آکادمی سیم پاور

مشخصات ورودی یک منبع تغذیه و توان UPS

مشخصات ورودی یک منبع تغذیه و توان UPS

میزان مجاز ولتاژ ورودی مورد نیاز :

مشخصات ورودی، به نیازمندیهای الکتریکی ورودی به منبع تغذیه اشاره میکند. بهعبارت دیگرمشخصات برق شهرورودی به آن و یا آنچه که ازups به منبع تغذیه واردمیشود. اکثرمشخصات الکتریکی ورودی بصورت یک محدوده درنظرگرفته میشود زیرامثلاً زمانی که یک منبع تغذیه به برق 220 ولت جهت ورودی نیاز دارد بطورحتم ، دقیقاًبه این مقدارنیازنخواهد داشت. محدوده قابل قبول این مقادیرگاهی بنام ” تلورانسمشخصات ورودی” خوانده میشود

محدوده ولتاژ ورودی :

به محدوده قابل قبول ولتاژورودی اطلاق میشود. ازآنجاییکه بیشترمنابع تغذیه با برقنامی 115 ولت یا 230 ولت کارمیکنند، شما معمولاً دو سری ازاعداد را خواهید دید.
برای مثال 95 تا 130 ولت AC و 190 تا 260 ولت AC . محدوده ولتاژورودی برایتعیین عملکرد مناسب یک منبع تغذیه ، یک پارامتربحرانی نمیباشد زیرا اکثرایستگاههای برق در شرایط معمولی به اندازه میزان نامی خود، برق تولید میکننداگرچه کمترین میزان ولتاژورودی برروی شرایط کاری منبع تغذیه تاثیرگذاراست .

انتخاب ولتاژ :

اگرمنبع تغذیه با هردو مقدارنامی 115 و 230 ولت کارمیکرد، آیا بطوراتوماتیک یکیازاین دو مقداررا انتخاب خواهد کرد یا یک کلید برای این کاروجود دارد؟

فرکانس :

فرکانس قابل قبول انرژی ورودی 50 هرتز، 60 هرتز یا 50 و 60 هرتز میباشد. همچنینمحدوده ای ازفرکانسهای قابل قبول نیز استفاده میشود مثلاً 48 تا 62 هرتز. اکثرمنابعتغذیه با هردو فرکانس ورودی 50 و 60 هرتزکارمیکنند

ضریب قدرت :

فاکتوری است که منبع تغذیه بعنوان یک بار به شبکه برق وارد میکند. این ضریب برایمنابع تغذیه معمولی بین 0.5 تا 0.7 میباشد وبرای منابعی با ضریب قدرت اصلاح شدهاعدادی مانند 0.99 را نیز میبینیم. گاهی اوقات درفهرست مشخصات دستگاه ، فقطعبارت ” ضریب قدرت اصلاح شده ” را میبینیم. مطالب بیشتررا درمورد ضریب قدرت دربخش “انرژی واقعی وانرژی ظاهری” مطالعه فرمایید .

توان UPS :

همانطور که دربحث ظرفیت و زمان پشتیبانی ups مطرح شد (که شما باید قبل ازمطالعه این قسمت آنرا خوانده و فراگرفته باشید) یک ups میتواند حدمشخصی از بارراپشتیبانی کند. درواقع دوحد تعریف شده برای ups موجود است. یکی حداکثر توانظاهری مشخصه بار(برحسب ولت-آمپر) و دیگری حداکثر توان واقعی مشخصه بار(برحسب وات).

برخی اوقات توان واقعی تاحد ماکزیمم آن فراهم نمیشود ولی بایدمحاسبه شود.اگر میزان “وات” پشت دستگاه نوشته نشده باشد، اشکالی ندارد که آنرا60% عدد “ولت-آمپر” فرض کنیم.اگر چه مشخصات دستگاه بطور کامل بایدخواندهشود زیرابرخی ups ها از نسبت دیگری برای ضریب قدرت استفاده میکنند.

قانون توان ups در مفهوم ساده ولی در عمل مشکل است. بارهایی که به ups وصلمیشوند نمیتوانند از حد مشخص شده فراتر روند.اجازه دهید نحوه عملکرد این دو حدرا با چند مثال روشن کنیم :
فرض کنید یک ups 650 ولت-آمپرداریم که “وات” آن مشخص نیست. بنابراین برایضریب اطمینان 60% را برای ضریب قدرت درنظر میگیریم که معنای آن حد 390 واتبرای توان واقعی میباشد. معنای این حرف اینست که ما نمیتوانیم هیچ باری بیش از650 ولت-آمپر یا 390 وات به ups وصل کنیم .

مثالهایی برای بارهای منابع تغذیه:

– منبع تغذیه عادی در محدوده 500 ولت- آمپر: باری باشدت 500 ولت- آمپر بخوبی بااین ups تغذیه میشود زیرا ضریب قدرت آن حدود60% میباشد چیزی که قریب به اتفاقسازندگان ups آنرا فرض میکنند (ولی شما باید مشخصات آنرا اگر میتوانید چک کنید )حتی اگر ضریب قدرت 70% باشد، هنوز بار 350 واتی داریم که زیر حد ups است .

– منبع تغذیه 500 ولت- آمپر باضریب قدرت اصلاح شده: برخی از دستگاهها بااجزاییکه به مدارهای آن اضافه شده است ضریب قدرت آن به حدود 100% رسیده است (کهبعضی اوقات به آن ضریب قدرت یک نیز میگویند) دراینحالت دستگاه 500 ولت-آمپر و500 وات میباشد. چنین دستگاهی ups مورد بحث مارا دچار اضافه بار خواهد کردزیرا”وات” آن بسیار بالا میباشد .

حال که فهمیدیم محدوده ها در ups چه میباشند، بگذارید نگاهی به بار داشته باشیم.برای درک اینکه یک” بار” چه درخواستی از ups دارد باید مقدار ولت-آمپر و وات آنرابدانیم. متاسفانه اکثر سازندگان اطلاعات لازم را دراین خصوص در اختیار نمیگذارند .

محدوده بالایی ولت- آمپر مورد نیاز برای یک دستگاه با نگاه کردن به جریان آن کهمعمولاً تمام دستگاهها با برچسبی نزدیک کابل برق، آنرا مشخص کرده اند قابلتحصیل است اگر چه این اعداد اندکی محافظه کارانه است .

اگرجریان الکتریکی وسیله ای 1.2 آمپر باشد ولت-آمپر نامی مورد نیاز برای آن264=220*1.2 ولت- آمپر میباشد اگر چه در عمل هیچگاه به بیش از 200ولت-آمپرنیاز نمیباشد. هیچ راهی برای اطمینان از این قضیه وجود نداردمگر اینکه شما بدانیدچگونه وسیله را با روشهای الکتریکی تست کنیدبنا براین برای اطمینان کامل، شماباید محافظه کارانه عمل کنید وهمان عددماکزیمم 264 را درنظر بگیرید .

منابع تغذیه کامپیوتر، بیشتر موجب سر در گمی میشوند. وقتی که مردم در مورد منابعتغذیه صحبت میکنند، مثلاً میگویند :این یک منبع تغذیه 300 وات است .

این مهم است که بدانیم عدد 300 در این بحث تقریباً تمام توان DC خروجی ازدستگاه است.این عدد وقتی که بحث اندازه ups مطرح میشود کاملاً بی معنی است.

زیرا نمایاننده ولت-آمپر و یا وات مورد نیازبرای تغذیه نیست.اکثر منابع تغذیه دارایمشخصات جریان هستند که شما بتوانید ولت-آمپرماکزیمم آن را همانطور که قبلاًتوضیح داده شد محاسبه کنید ولی اگر آنرا مرجع محاسبه قرار دهید احتمالاً ups ایمیخرید که بیش از میزان مورد نیاز شماست زیرا خروجی منبع تغذیه، خود بیشترینمقدار است وتنها نمایشگر اینست که اگر منبع تغذیه بطور کامل بیشترین مقدارخروجی راداشته باشد چه چیزی مورد نیاز است .

یک منبع تغذیه 300 وات بر روی یک کامپیوتر معمولی هرگز خروجی حتی نزدیک 300وات نخواهد داد .بسیار خوب، تا به حال تمام آن کارهایی را که برای تعیین اندازه ups نباید انجام دهیدبه شما گفته شده است. حال چه کارهایی را واقعاً باید انجام دهید؟

متاسفانه تعییناندا ups کار ساده ای نیست. شما اغلب مجبورید با اعدادی که در اختیار دارید محافظهکارانه عمل کنید ویک ups با ظرفیت مقداری بیش از آنچه که واقعاً نیاز دارید خریدارینمایید تا مطمئن شوید که مقدار مورد نیاز شما پوشش داده شده است.

برای ups ای که درنظر دارید، توصیه های سازنده را برای دستگاههایی که قرار استمورد پوشش قرار بگیرند در نظربگیرید. آنها را با منابع تغذیه ای که میخواهید پوششدهید مقایسه کنید ویک نتیجه معقول بگیرید. اگر بخش فروش ups گفت: “ایده آلبرای یک کامپیوتر کوچک رومیزی” وشما میخواهید آنرا برای یک کامپیوتر بزرگ با دوپردازشگر که کارگرافیکی انجام میدهد استفاده کنید، احتمالاً به مشکل خواهید خورد .

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *