موتورهای الکتریکی

کنترل ضریب توان موتور القائی سه فاز

کنترل ضریب توان موتور القائی سه فاز

بهترین ضریب توان ممکن کار موتور القائی در نزدیکی بار کامل آن حـدود 0/86 پـسفاز می باشد، در حالی که ضریب توان بی بار آن از 0/1 تا 0/3 پس فاز تغییر می کنـد .
از آنجا که موتورهـائی القـائی ممکـن اسـت در بخشـی از دوره کارشـان کـم بـار باشـند .ضریب توان متوسط کار آنها پائین است. دلائلی که برای کار موتـور القـائی در ضـر یبتوان پس فاز بازاء هر مقدار بار وجود دارد عبارتند از :

1- جریان مغناطیس کننده لازم برای تولید شار مغناطیسی در حالت کار نسبت به ولتاژاعمال شده 90 درجه عقب است .

2- افت ولتاژ در مقاومتهای القائی پراکندگی استاتور و رتور زاویه بین ولتاژ اعمال شدهو جریان استاتور را افـزایش مـی دهـد . در نتیجـه اثـر مقاومتهـای القـائی پراکنـدگیکاهش ضریب توان کـار موتـور اسـت . امـروزه اغلـب بارهـای صـنعتی و کشـاورزی ازموتورهای القائی چند فاز تشکیل شده که در ضـریب تـوان متوسـط کمـی کـار مـیکنند. برای استفاده بهتر از شبکه های توزیع و تغذیه و کاهش تلفات در آنها ضریبتوان کار بزرگتری لازم است.

اهم روشهای کنترل ضریب توان موتورهای القائی چندفاز عبارتند از:

الف: با استفاده از خازنهای ساکن در سرهای استاتور موتورهای القائی قفس سـنجابی و
رتور سیم پیچی شده .

ب: با استفاده از ماشینهای کمکی درموتورهای القائی رتور سیم پیچی شده.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *