موتورهای الکتریکی

دسته بندی انواع موتورهای القایی

دسته بندی انواع موتورهای القایی

معمولاًموتورهای القایی در انواع زیر ساخته میشوند :

NEMA design B: Normal torques, normal slip, normal locked amperes
NEMA design A: High torques, low slip, high locked amperes
NEMA design C: High torques, normal slip, normal locked amperes
NEMA design D: High locked rotor torques, high slip
Wound rotor : Charactristics depend on external resistance
Multispeed : Charactristics depend on designvariable

torque,constant torque, constant horse power

موتورهای طرح NEMA B

موتورهای طرح NEMA B ، از نوع موتورهای القایی قفس سنجابی و معمولیترین نـوعآن میباشند. این موتورها دارای گشتاور و لغزش نامی معمولی زیر 4 درصد هستند. بهطور معمول، بیشتر موتورهای سه فاز در محدوده توان 1 تا 200 اسب بخار دارای لغزشنامی حدود 3 درصد میباشند. شکل 1 -2، یک موتـور القـایی طـرح NEMA B را نشـانمیدهد.

2016-01-13 12_44_48-power2.ir,proje267.pdf - Iron

در گذشته استانداردی برای بازده یـا ضـریب تـوان موتورهـای القـایی NEMA B وجـودنداشت اما از اوایل دهه 90 میلادی، NEMA استانداردهایی را بـرای موتورهـای القـاییچندفاز تدوین نمود. جدول 2 -2 مقادیر استاندارد بازده موتورهای القایی سـه فـاز طـرحNEMA B را نشان میدهد. همانطوریکه از جدول مشخص است مقدار و اهمیـت بـازدهموتورهای الکتریکی با بالارفتن توان خروجی موتور، افزایش مییابد.

2016-01-13 12_45_43-power2.ir,proje267.pdf - Iron

جدول 2 -2 مقادیر بازده نامی موتورهای القایی سه فاز طرح NEMAB

موتورهای طرح NEMA A

موتورهای طرح NEMA A نیز از نوع موتورهای القایی قفس سنجابی با گشتاور و جریانراه اندازی بیشتری نسبت به موتورهای طرح B میباشند. این موتورها معمولاً در مـواردویژهای که نمیتـوان از موتورهـای طـرح B اسـتفاده کـرد ماننـد بارهـای کوتـاه مـدت وگشتاورهای زودگذر کاربرد دارد. این موتورها، همچنـین در مـواردی کـه نیـاز بـه لغـزشبسیار کم (کمتر از 1 درصد) وجود دارد کاربرد خواهد داشت.

NEMA C

موتورهای القایی قفس سنجابی طرح NEMA C نیز با دارا بودن گشتاور راه انـدازی بـالا،برای بارهایی که به سختی راه ش اندازی می وند مورد استفاده واقع میشوند. لغزش نامیاین نوع موتورها کمتر از 5 درصد میباشد .

NEMA D

موتورهای طرح NEMA D ترکیبی از موتورهای با گشتاور بالا و لغزش نامی بالا را ارایهمیکنند. این موتورها در دو گروه یکی با لغزش بین 5 تـا 8 درصـد و دیگـری 8 تـا 13درصد دسته ش بندی می وند .
موتورهای القایی روتور سـیم پیچـی شـده دارای روتـور سـیم پیچـی شـده مشـابه اسـتاتورمیباشند. در این موتورها مقاومت روتور با استفاده از یک مقاومت خـارجی قابـل تغییـربوده که منجر به ایجاد مشخصه های گشتاور سرعت متفـاوتی مـی گـردد . امـروزه کـاربرداین نوع موتورها به جرثقیل ها و بالابرها محدود شده است .

موتورهای القایی چندسرعت نیز دارای بیش از یک سـرعت بـا مشخصـه هـایی مشـابه بـااستاندارد NEMA میباشند. این موتورها معمولاً دارای یک یا دو سیم پیچ اولیه هستند.
در موتورهـای بـا یـک سـیم پـیچ، نسـبت دو سـرعت موتـور بـه نسـبت دو بـه یـک ماننـد3000/1500 میباشد ولی در موتورهای دو سیم پیچ، نسبت سرعتها با توجه به طراحیموتور، هر مقدار دلخواهی خواهد بود ضمن آنکه موتورهای دو سـیم پـیچ قـادر خواهنـدبـود دو سـرعت را بـا هـر سـیم پـیچ خـود و درکـل 4 سـرعت را ارایـه کننـد.موتورهـایچندسرعت در انواع مختلف زیر وجود دارند .

گشتاور متغیر

گشتاور متغیر : گشتاور خروجی این موتورها نسبت مستقیم با سرعت داشته در نتیجه باتوجه به رابطه زیر توان خروجی آنها با مربع سرعت تغییر میکند. این موتورها معمـولاًبا فنها، دمندهها و پمپهای گریز از مرکز به کار برده میشوند .( 1-2) توان = سرعت × گشتاور

گشتاور ثابت

گشتاور ثابت : گشتاور خروجی این موتورها با تغییر سرعت ثابـت بـوده، درنتیجـه تـوانخروجی آنها با سرعت نسبت مستقیم دارد. کاربرد این نوع موتورها بیشـتر در بارهـاییمانند نقالهها است .

توان ثابت

توان ثابت : این نوع موتورها دارای توان خروجی ثابتی در سرعتهای مختلف مـی باشـند .این موتورها بیشتر در ماشین ابزارهایی که نیاز به گشـتاور بـالاتر در سـرعت هـای کمتـردارند استفاده میشوند.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *