آکادمی سیم پاور

تجهیزات و امکانات ups ها

تجهیزات و امکانات ups ها

اضافه بار :

این نشانگر درحالتی روشن است که شما وسایلی بیش از آنچه که ups توانایی راهاندازی آنها را دارد به آن وصل کرده باشید. دراینحالت شما یا باید قدرت UPS راافزایش دهید یا باید ازبارآن کم کنید .

خطای عمومی :

یک LED است که وقتی خطایی درکارUPS پیش می آید روشن میشود. دربیشتر upsها LED ی مربوط به خطا درترکیبی با LED های دیگرروشن میشود. شما بایددرهرحالت خطای پیش آمده، به دفترچه راهنما مراجعه کنید تا معنای نشانگرهای روشنرابفهمید.

وضعیت باتری :

بسیاری از ups های بزرگ وگران دارای ردیفی از LED ها میباشند که نمایانگرمیزانشارژ باتری هستند. مثلاً بعضی مدلها دارای یک نوارعمودی شامل 5 نشانگر LEDمیباشد که وقتی تمامی آنها روشن است یعنی شارژ باتری کامل است وزمانی که 4 عددازآنها روشن است یعنی باتری 80% شارژ دارد. این خاصیت، برای زمانی که برق بهمدت طولانی قطع است مفید میباشد.

وضعیت بار :

مشابه حالت قبل، بعضی ازups ها دارای نواری ازنشانگرهای LED هستند کهبطورتقریبی نشان میدهند چه درصدی از ماکزیمم بارمجاز، به ups وصل است. اینخاصیت زمانی استفاده میشود که بخواهیم وسایل دیگری را به ups وصل کنیم که باتوجه به وضعیت نشانگرها میتوانیم مقدارآن بار را تخمین بزنیم.

توجه :

بعضی از ups ها نوارLED را عمداً به شکل ریل های متقاطع ویا الگوهایی مانند چادروخیمه درنظرمیگیرند تا اگردستگاه پس ازقطع برق دراثر ضعیف بودن باتری خاموششد متوجه شویم. دفترچه راهنمای دستگاه رامطالعه نمایید. هرگونه روشن شدنیاچشمک زدن LED های روی پانل دستگاه که دردفترچه راهنما به آن اشاره نشدهباشد ممکن است نشانگر یک مشکل در ups باشد. دراین صورت حتماً با بخش فنیشرکت سازنده ups تماس بگیرید.

power2.ir,proje347.pdf006277

دیاگرام وضعیت LED های یک ups ازشرکت AMAK که نشانه هایمربوط به هر LED وهمچنین محل قرارگیری سوییچهای ups نشانداده شده است.

کنترل وپایش نرم افزار و سخت افزار:

یکی از سودمندترین تجهیزات مدلهای جدید ups ،امکان کنترل وپایش نرم افزاری استکه برای شما امکان کنترل عملکرد ups را بادادن اطلاعات وسیع در مورد وضعیت کاریups فراهم میکند. تاهمین اواخر ،شما مجبوربودید یک ups بسیارگرانقیمت را جهتبرخورداری ازاین امکانات خریداری نمایید. اکنون حتی ارزانترین ups ها تاحدودی امکانکنترل دستگاه را به شما میدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنیاز ممکن استبصورت یک امکان اضافه برای دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سیستمهایگرانتر، امکانات بیشتری برای کنترل دارند وبطریق اولی، دارای نرم افزارپیچیده ترینیزمیباشند .

بخش سخت افزارمعمولاً به شکل یک کابل مخصوص است که از یک خروجی مخصوصدرقسمت عقب ups با یک رابط به کامپیوتروصل میشود. بطورسنتی یک پورت سریالیبرای این کار درنظرگرفته میشود ولی بعضی از دستگاههای جدید از پورت USB نیزمیتوانند استفاده کنند ویا حتی این اتصال مستقیماً ازطریق یک شبکه صورت گیرد

power2.ir,proje347.pdf006278

این شکل قسمت اصلی صفحه ، نمونه یک نرم افزارکنترلی رانشان میدهد. نمودارهایمیله ای بطورخلاصه وضعیت باتری،ولتاژخط ومیزان باربرروی ups رانشان میدهند.بقیه اطلاعات نیزدرسمت چپ نشان داده شده است.

نرم افزار استفاده شده برای کنترل ups باتغییرسازنده و مدل ups تغییرمیکند ولیمعمولاً نوع اطلاعات آنها را میتوان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

وضعیت:

وضعیت: نرم افزار،جزئیات مختلفی درمورد وضعیت جاری ups ،مانند بار،وضعیتشارژباتری،دمای ups ومشخصات الکتریکی مربوط به انرژی ورودی وخروجی آن رامیدهد.

واقعه نگاری:

واقعه نگاری: نرم افزار،رکورد وقایع مختلفی که در ups اتفاق افتاده است ازقبیل اینکهاگر ups خودش راتست کرده باشد، قطعی برق ونظایرآن را نگاهداری میکند.این قضیهامکان فهمیدن اینکه برق چند باررفته است وهرباربرای چه مدت،فراهم میسازد.

تشخیص عیب:

تشخیص عیب: برنامه نرم افزاری به شما این امکان را میدهد که تستهای مختلفی رابر روی ups انجام دهید ویا آن را راه اندازی نمایید.

هشدارهای کامپیوتر: نرم افزاربگونه ای قابل ساماندهی است که علائم هشداردهندهای را زمانی که مشکلی پیش آمد ویا مثلاًups بر روی باتری منتقل شد برای کامپیوتریکه به آن متصل است ویا برای کامپیوتر دیگری بر روی شبکه بفرستد .

خاموش شدن اتوماتیک:

خاموش شدن اتوماتیک: احتمالاً ازمهمترین ومفیدترین قابلیتها برروی این دسته ازنرمافزارها میباشد .

ازمهمترین ویژگی های یک ups

ازمهمترین ویژگی های یک ups مخصوصا زمانی که برای تغذیه رایانه استفاده میشود امکان خاموش کردن اتوماتیک می باشد. این ویژگی به ups اجازه میدهد کهپیش از اتمام زمان پشتیبانی باتری ها کامپیوترشما را خاموش کند. تصورکنید که یککامپیوتربدون ویژگی خاموش شدن اتوماتیک مشغول کاراست. ناگهان برق می رودوups از انرژی باتری استفاده می کند و قطع برق در حالی که هیچکس حضورندارد تاکاری برروی کامپیوترانجام دهد ادامه می یابد. بالاخره انرژی باتری نیزبه اتمام میرسدو خروجی ups قطع می گردد وکامپیوترنیز ناگهان خاموش می شود.

دراینحالت تمامکاری که ups انجام داده است ایجاد تاخیر درخاموش شدن اجتناب ناپذیر کامپیوتر بودهاست و نه بیشتر و این درحالی است که ممکن است هنوزبرنامه فعالی وجود داشتهباشد که لازم است قبل ازخاموش شدن کامپیوتر به آن سر و سامان داد.

معمولا یک ups باقابلیت خاموش کردن اتوماتیک ، ازکنترل نرم افزاروسخت افزارکهمیکرو پروسسورآنرا به کامپیوتروصل می کند استفاده می نماید.

می توان پارامترها رابه گونه ای تنظیم کرد تا اگر قطعی برق برای مدت زیادی ادامه داشته باشد ups،کامپیوترتان را خاموش کند. برای مثال ممکن است شما بخواهید کامپیوترتان تا زمانیکه 80% باتری تخلیه شده است ازانرژی باتری استفاده کند وسپس ups ،کامپیوتر شمارا خاموش کند. در این لحظه نرم افزار ups یک فرآیند خاموش سازی را فعال خواهد کردتا برنامه های شما را بسته وسیستم را غیر فعال نماید. همچنین اگرups دارایقابلیت shutdown باشد خود نیزمی تواند خاموش شود .

البته اگرشما هیچگاه بدون ملاحظه برنامه ای را برروی کامپیوترخود اجرا نکنید ومراقبباشید که وقتی نیازی به کامپیوتر ندارید آنرا خاموش نمایید، احتمالاً به این ویژگینیازی نخواهید داشت. ولی داشتن آن هنوزیک قابلیت مفید است. زیرا عده بسیار کمیاز مردم کامپیوترخود را زمانی که باید، خاموش می کنند.

توجه :

این ویژگی عاری ازخطا نیست. ساختاربعضی ازبرنامه های کاربردی کامپیوترضعیفاست و نمی توانند به درخواستی به پیامی که ازطرف سیستم عامل برای بستن خوددریافت می کنند پاسخ مناسب دهند. اگرشما فایل بازی دارید و کامپیوتررا ترک میکنید (کاری که هرگز نباید انجام دهید) ممکن است نرم افزاربه جای بستن فایل بررویجمله “آیا میخواهید این را ذخیره کنید؟” گیرکند وناچار شود سیستم عامل را برایخاموش کردن کامپیوتر ناگهان ازکاربیاندازد. اکثراوقات این قابلیت بسیارمفید استولی هیچگاه کاررا به قضا و قدرنسپارید. وقتی که کارتان تمام شد، فایل خودرا ذخیرهکنید وبرنامه را ببندید.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *