موتورهای الکتریکی

موارد کاربرد موتورهای القائی چند فاز

موارد کاربرد موتورهای القائی چند فاز

علت استفاده از قفس سنجابی

برای بارهائی که نیاز به گشتاور راه انـدازی پـائین و سـرعت اساسـا ثابـت دارنـد موتـورالقائی قفس سنجابی بـه علـت اسـتحکام، سـادگی سـاختمان، قیمـت کـم و هزینـه کـم نگهداری بهترین انتخاب است. موتورقفس سنجابی را می توان با مقاومت رتور کـم یـازیاد طراحی کرد.

چنانچه قبلا ذکر شد مقاومت رتور بالا گشتاور راه اندازی بهتر می دهداما در حالت دائمی گشتاور کم است. از طرف دیگر موتـور قفسـی بـا مقاومـت رتـور کـمگشتاور راه اندازی کمی می دهد اما عملکرد حالت دائمی آن بهتر است. بـر ایـن اسـاسمقاومت مدار رتور در مرحله طراحی باید عاقلانه (با تشخیص درست) انتخـاب شـود بـهطوریکه بین عملکرد حالت راه اندازی و حالت دائمی مصالحه ای صورت پذیرد .

موتورهای قفس سنجابی با مقاومت رتور کم ل( غزش بار کامل 3 یا 5 درصد ) برایبا د بزن ها، تلمبه های گریز از مرکز، اغلب ماشینهای ابزار، ابزارهای نجاری و غیره بهکار می رود.

موتورهای قفس سنجابی با مقاومت رتور بالاتر چه کاربردی دارند؟

موتورهای قفسی با مقاومت رتور نسبتا   بالا (لغزش بار کامل 3 تا 7درصد )برای کمپرسورها (فشارنده ها ) ، دستگاه های خرد کننده، تلمبه های دو طرفه کاربرددارند. موتورهای قفس سنجابی با مقاومت رتور بالاتر ( لغزش بار کامل 7 تا 16 درصد)برای بارهای نوبه ای کار مانند پرسهای کنگنه، ماشینهای برش، بالابرها و آسانسوراستفاده می شود.

بارهای نوبه ای کار مانند پرس های منگنه، ماشینهای برش، بالابرها وآسانسور استفاده می شود. موتور القائی رتور سیم پیچی شده برای بارهائی که به گشتاور راه اندازی زیاد نیاز دارندو یا بارهائی که به کنترل سرعت نیازمندند به کار میرود.

موتور القائی رتور سیم پیچی شده

موتور القائی رتور سیم پیچی شده از موتور قفس سنجابی گرانتر است و به علتداشتن جاروها و حلقه های لغزان به نگهداری بیشتری نیاز دارد. موتور رتور سیم پیچیشده را موتور با حلقه های لغزان نیز می گویند که برای بالابرها، جرثقیل ، آسانسور وکمپرسورها کاربرد دارد .

مزایای موتور قفسی نسبت به موتور رتور سیم پیچی شده

مزایای موتور قفسی نسبت به موتور رتور سیم پیچی شده با یک قـدرت نـامی بـه شـرحزیر است :
1-موتور قفسی به طور قابل ملاحظه ای به مواد هادی کمتـری نسـبت بـه موتـور رتـور2 سیم پیچی شده نیاز دارد و در نتیجه تلفات اهمی 2016-01-13 10_17_59-power2.ir,proje267.pdf - Ironآن کمتر است. لذا موتور قفسـیبهتر از موتور رتور سیم پیچی شد می باشد .

2-موتور رتور سیم پیچی شده نیاز به حلقه های لغزان، جارو و وسیله اتصال کوتاه داردکه در نتیجه گرانتر از موتور قفسی در می آید .

3 – در رتور قفس سنجابی اتصالات پیشانی خیلـی کوتـاهتر اسـت و لـذا شـار پراکنـدگیاتصالات پیشانی رتور آن کم است. نتیجه اینست که مقاومت القائی پراکندگیx^2 رتـورقفسی کمتر از رتور سیم پیچی شده است در نتیجه قطر نمـودار دایـره ای موتـور قفسـیبزرگتر از موتور رتور سیم پیچی شـده اسـت .

ایـن موضـوع نشـان مـی دهـد کـه موتـورقفسی گشتاور نامیزانی (حداکثر) بزرگتر، قدرت خروجی حداکثر بیشتر و ضریب توان کاربهتری در مقایسه با موتور القائی با رتور سیم پیچی شده دارد .

4 – موتور قفسی محکم تر بوده و نیاز به حلقه لغزان و جارو ندارد و لذا هزینه نگهداریآن کمتر است .

5 – رتور قفسی بخاطر داشتن حلقه های انتهائی لخت بهتر خنک می شود .عیب موتور قفسی در مقایسه با رتور سیم پیچی شده گشتاور راه اندازی کم بازاء جریانراه اندازی بالا و ضریب توان کم راه اندازی است. علاوه بـر آن انـرژی تلـف شـده کـل درهنگام راه اندازی موتور قفسی خیلی بیشتر از موتور رتور سیم پیچـی شـده اسـت و ایـنواقعیت وقتی راه اندازی مکرر تعداد زیادی موتور لازم باشد بسیار اهمیت دارد .

در اینجا ارزش دارد که کار موتور القائی با موتور سنکرون مقایسه گردد.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *