آکادمی سیم پاور

مشخصات الکتریکی منبع تغذیه

مشخصات الکتریکی منبع تغذیه

مشخصات الکتریکی یک منبع تغذیه معرف کیفیت خروجی های آن وهمچنین توانایی آندرتحمل شرایط ویژه مانند قطعی واختلالات درانرژی ورودی وهمچنین تغییرات در باریکه منبع تغذیه پشتیبانی میکند میباشد.

درحالیکه این مشخصات مهم است و معرفسطح کیفی منبع تغذیه میباشد، باید تصدیق کنم که دربسیاری از حالات لازم نیست کهخریداران منبع تغذیه تمام این جزییات را بدانند. شما فقط باید مطمئن شوید که مشخصات الکتریکی منبع تغذیه مورد نظر، اختلاف فاحشی با دیگر منابع تغذیه مشابهندارد .

برای منابعی با فاکتورهای شکل جدید، باید مشخصات منبع تغذیه برای هماهنگی باویژگی هایی که دربرگه مشخصات ضریب شکل قطعه آورده شده است چک شود. بهغیرازآن، اختلافات کوچک را برای استخراج نتایج بزرگ بین دو منبع تغذیه بکار نبرید .

زمان نگاهداری :

احتمالاً مهمترین مشخصه الکتریکی یک منبع تغذیه میباشد و آن، زمانی است که منبعتغذیه درصورت قطع ورودی میتواند خروجی خود را پوشش دهد. یک عدد معمولی برایاین زمان20 میلی ثانیه میباشد ( درمنبع تغذیه وجود خازن صافی باعث میشود که اینعدد کمی از صفر بیشتر باشد).

این مقدار معرف زمانی است که در صورت قطع شبکهبرق، منبع تغذیه میتواند تحمل کند وبعد از آن دیگر نمیتواند یک سیگنال قدرت خوب راارسال دارد. همچنین مهم است که این زمان را با زمان انتقال ups ای که قراراست برایکامپیوترخود درنظربگیرید مقایسه کنید. زمان نگاهداری باید بطورقابل ملاحظه ایاززمان انتقال بیشتر باشد تا احتمال وقوع مشکل کاهش یابد .

تنظیم بار

بعضی وقتها بنام تنظیم ولتاژ بارخوانده میشود. این مشخصه به توانایی منبع تغذیهبرای تنظیم سطح ولتاژ خروجی زمانی که بار منبع کم وزیاد میشود اشاره دارد. ولتاژ یکمنبع انرژی DC با افزایش بارتمایل به کاهش دارد وبرعکس ولتاژ یک منبع انرژی ACبا افزایش بار تمایل به افزایش دارد. هر چه منبع تغذیه بهترباشد توانایی بیشتریبرای یکنواخت سازی این تغییرات خواهد داشت.

تنظیم بار معمولاً برحسب درصدی ازولتاژهایی که منبع تغذیه تامین میکند باعلامت مثبت و منفی بیان میشود. 2 تا 6درصد معمولی است. 1 درصد هنوزخوب است. ( سیگنالهای 5 – ولت و 12 – ولت حتیدردستگاههای بسیارخوب معمولاً بهترازمثبت و منفی 5 درصد نیستند زیرا به هرحالاین سیگنالها حاوی جریان ضعیف و اکثراً بدون فایده میباشند )

تنظیم خط :

متمم و کامل کننده تنظیم بارمیباشد. این مشخصه توانایی منبع تغذیه را برای کنترلخروجی خود زمانی که ولتاژورودی AC ازکمترین مقدارتابیشترین مقدارقابل قبولتغییرمیکند نشان میدهد. مجدداً مقدارهرسطح خروجی با عددی برحسب درصد(باعلامت مثبت ومنفی) نمایش داده میشود که 1 -/+ تا 2 درصد معمولی است .

مولفه DC

برخی اوقات به آن موج AC میگویند. منبع تغذیه از ورودی AC ، خروجی DC تولیدمیکند. اگرچه خروجی بطورخالص DC نمیباشد. درهرسیگنال تعدادی مولفه ACوجوددارد که بخشی ازآنها با سیگنال ورودی حمل میشود وبرخی دیگر، ازاجزای منبعتغذیه برداشته میشود. البته مقادیرآنها بسیارکوچک است واکثرمنابع تغذیه اینمقادیررا درفهرست مشخصات ضریب شکل خود نشان میدهند. ولی دربرخی تجهیزاتمانند موتورهای AC یاترانسفورماتورهایی با ورودی AC این مقوله بسیارمهممیباشد .

ترانسفورماتوربا خروجی ایزوله شده تنها راه محافظت از تجهیزات گران قیمت ماخواهد بود. مولفه های DC معمولاً برحسب میلی ولت میباشند که نشانگراندازه گیریولتاژAC ازمقدارمنفی تامثبت آن است. هرچه عدد کمترباشد بهتراست. در یوپی اسهای بدون ترانسفورماتور معمولاً یک رزیستور متغیر برای تنظیم خروجی و کاهشمؤلفه DC وجود دارد ولی میدانیم که ضریت حرارتی رزیستور و دیگرقطعات الکترونیکی و نیز امکان تغییر تدریجی آنها از تغییرات مجاز میزان مؤلفه DC براساس استاندارد IEC بیشتر است.

واکنش ناپایدار :

یک منبع تغذیه سوییچ دارازیک حلقه بسته بازخورداربرای اندازه گیری مقدارخروجی منبعجهت کنترل نحوه عملکرد آن استفاده میکند. تقریباً مانند عملکرد یک ترمومتر وترموستات برای کنترل دمای خانه. همانطورکه دربخش تنظیم بارذکرشد ولتاژخروجییک سیگنال با تغییربارحامل آن، تغییر میکند. عملاً وقتی که بار بشدت تغییر میکند (چهکم شود وچه زیاد) به تبع آن سطح ولتاژنیزتغییری ناگهانی خواهد داشت. اینتغییرناگهانی به نام یک واکنش ناپایدارخوانده میشود.

اگرولتاژی زیریک بارسنگینناشی ازمصرف چند مولفه مختلف قرارداشته باشد وناگهان غیرازیک مولفه، بقیه آنهادیگرجریان نکشند، ولتاژمربوط به جریان باقیمانده ممکن است بطورموقت افزایشیابد. این پدیده را یک اضافه ولتاژ(overshoot) میگویند. واکنش ناپایداربسیارسریعوتاثیرگذاراست اما منبع تغذیه میتواند خود را با این تغییرات ناگهانی تطبیقدهد.

دراینجا مشخصات یک واکنش ناپایدارواقعی را باهم بررسی میکنیم :
خروجی های 5+ ولت و12+ ولت به اندازه 5 درصد درکمترازیک میلی ثانیه با یکتغییر20 درصدی در بار،برمیگردند معنای این حرف اینست که برای خروجی های 5+ ولت و 12+ ولت، اگر خروجی در یکسطح معین که آنرا V1 مینامیم قرارداشته باشد وجریان بارآن سیگنال به اندازهحداکثر20 درصد کاهش یا افزایش یابد ،ولتاژ مربوط به آن خروجی در یک میلی ثانیهبه مقدار 5 درصد V1 بازمیگردد. واضح است که واکنشهای سریعترونزدیکتر به ولتاژمبدا بهتراست .

حداکثر فشارجریان/ جریان سریع وغیرعادی ورودی :

بیشترین مقدار جریانی که یک منبع تغذیه در لحظه ای که برای اولین بار روشن میشودمیکشد. این عبارت،بعضی اوقات برای نشان دادن اینکه منبع تغذیه درهنگام روشنشدن در معرض چه مقدارشوک قراردارد استفاده میشود. هرچه این مقدارکمتر باشدبهتر است .

حفاظت درمقابل ولتاژ اضافی :

علاوه برمشخص کردن یک سطح ولتاژ ماکزیمم، منابع تغذیه خوب شامل محافظیدرمقابل افزایش ولتاژخروجی ازیک سطح بحرانی میباشند. اگر به هردلیلی ولتاژ خطوط3.3+ ولت، 5+ ولت ، یا 12+ ولت ازمقدارمعینی بالاتر رود، منبع تغذیه آن خروجی راغیر فعال خواهد کرد. عدد این ولتاژ اضافه معمولاً با عبارت “نقطه گردش ولتاژ” بیانمیشود (مثلاً 6.25+ ولت برای خط ولتاژ 5+ ولت) ویا با یک عبارت درصدی که برایمثال ذکر شده 125% خواهد بود. این مشخصه همچنین میگوید که واکنش یک منبعتغذیه درقبال تشخیص یک ولتاژاضافه چه خواهد بود که معمولاً دستگاه Reset خواهدشد.

حفاظت در مقابل جریان اضافی :

اگرجریان خروجی های منبع تغذیه ازحد مجاز تعریف شده بیشتر شود،بعضی از منابعتغذیه این شرایط را تشخیص میدهند ودستگاه را Reset میکنند. منبع تغذیه مشخصمیکند که چه مقدارجریان اضافه برای هر ولتاژ خروجی باعث بروزاین اتفاق شده است.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *