آکادمی سیم پاور

شکل موج خروجی UPS

شکل موج خروجی UPS

شکل موج خروجی :

یکی از معیارهای کیفیت که در بعضی موارد حائز اهمیت میباشد شکل موج خروجی upsاست که به شکل سیگنال جریان متناوبی که توسط ups تولید میشود اشاره دارد.
کیفیت و قیمت اینورتر داخلی ups، اولین تعیین کننده شکل سیگنال AC خروجی استکه توسط اکثرups ها تولید میشود ( بخصوص ups های ارزان قیمت )شرایط ایده آل برای یک ups، تولید شکل موجی تمیزنزدیک به شکل موج استانداردیاست که باید مورد استفاده دستگاه قراربگیرد .

هرups میتواند سه نوع شکل موج ایجاد کند :

موج سینوسی:

این، بهترین شکل موجی است که میتواند تولید شود زیرا شکل موج ایده آلی است کهتوسط یک سیگنال الکتریکی متناوب (برق شهر) تولید میشود .
تولید یک خروجی سینوسی واقعی، نیازمند مولفه های گرانقیمت است که فقط دراینورتر ups های باکیفیت برتریافت میشود. این مسئله بخصوص برای ups هایonline مهم است زیرا بارهای حفاظت شونده همواره ازاینورتراستفاده میکنند. شکلموج سینوسی واقعی معمولاً در ups های مدل بالا دیده میشود

موج مربعی :

پایین ترین نوع خروجی یک ups . موج مربعی معمولاً بعنوان مولفه مسطح (صاف) ازیک موج سینوسی درنظر گرفته میشود. بجای افزایش یکنواخت ولتاژازکمترین مقداربهبیشترین مقدارو برگشت مجدد آن، درموج مربعی این اتفاق ناگهانی وبه یکباره رخمیدهد. یعنی موج ازکمترین مقدارولتاژ ناگهان به بیشترین مقدارآن میرسد، به مدتنصف سیکل آنجا میماند وسپس ناگهان به کمترین مقدار سقوط میکند ونصف سیکلدیگردرآن نقطه میماند واین اتفاق تکرار میشود. اینورترهای ارزان قیمت برای تولیدخروجی موج مربعی طراحی شده اند زیرا در آنها از مولفه های ارزان قیمت استفاده شدهاست.

نباید متعجب شوید که بسیاری از تجهیزات دوست ندارند که با موج مربعی کارکنند بلکه بیشتر باید از این نکته متعجب بود که بسیاری از وسایل برقی با این موجکار میکنند. دلایل متعددی موجود است که چرا موج مربعی باعث ایجاد مشکل میشود.
بعنوان نمونه، ماکزیمم ولتاژ یک موج مربعی ماهیتاً کمتر از ماکزیمم ولتاژ یک موجسینوسی میباشد که این برای برخی تجهیزات، مشکلاتی را پدید می آورد بعلاوه موجسینوسی فقط شامل یک فرکانس (50 هرتزدرایران) میباشد ولی موج مربعی شاملفرکانسهای بالاتری است که به آنها “هارمونیک” گفته میشود و میتواند باعث ایجادوزوزیا بروزمشکلات دیگردربرخی تجهیزات شود. خروجی موج مربعی فقط درتجهیزاتارزان قیمت بکارمیرود و باید درصورت امکان ازاستفاده ازآن خودداری نمود

موج مربعی اصلاح شده :

این موج ، چیزی بین موج سینوسی و موج مربعی میباشد. پالسهای مثبت و منفی موجمربعی کاهش یافته، از یکدیگرجدا شده وبلندتر شده اند بنابراین، ولتاژماکزیمم خیلیبه موج سینوسی نزدیک شده است ودرمجموع این شکل موج بسیار به شکل موجسینوسی شبیه تراست. درعین حال قیمت اجزاء ترکیب کننده ups با شکل موج مربعیاصلاح شده بسیار نزدیک به قیمت ups با شکل موج مربعی میباشد تا ups با شکلموج سینوسی .

(در واقع شما میتوانید با ترکیب دو موج سینوسی که اندکی نسبت به هم شیفت پیداکرده اند یک موج مربعی اصلاح شده بسازید) تعداد تجهیزاتی که با موج مربعی اصلاحشده مشکل دارند بسیارکمترازآنهایی است که با موج مربعی مشکل دارند. موج مربعیاصلاح شده در بسیاری ازانواع ups های مدل پایین ومتوسط بکارمیرود وبرخی اوقاتبنامهای: “تقریباً نزدیک شده به موج سینوسی”، “موج مربعی با پهنای پالس اصلاحشده” وحتی”موج سینوسی اصلاح شده” نیزنامیده میشود که اصطلاح آخر، یک بیانبازاری میباشد زیرا عملاً خروجی موج مربعی شکل اصلاح شده، یک موج سینوسی، اصلاحشده آن و چیزهای دیگر نزدیک به موج سینوسی نمیباشد .

توجه

برای ups های با شکل موج خروجی مربعی و یا مربعی اصلاح شده، توصیه سازنده،استفاده از تجهیز حفاظت شده برای زمان حداکثر15 دقیقه میباشد .
(IEC 62040-3 /1999)

power2.ir,proje347.pdf006257

یک طرح شماتیک بیانگر یک سیکل کامل موج سینوسی، مربعی ومربعی اصلاحشده. سطح زیر تمام منحنی ها مساوی است بنابراین تمامی این شکل موجهاانرژی یکسانی را تامین میکن .ند

عملاً برای یک کامپیوتر خانگی، ups ای با شکل موج مربعی اصلاح شده مناسبمیباشد. این ups ، کامپیوتر،مانیتور و دیگرتجهیزات مشابه را بدون هیچ مشکلیمحافظت خواهد کرد. البته بخاطرداشته باشید که ups های ارزان قیمت به هر حال ازولتاژ خط استفاده میکنند درحالیکه شکل موج خروجی فقط وقتی که ازباتری استفادهمیشود نقش خود را ایفا میکند

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *