آکادمی سیم پاور

معکوس سازی ولتاژ چگونه انجام می شود ؟

معکوس سازی ولتاژ چگونه انجام می شود ؟

سیگنال قدرت خوب:

وقتی که یک منبع تغذیه روشن میشود مدت زمانی طول میکشد که اجزاء شروع بهتولید برق DC مناسب برای کارکرد کامپیوتر نمایند.اگرقبل ازاین زمان بهکامپیوتراجازه راه اندازی داده شود چون هنوزولتاژبه اندازه لازم نرسیده است، ممکناست اتفاقات عجیبی رخ دهد. معمولاً نیم ثانیه یاکمی بیشتربرای پایدارشدن ولتاژ زمانلازم است واین زمان برای یک پروسسوربینهایت است زیرامیتواند نیم بیلیون دستور رادریک ثانیه اجرا نماید.

برای جلوگیری از راه اندازی پیش از موعد کامپیوتر،منبع تغذیهپس از کامل شدن تستهای داخلی خود وتشخیص اینکه انرژی برای ارسال آماده استسیگنالی برای برد اصلی کامپیوترارسال میکند که به آن “انرژی خوب” یا “power ok”ونظایر آن میگویند. قبل ازاینکه این سیگنال ارسال شود، برد اصلی از راه اندازیکامپیوتر جلوگیری خواهد کرد.

بعلاوه اگرمشکلاتی نظیرولتاژهای گذرا ومسائلی کهباعث شود تااین سیگنال نتواند وظیفه خود رابدرستی انجام دهد پیش آید، منبع تغذیهارسال این سیگنال را متوقف خواهد کرد ومجدداً زمانی که مشکلات برق ورودی حل شدسیگنال را ارسال خواهد نمود که دراینحالت کامپیوتر Reset خواهد شد. اگراین تجربهرا داشته اید که زمانی دراثر اختلالات شبکه ، چراغها برای کسری از ثانیه سوسو زدندوکامپیوتر با اینکه بنظر میرسد که مشغول کارکردن است ولی ناگهان Reset میشوددلیل آن احتمالاً همین بوده است. برخی اوقات نیز ممکن است که منبع تغذیه پس ازبروز یک اختلال درشبکه خاموش شود ولی اگر این اختلال بعد از15 ثانیه برطرفشد،دستگاه مجدداً روشن میشود .

ولتاژ نامی برای سیگنال”5 Power ok ” + ولت است ولی در عمل، محدوده قابلتغییربرای این ولتاژ بین صفر تا ده ولت میباشد. تمامی منابع تغذیه این سیگنال راتولید میکنند واکثرآنها زمان مشخصی را برای یکنواخت شدن این سیگنال اختصاصمیدهند. برخی از انواع منابع تغذیه بسیار ارزان، این سیگنال را بصورت مجازی وباانتقال آن بر روی یک خط 5 ولت دیگر فراهم میکنند. چنین سیستمهایی ماهیتاً عملکردخوبی ندارند وباعث میشوند که برد اصلی کامپیوتر قبل از اینکه انرژی برق به پایداریبرسد کامپیوتر راروشن کند.

لازم به ذکر نیست که از مصرف این نوع منابع تغذیه بایداجتناب نمود. متاسفانه اگر منبع تغذیه ازاین نوع باشد، قبل از آزمایش کردن آن قابلتشخیص نیست وخوشبختانه اگر شما هر نوع منبع تغذیه ای بجز آنچه که به لحاظقیمت و کیفیت نازل تر از بقیه انواع است خریداری نمایید، دیگر لازم نیست که بابتاین قضیه نگران باشید.

معکوس سازی و برگرداندن ولتاژ :

همانطورکه درمقاله جریان مستقیم ومتناوب آورده شده ، دونوع الکتریسیته وجود دارد.الکتریسیته با جریان مستقیم و جریان متناوب که هرکدام مزایا ومعایب خاص خودشانرادارند. اکثروسایل برقی فقط با یکی ازاین دونوع الکتریسیته کارمیکنند. بنابراینبسیارسودمند خواهد بود اگربتوانیم الکتریسیته را ازیک نوع به نوع دیگرتبدیل کنیم.خوشبختانه وسایلی موجود است که ما را قادرمیسازد براحتی این کاررا انجام دهیم 

conversion

فرآیند تبدیل برق متناوب به مستقیم “conversion” نامیده میشود. (اگرچه این یکعبارت غیردقیق است زیراتغییریک ولتاژمستقیم به ولتاژمستقیم دیگرنیزconversionنامیده میشود ولی به هرحال منظورما را میرساند) وسایلی که این کارراانجام میدهندconverter یا برگرداننده نامیده میشوند ولی غالباً آنها رابنام adapter ( سازگارکننده)مینامند واگراین وسایل برای شارژکردن باتری مورد استفاده قرارگیرند،غالباً به آنهاشارژرگفته میشود.

Inversion

تبدیل برق مستقیم به متناوب “Inversion” نامیده میشود والبتهبه وسیله ای که این کارراانجام میدهد inverter یا برگرداننده میگویند .

تفاوتInversion وconversion

اکثرمردم بدون اینکه حتی converterرابشناسند آنرا بطورروزانه بکارمیبرند درحالیکهinverter فقط درمواردخاص کاربرد دارد .

دلیل آن کاملاً واضح است زیرا اکثرمردم ازبرق متناوب درمنازل خود استفاده میکنندوبنابراین بندرت اتفاق می افتد که نیاز به وسیله ای برای تولید برق متناوب ازمنبع برقمستقیم داشته باشند اگرچه inverter ها برای محدوده وسیعی ازوسایل کاربرد دارند،بعنوان مثال به شمااجازه میدهند که وسایل کوچک خانگی خود را که با برق 220 ولتمتناوب کارمیکنند با استفاده ازباتری اتومبیل که از برق مستقیم استفاده میکندبکاراندازید.

یکی از کاربردهای inverter

دردنیای کامپیوتر inverter یکی ازاجزای بسیارمهم دردستگاههای تامینبرق بدون وقفه میباشد که انرژی ذخیره شده درباتری را قابل استفاده برای منبع تغذیهکامپیوترکه ازبرق متناوب استفاده میکند میسازد. مطلب مهمی که باید همیشهدرذهن داشته باشیم اینست که هربارما برق مستقیم را به متناوب و یابرعکس تبدیلمیکنیم مقداری انرژی بصورت گرما درمولفه ها تلف خواهد شد. بهترین inverter هاراندمانی درحدود 90% دارند .

معنای این حرف اینست که 10% انرژی بصورت گرما حین فرآیند برگرداندن انرژی تلفمیشود. Inverter های ارزانترراندمان کمتری دارند. بازدهی converter میتواند بهاندازه inverter باشد ولی معمولاً کمتر است وبازدهی آنها بیش از50% نمیباشد.معنیاین حرف اینست که نصف انرژی ورودی بصورت تشعشع گرما تلف میشود.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *