آکادمی سیم پاور

طریقه کار ولتاژهای خروجی استاندارد

طریقه کار ولتاژهای خروجی استاندارد

ولتاژهای خروجی استاندارد:

کامپیوترها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفادهقرارمیدهند. ولتاژپایه درطی 20 سالی که ازتاریخ کامپیوترمیگذرد تغییرنکرده استاگرچه بعضی ازولتاژهایی که کمترمورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است ویکولتاژجدید ومهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را دراندازه های مختلفوبسته به مدل، تامین میکند .

غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژمثبت میباشد ولی مقداریازآن نیزبه شکل ولتاژمنفی است. مفهوم ولتاژ منفی وقتی که بعنوان مرجعی برایجریان مستقیم مورد استفاده قرارمیگیرد اندکی پیچیده است. بطورخلاصه این مفهومبه این معنا است که ولتاژبجای اینکه ازسیگنال به سمت زمین اندازه گیری شود اززمینبه سمت سیگنال اندازه گیری میشود، درست مانند اینکه یک باتری را بطورمعکوسبکاراندازیم. ولتاژهمان است ولی جریان بصورت وارونه منتشر خواهدشد. دیاگرام پاییناین مفهوم را بهتربیان میکند .

تصویری با مقیاس غیرواقعی ازولتاژهای مختلف

Image 101

تصویری با مقیاس غیرواقعی ازولتاژهای مختلفی که توسط یک منبعتغذیه مدرن تولید میشوند. رنگ هرخط متناظربا رنگ سیمی است کهولتاژ مربوطه را درکانکتورهای برد اصلی منبع تغذیه حمل میکند. خطسیاه معرف زمین است که نقطه مرجع میباشد .

جریان تولیدشده درهر سطح ولتاژی مهم است زیرا برروی تعیین توانایی منبع تغذیهجهت تولید انرژی کافی برای سیستم شما تاثیر میگذارد. دراینجا جزییات ولتاژهایمختلفی که امروزه توسط منابع تغذیه تولید میشوند، توضیح داده میشود :

12V-

12V-: این ولتاژدربعضی ازانواع پورت های سریالی که تقویت کننده آنها نیازبه هردوولتاژ 12- و 12+ دارد استفاده میشود. این ولتاژبرای سیستمهای جدیدترموردنیازنمیباشد وحتی در سیستمهای قدیمی نیز زیاد مورد استفاده نبود زیرا پورتهایسریالی نیاز به انرژی بسیارکمی دارند. اکثرمنابع تغذیه بخاطرهماهنگی باسختافزارهای قدیمی این ولتاژراتامین میکنند ولی با حد جریانی کمتر از یک آمپر .

5V-

5V-: الآن دیگر یک ولتاژقدیمی است. این ولتاژدرمدلهای اولیه کامپیوتربرای کنترلرهایفلاپی دیسک وبرخی مدارهایی که از کارتهای ISA استفاده میکردند کاربرد داشت. اینولتاژمعمولاً درمقادیربسیارکم (زیر یک آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمیفراهم میگردید. برخی ازانواع منابع تغذیه مانند SFX دیگراین ولتاژرا تامیننمیکنند.(سیستمهایی که ازمنابع تغذیه SFX استفاده میکنند فاقد پین های مربوط بهکارت ISA میباشند .)

0V

0V: ولتاژصفرنقطه زمین (ground) سیستم الکتریکی یک کامپیوترمیباشد که بعضیوقتها بنام نقطه مشترک ویا earth(بویژه در انگلستان) نامیده میشود.این ولتاژبرایتکمیل مدارها با ولتاژهای دیگرتوسط منبع تغذیه تامین میشود ویک سطح ترازرا برایاندازه گیری ولتاژهای دیگر معرفی مینماید .

3.3V+

3.3V+ : جدیدترین سطح ولتاژ که توسط منابع تغذیه مدرن فراهم میشود.اینولتاژتوسطATX معرفی شد والآن در SFX،ATX/NLX و WTXدیده می شود ولی درAT وسیستمهای قدیمی تر دیده نمی شود .

درواقع،کمترین ولتاژی که توسط منابع تغذیه برای تامین انرژی CPU ، حافظه و تمامچیزهای دیگرروی برد اصلی تولید میشد 5 ولت بود ولی باپیدایش نسل دوم ازتراشههای پنتیوم، این مقدار به 3.3 ولت تقلیل داده شد تا باافزایش سرعت تراشه ها، میزانمصرف انرژی نیزکاهش یابد. این امرمستلزم آن بود که سازنده های برد اصلی تنظیمکننده های ولتاژی برای تبدیل 5 ولت به 3.3 ولت درآن تعبیه کنند. این تنظیم کنندهها مقدارزیادی ازانرژی را بصورت گرماهدرمیدادند واین کاهش ولتاژبرروی برد اصلیبسیارغیرکارآ بود به همین خاطرهم اکنون منابع تغذیه مستقیماً ولتاژ 3.3 را تولیدمیکنند. این مقداربرای راه اندازی اکثر CPU های جدید،سیستمهای حافظه، کارتهایگرافیک ودیگروسایل بکارمیرود .

5V+

5V+ : درسیستمهای قدیمیتر (AT وقبل از آن) 5 ولت برای راه اندازی برد اصلی،CPU(مستقیم یا غیرمستقیم) وتمام مولفه های اصلی سیستم بکار میرفت. درسیستمهایجدیدتر، بسیاری ازمولفه ها وبخصوص CPU باولتاژ 3.3 که شرح آن رفت کارمیکنندولی برد اصلی و بسیاری اززیرمجموعه های آن هنوز با ولتاژ 5 ولت کار میکنند .

12V+

12V+ : این ولتاژاولیه برای راه اندازی موتوردرایوهای کامپیوتر است. همچنین فن هاودیگر انواع سیستم های خنک کننده نیز از این ولتاژ استفاده میکنند. در بسیاریازبردهای اصلی یک کامپیوترمدرن این ولتاژمورد استفاده ندارد ولی تمام سیستمهایکارت خور که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند با این ولتاژ کار میکنند. البته بایددقت داشت که درایو ها مستقیماً توسط کانکتورهایشان به منبع تغذیه وصل میشوند.

دقت: شما بعضی اوقات ولتاژهای دیگری که توسط بعضی منابع تغذیه تولید میشوندمشاهده میکنید که به آنها “ریل” گفته میشود. این عبارت ازدنیای الکترونیک آمدهاست واشاره به یک میله یانوارفلزی بلند داردکه برای تولید یک ولتاژخاص بکارمیرود .

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *