آکادمی سیم پاور

انواع دوربین مدار بسته و سيستم حفاظتي

انواع دوربین مدار بسته و سيستم  حفاظتي

 

سيستم نصب ديجيتال تصاوير :
هر تصوير را مي توان مجموعه اي از نقاط نا پيوسته فرض كرد كه دركنار هم قرار مي گيرند
و مجموعاً يك تصوير را مي سازند هر كدام از اين نقاط در هرلحظه مـي تواننـد خصوصـيات
متفاوتي داشته باشند .
تعريف :
نقاطي كه دركنار هم قرار ميگيرند تا يك صفحه نمايش تصوير كامل گردد در اصطلاح (پـي
كسل) ناميده مي شود .
هر تصوير را مي توان مجموعه اي از نقاط ناپيوسته فرض كرد كه در كنار هم قرار مي گيرند
و مجموعاً يك تصوير را مي سازند هر كدام از اين نقاط در هر لحظه مي توانندذ خصوصـيات
متفاوتي داشته باشند .

تعريف :

نقاطي كه در كنار هم قرارمي گيرند تا يك صفحه نمايش تصـوير كامـل گـردد در اصـطلاح
(پيكسل ) ناميده مي شود .

1 – سيستم نصب ديجيتال تصاوير :
در اين سيستم تصاوير همه دوربين ها بر روي فيلم (وي اچ اس (يا ) هارد ديسك) كامپيوتر
در مدت زمان بين 2 تا 6 ماه ضبط مي شود كه حجم بايگان ي به طور مخصوص كاهش مـي
يابد .

2 – سيستم دوربين مدار بسته دي نايت :
به طور اتوماتيك در تاريكي شب با نور بسيار اندك قادر به دريافت تصاوير مي باشد .

4- سيستم حراست تصويري :
اين سيستم به محض دريافت هر گونه حركت در ميدان ديد دوربين به طور خودكـار فعـال
شده و نسبت به ضبط اتوماتيك تصاوير اقدام مي كنـد . يـا مـي توانـد سنسـورهاي آلارم را
سيستم كنترل فعال نمايد .

5- دوربين هاي دوربين مدار بسته مادون قرمز حرارتي :
اين دوربين ها امكان ديد كامل به داخل بدن انسـان – تانكرهـاي حمـل مايعـات – كليـه
مكانها و محل هاي مورد نياز را به نگهبان مي دهد

1- چند نمونه سيستم دوربين مدار بسته حفاظتي را نام ببريد؟
1- سيستم نصب تصاوير ديجيتال
2- سيستم دوربين هاي دي نايت
3- سيستم حراست تصويري
4- دوربين هاي ديد در شب
5- دوربين مادون قرمز

2- انواع دوربين هاي مدار بسته را نام ببريد ؟
1- دوربين صنعتي رنگي ديجيتالي
2- دوربين صنعتي سياه و سفيد
3- دوربين ديد در شب
4- دوربين مجهز به زوم
5- دوربين مجهز به چشمي
6- دوربين مجهز به سنسور دود
7- دوربين سقفي
8- دوربين ضد آب
9- دوربين مخصوص درب

3- منظور از درجه وضوح در يك دوربين مدار بسته چيست؟

هرچه مقدار آن بيشتر باشد تصوير داراي پيكسل هاي بيشتر و كاملتر بوده و واضـح تـر مـي
.شود

4- منظور از نسبت سيگنال چيست؟
در يك دوربين ويديوئي هرچه نسبت سيگنال به نويز بيشتر باشـد داراي كيفيـت بـالا تـري
است .
5- منظور از سيستم سوئيچر چيست؟
هرچه بخواهيم با استفاده از فقط يك مانيتور تصاوير حاصل از چندين دوربين را بـه صـورت
تك تك مشاهده كنيم از سيستم سوئيچر استفاده مي كنيم .

6- منظور از سيستم كواد چيست ؟
اين سيستم اين امكان را به ما ميدهد كه تصاوير حاصل از چهار دوربين مجزا را به صـورت
چهار گانه روي مانيتور ببينيم .
7- منظور از سيستم مالتي پلكسر چيست ؟
بااين سيستم مي توان 9 و 16 تصوير دوربين را به صورت يكجـا و نيـز بـه صـورت تـك در
مانيتور مشاهده نمود پس مالتي پلكسر نيز نوعي سيستم تصوير در تصوير است .

8- تجهيزات اصلي سيستم دوربين مدار بسته :
1- دوربين با لنز

2- دستگاه بخش يا ركورد
3- مانيتور
تجهيزات جانبي دوربين مدار بسته را نام ببريد ؟
1- انواع لنز
2- سنسور دودي و چشمي
3- اسكنر
4- كنترلر
5- انواع كاور
6- انواع پايه
7- فيش ها و سيم هاي ار تباطي
8- چرا در دوربين مدار بسته از لنز استفاده مي كنيم ؟
به منظور ايجاد ميدان ديد مناسب يك دوربين مي توان از انواع لنزهاي مناسب آن دوربـين
استفاده كرد .
9- انواع سنسور و چشمي در دوربين مدار بسته چه كاربردي دارند ؟
اگر بخواهيم سيستم دوربين مدار بسته در اثر فعال شدن سنسور ها و چشـمي هـا بـه كـار
بيفتد طوري كه در حالت عادي خاموش باشد از اين سنسورها استفاده مي كن .يم
10 – منظور از اسكنر در يك دوربين مدار بسته چيست؟
اگر در يك سيستم دوربين مدار بسته بخواهيم دوربين حركت كرده و ناحيه ي مشخصـي را
روي مانيتور نشان دهد ازاسكنر استفاده مي كنيم .يـك اسـكنر معمـولاً داراي موتـور گـردان بـا

قابليت حركت دو جهته (چپ و راست ) و نيز چهار جهته (چپ – راسـت و بـالا و پـايين ) مـي
ياشد .
11 – منظور از كاربرد كنترلر در سيستم دوربين مدار بسته چيست؟
با اين دستگاه مي توان موتور گردان اسكنر و زوم دوربين را كنترل نمود .
12 – منظور از سوپر ويدئو چيست؟
سوپر ويدئو نوعي سيستم ضبط تصوير است كه قابليت ضـ بط تصـوير در مـدت زمـان زيـاد
معمولاً 60 – 50 روز را دارد .
13 – هدف از كاربرد لنز در سيستم دوربين مدار بسته چيست؟
لنز امكان بزرگ نمايي و تنظيم ميدان ديد مناسب را مي دهد .
14 – هدف از كاربرد انواع كاور در سيستم دوربين مدار بسته چيست؟
كاور دوربين را در مقابل عوامل طبيعي مختلف مانند سرما و گرماي نامناسب – نور خورشيد
– ضربه – گرد و غبار و عوامل مكانيكي ديگر حفظ مي كند كاور در واقع جلد دوربين است
.
15 – چرا درسيستم دوربين مدار بسته از پايه استفاده مي كنيم ؟
براي اينكه دوربين از ميدان ديد مورد نظر برخوردار گردد بايستي در ارتفاع مناسـب و بـا زا
ويه ي مناسبي نسبت به زمين قرار گيرد يا نصب شود براي اين منظور آن را بـا اسـتفاده از
پايه و پيچ و رول روي ديوار نصب مي كنيم .
16 – مهم ترين نكته در برقراري اتصالات الكتريكي بين قسمت هاي مختلـف دوربـين مـدار
بسته چيست؟
1 – تشخيص ورودي يا خروجي

2 – صوتي يا تصويري بودن
3 – اتصال خروجي به ورودي
4 – اتصال صوتي به صوتي و تصويري به تصويري .
نكته : هرگز نبايد خروجي را به خروجي متصل كرد و گرنه دستگاه خراب مي شود .
17 – موارد استفاده از سيستم هاي دوربين مدار بسته كدامند ؟
1 – نظارت بر امنيت مكانهاي مهم و حساس ازراه دور
2 – مشاهده و نظارت بر خط توليد كارخانجات و انبارها
3 – نصب در مكان هايي كه براي سلامتي انسان مضر هستند از قبيل كـوره هـا و تاسيسـات
اتمي .
4 – ضبط تصاوير اتفاقات مختلف جهت جلوگيري از تكرار اشتباهات و آموزش پرسنل
5 – كنترل ترافيك در سطح شهر – بزرگراهها و جاده هاي خارج از شهر
6 – استفاده از مراكز هوا شناسي
7 – دانشگاهها – مراكـز تحقيقـاتي – مراكـز علمـي پژوهشـي – موسسـات آمـوزش عـالي –
كتابخانه ها و آزمايشگاهها
8 – سمينارها – كنفرانس ها و مشاوره از راه دور
18 – انواع دوربين هاي مدار بسته به لحاظ كاربرد كدامند ؟
صنعتي – نيمه صنعتي – ميني

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *