آکادمی سیم پاور

چرا اضافه ولتاژهای گذرا ایجاد می شود ؟

اضافه ولتاژهای گذرا (Surge) :

ولتاژبرق شهردرمحدوده معینی قراردارد که برای ایران، این مقدار220 ولت میباشد.دراثراختلالات،رعدوبرق ومسائل درونی شبکه برق ممکن است وضعیتی پیش آید کهولتاژبطورموقت وبمدت چند هزارم ثانیه افزایش پیدا کند و درطول این مدت حتی به1000 ولت و یابیشتربرسد .

بسیاری ازمنابع تغذیه کامپیوترهرسال درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای گذراقرارمیگیرند ومانند آنچه که درمورد پارازیت خط گفته شد هرچه منبع تغذیهمرغوبترباشد، بهترمیتواند این ولتاژهای اضافه راتحمل کند اگرچه این مسئله برایتجهیزات داخلی منبع تغذیه اهمیت زیادی ندارد. دربعضی حالات ولتاژهای اضافهبامقدارزیاد میتواند موجب قطعی ویا حتی تخریب تجهیزات داخلی کامپیوترشماشودبعلاوه اگرمنابع تغذیه برای زمان مشخصی درمعرض تعداد زیادی ازاین ولتاژهای اضافیقرارگیرند کم کم قابلیت خود را ازدست میدهند وبالاخره کاملاً خراب خواهند شد .

رعد وبرق :

download (1)
لازم به توضیح زیادی درمورد این مقوله نیست. رعد وبرق میتواند میلیونها ولت برق رادرآن واحد منتقل کند واگرخانه شما مورد اصابت رعد وبرق قرارگیرد احتمالاً خساراتهنگفتی حاصل خواهد شد. یک محافظ خوب معمولاً شانس بروزاین خسارت را کاهشمیدهد و با ایفای نقش “گوسفند قربانی” خودش بجای کامپیوترشما دراثررعد وبرقمیسوزد ولی دراثرانرژی عظیم ناشی ازضربه مستقیم رعد وبرق احتمال زیادی وجود داردکه حتی با وجود محافظ ، دستگاه شما آسیب ببیند .

احتمال برخورد مستقیم رعد وبرق بسیارکم است ولی پدیده دیگری ناشی ازرعد وبرقمیتواند ریسک آسیب دیدن کامپیوتررا افزایش دهد. اگررعد وبرق در نزدیکی کامپیوترشما (به فاصله چندین مایل) رخ دهد دراثرایجاد مقادیرهنگفتی ازالکتریسیته میتواندجریان برق را در مواد فلزی القا کند. هرسیمی که ازبیرون بیاید و به کامپیوتر شماوصل شود میتواند مجرایی برای بروز یک انرژی مخرب گردد که البته شامل کابل برقکامپیوتر وهمچنین سیم تلفن میباشد. احتمالاً درسال آینده منزل شما مورد اصابتمستقیم رعد وبرق قرار نخواهد گرفت ولی دراکثر تقاط جهان تقریباً قطعی است کهرعد وبرق درفاصله یک یا دومایلی ازیک محل فرضی اتفاق خواهد افتاد .

افت ولتاژ لحظه ای :

یک کاهش ولتاژ لحظه ای که به آن sag نیزگفته میشود عبارت ازنقصان سطحولتاژدرخط نیرومیباشد. وقتی که sag رخ میدهد ولتاژ ازسطح معمول خود بهمقدارکمتری میرسد ومجدداً به مقدارقبلی برمیگردد. میتوان گفت که این عمل دقیقاًعکس بروز افزایش ولتاژ لحظه ای(surge) میبا . شد قابل انتظاراست که اکثرمنابع تغذیهقادربه تحمل کاهش ولتاژباشند. توانایی منبع تغذیه دراین خصوص بستگی به میزانمحدوده مجازولتاژورودی آن دارد. برای مثال یک منبع تغذیه ممکن است برای ولتاژورودی 230 ولت متناوب طراحی شده باشد ولی هرولتاژی درمحدوده 190 تا 260 ولترا تحمل کند .

در این حالت هرکاهش ولتاژی پایینتراز190 ولت برای بیش ازکثری ازثانیه احتمالاً موجبخاموش شدن ویا اختلال درعملکرد منبع تغذیه خواهد شد .

افت ولتاژ لحظه ای

پدیده افت ولتاژ لحظه ای بشدت فراگیرمیباشد وممکن است به مشکلاتی ختم شود کهشما به هیچ وجه نمیتوانید منبع تغذیه را مقصر قلمداد کنید. ممکن است بعضی اوقاتاین کاهش را باسوسو زدن یا کم نورشدن لامپها ببینید. این پدیده معمولاً زمانهاییکه بارزیادی ازشبکه گرفته میشود مانند غروب یک روزداغ تابستانی ویا درخلالبروزطوفان که شبکه محلی برق تحت تاثیرخرابیهای مکانیکی درمناطقمجاورقرارمیگیرد.

باگسترش تقاضای انرژی الکتریکی ومالیاتی که به آن تعلق میگیردشیوع این پدیده درحال افزایش میباشد. افت ولتاژ لحظه ای میتواند باعث تخریبسیستمهای کامپیوتری شود، دربسیاری حالات این کاهشها تاثیری بدتر ازرفتنبرق دارند زیرا اگربرق برود، کامپیوتر کاملاً خاموش میشود ولی با افت ولتاژ لحظه ایبه کار خود ادامه میدهد ولی باسطح انرژی کمتر وبه همین دلیل بعضی از وسایل وتجهیزات درست کار نمیکنند به جای اینکه کاملاً خاموش شوند.

رفتن برق (خاموشی) :

زمانی است که انرژی الکتریکی ورودی کاملاً قطع شود. تاثیری که این پدیده بررویسیستم شما میگذارد تاحدود زیادی بستگی به زمان قطع برق دارد. اگرزمانی که برقمیرود سیستم شما بیکارباشد، به احتمال زیاد وقتی که برق می آید اتفاق خاصی برایآن نمی افتد ولی اگراین اتفاق زمانی بیفتد که شما مشغول رفع مشکلی درهاردکامپیوترهستید یامثلاً فایلی را ذخیره مینمایید به احتمال زیاد بامشکل مواجه خواهیدشد.

بعلاوه پدیده رفتن برق معمولاً بصورت درست وتمیزاتفاق نمی افتد بلکه چهدرزمان رفتن وچه آمدن با ضربات شدید واختلالات شبکه همراه خواهد بود. اکثرسیستمها رفتن و آمدن برق را بدون مشکل خاصی تحمل خواهند کرد ولی امکان بالقوهبرای خرابیهای زیاد همواره وجود خواهد داشت والبته شما تمام کارهایی را کهدرحافظه کامپیوتر است و هنوز آنرا ذخیره نکرده اید ازدست خواهید داد.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *