آکادمی سیم پاور

نحوه جلوگیری از ولتاژهای اضافه گذرا

نحوه جلوگیری از ولتاژهای اضافه گذرا

حفاظت درمقابل مشکلات برق شهر:

شما میتوانید سطوح مختلفی ازحفاظت را درمقابل مشکلات برق برای سیستمکامپیوترخود جهت جلوگیری ازتخریب ویا ازدست دادن اطلاعات بکارگیرید. اصلاً جایتعجب نیست که هرچه بیشتر بپردازید، سطح حفاظتی بیشتری رابدست خواهید آورد(محدوده قیمت بین نزدیک صفرتا چندین میلیون ریال وحتی بیشترمیباشد )این بخش نگاهی دارد به تعاریف قراردادی ومفاهیمی که دررابطه با حفاظت درمقابلبرق شهربکاربرده میشوند.

بعلاوه استفاده از یک انرژی پشتیبان مانند سیستم تامینانرژی بدون وقفه (UPS) شما را قادرمیسازد که بربیشترمشکلات ناشی ازبرق شهرفائقآیید وهمچنین محافظت دربرابرقطع کلی برق رابدست آورید .

نکته: مهمترین شکل حفاظت درمقابل مشکلات برق ورودی که اکثر مردم آن را نادیدهمیگیرند کشیدن پلاک کامپیوترازدوشاخه برق شهردرهنگام بروزمشکلات برق است.این بهترین نوع حفاظت است که هنوزعده کمی ازمردم درمورد آن فکرمیکنند .

بدون حفاظت:

برخی ازمردم بطورکلی هیچ سیستم حفاظتی را بکارنمیگیرند. اگر پول، نگرانی عمدهشماست ویا اگرانرژی ورودی شما از نوع عالی و بابهترین کیفیت است ممکن است شماترجیح دهید که هیچ نوع سیستم حفاظتی را درمقابل مشکلات برق بکار نبرید. (احساسخوبی دارید؟… اشتباه میکنید) عدم استفاده ازسیستمهای حفاظتی اصلاً توصیهنمیشود .

اخطار: همواره یک کابل سه شاخه مناسب با اتصال زمین را برای وصل کردن کامپیوترخود به برق شهر بکارببرید، اگرنیازبه کابل اضافه دارید نوع مناسب آنرا استفاده کنید .
تلاش برای صرفه جویی درسیم اضافه، با قطع کردن پین اتصال زمین ازکابل کامپیوتر،خطرناک میباشد. درحالیکه عدم بکارگیری سیستم حفاظتی کاری غیرهوشمندانه است،عمداً دنبال دردسر گشتن احمقانه میباشد.

محدود کننده ولتاژهای اضافی گذرا و ایستگاههای قدرت :
تنها عده قلیلی از مردم تمایل به استفاده ازکامپیوترهایشان بدون بکارگیری سیستمحفاظتی دارند. ارزانترین واساسی ترین شکل حفاظت، یک محدود کننده ولتاژهایاضافی وگذرا میباشد. این وسایل به شکل یک جعبه پلاستیکی هستند با خروجی که ازطریق آن کامپیوتر، مانیتورو وسایل دیگربا یک کابل به دوشاخه برق شهروصلمیشوند. آنها گاهی به نامهای “نوارقدرت” یا “میله قدرت” نیز نامیده میشوند.

اینمحافظها به لحاظ کیفیت از خیلی خوب تا تقریباً بدون استفاده طبقه بندی میشوندوسطح حفاظتی آنها تقریباً متناسب با قیمت میباشد. محدود کننده های ارزان، حفاظتزیادی را ایجاد نمیکنند هرچند که بهترازهیچ میباشند ولی هرگزخود را با فکر اینکه یکمحدود کننده 5000 تومانی بتواند کامپیوتر شما را تاحد زیادی ازمشکلات برقشهرمحافظت کند گول نزنید.

download (2)
محدود کننده ولتاژهای اضافی معمولاً به دو طریق مشکلات برق شهرراکاهش میدهد.اول، آنها از مولفه های جاذب قدرت برای گرفتن شوک ناشی ازلبه های تیزوولتاژهایاضافی گذرا استفاده میکنند واجازه نمیدهند که آنها ازکامپیوترشما عبورکنند. وسیلهای که برای این منظور استفاده میشود metal-oxide varistor یا MOV نامیدهمیشود .

توضیح: varistor یک نیمه هادی با دو ترمینال است که مقاومت آن با افزایش ولتاژبصورت غیر خطی کاهش می یابد .

این وسایل به این منظور طراحی شده اند که هرولتاژی بالاتراز یک سطح ولتاژ تعیینشده رابجای اینکه از دستگاه عبوردهند به زمین تغییرمسیرمیدهند واین همان چیزیاست که باعث حفاظت ازسیستم شما میشود ولی باید دقت نمود که این وسیله فقطدریک نقطه ولتاژی تعیین شده کارمیکند ویک محدوده ولتاژرا پوشش نمیدهد.MOVاحتمالاً نمیتواند ضایعات برقی ناشی ازرعد وبرق راپوشش دهد .

دوم، آنها معمولاً شامل اجزایی برای یکنواخت سازی وکاهش پارازیت های خط انتقالنیرو میباشند اگر چه این اجزاازنوع بسیارعالی نیستند .

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

2 پاسخ به “نحوه جلوگیری از ولتاژهای اضافه گذرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *