برنامه ریزی عددی جایابی بهینه خازن
آکادمی سیم پاور

روشهای برنامه ریزی عددی جایابی بهینه خازن

روشهای برنامه ریزی عددی جایابی بهینه خازن

با پیشرفت کامپیوترها , افزایش قابلیت های محاسباتی و کـاهش قیمـت آنهـا , روشهای برنامه ریزی عددی برای حل مساله بهینه سازی پا به میـدان گذاردنـد . روشهای برنامه ریزی عددی , برای بیشـینه ( یـا کمینـه ) کـردن یـک تـابع هـدف متشکل از متغیرهای تصمیم گیری با بهره گیری از تکنیک تکرار و ارضاء نمـودن یک سری از قیود , پایه گذاری شده اند .

در مسـاله جابجـایی بهینـه خـازن تـابع هدف همان تابع سود می باشد و مکان , اندازه و تعداد خازنها , و لتاژ باسـها و جریان خطوط متغیرهای تصمیم گیـری هسـتند کـه همگـی بایـد قیـود عملکـرد سیستم را ارضاء نمایند . روشهای برنامـه ریـزی عـددی اجـازه مدلسـازی دقیقتـر توابع هزینه را مـی دهنـد . ایـن روش مـی توانـد تمـام قیـود ولتـاژ و بارپـذیری خطوط گسسته بودن اندازه خازنها و مکانهـای فیزیکـی را در نظـر بگیرنـد .

با بررسی تمامی روشهای برنامه ریزی عددی , می توان مشاهده کرد که سـطح کامل بودن و پیچیدگی مدلها به ترتیب زمان انتشار مقالات , افزایش می یابـد . برخی از روشهای برنامه ریزی عـددی , مکـان و انـدازه نصـب خازنهـا را بصـورت پیوسته در نظر می گیرند که این موضوع در برابر روشـهای تحلیلـی یـک مزیـت بحساب می آید . تهیه اطلاعـات و توسـعه نـرم افـزار در روشـهای برنامـه ریـزی عددی , نسبت به روشهای تحلیلی به زمان بیشتری نیاز دارند

برنامه ریزی عددی جایابی بهینه خازن

روشهای ابتکاری

ابتکارات , قانونهای سرانگشـتی ای هسـتند کـه از طریـق درک , تجربـه و داوری بسط داده شده اند قوانین ابتکاری , راهکارهای سریع و عملی ای را بوجود مـی آورند که فضای جستجو را کاهش داده و می تواننـد مسـاله را بـه طـور رضـایت بخشی بسمت یک پاسخ در حول و حوش نقطه بهینه سوق دهـد عبدالسـلام در مرجع [ ]15 روش ابتکاری را برای تعیین قسمتی از مدار کـه دارای تلفـات بیشـتر در اثر عبور جریانهای راکتیو است پیشنهاد می دهد و سپس در آن قسـمت گـره حساس را می یابد که بیشتری تاثیر را بر کـاهش تلفـات سیسـتم دارد . پـس آن خازنهایی که باید در گرههای حساس قرار گیرند به گونه ای تعیین می شود که بیشترین کاهش تلفات توان را ایجاد نماید . روشهای ابتکـاری در مقایسـه بـ ا روشـهای تحلیلـی و برنامـه ریـزی عـددی سـاده هستند , اما روشهای ابتکاری جواب بهینه را تضمین نمی کنند .

روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی

محبوبیت های اخیر هوش مصـنوعی , بسـیاری از بـرای بررسـی کاربردهـای آن در  مهندسی قدرت جذب نموده است . به خصوص روشهای جستجو تـابو شـــبکه هـــای عصـــبی مصـــنوعی (ANN) , در خازنگذاری بهینه بکار گرفته شـده انـد کـه در زیـر بـه بررسـی مختصـری از ایـن روشها می پردازیم .

روش جستجو تابو

روشهای اولیـه معمـولاً بـر اسـاس یـک روش تحلیلـی بـوده کـه گـاهی اوقـات از ابتکاراتی استفاده می کردند . برای مساله جایابی خازن باید یـک مسـاله بهینـه سازی ترکیبی گسسته را فرمول بندی کرد . TS نیز یک راهبردی برای حل مساله بهینه سازی ترکیبی است TS در زمینه مختلف بکار برده می شود و توانایی TS در بدست آوردن حل با کیفیت بالا و زمان محاسباتی معقول است .

روش TS بر اساس یک مکانیزم نزول از یک پروسه جستجو است . مکانیزم نزول جستجو را به طرف نقطه ای با مقدار تابع هدف بهتر می برد و در لحظاتی طـرح های مخصوصی اعمال می شوند .

در مساله جایابی خازن با این روش باید مکان , نوع , تعـداد و انـدازه خازنهـای نصب شـونده در سیسـتم توزیـع شـعاعی و همچنـین واحـدهای کنتـرل خـازن در سطوح مختلف بار , تعیین می شوند . اندازه خازنها و واحدهای کنتـرل همچـون یک متغیر تصمیم گیری گسسته رفتار می کنند و مساله جابجایی خـازن همچـون یک مساله بهینه سازی ترکیبی با تابع هدف غیر مشتق پـذیر فرمـول بنـدی مـی شود پریود سالیانه بار هزینه مرتبط با تلفات انرژی , بیان می شـود .

الگوریتم حل TS

1-اطلاعات سیستم ( ساختمان سیستم تنظیم پارامترهـا و داده هـا و …. ) خوانده می شود

2- حساسیت بررسی شده و گره هایی انتخاب می شود کـه حـداکثر کـاهش در تلفات حقیقی سیستم مرتبط با توان راکتیو در مکـان نصـب خـازن را داشـته باشد

. 3- یک حالت حل ممکن اولیه ایجاد می شود.

الف – به طور اتفاقی یک حالت حل از فضای حل انتخاب شود .

ب – برای هر سطح بار , پخش بار اجـرا مـی شـود و امکـان پـذیری ادامـه مراحـل کنترل شود . اگر هر قیدی نقض شد به مرحله الف و الا به مرحله بعد حرکت کند .

4-مراحل TS انجام شود

الف:بهترین حرکت مبتنی بر تکامل تابع هدف انتخاب شود .

ب: امکان پذیری کنترل شود , اگر ممکن نبود به مرحمله الف وگرنه به مرحلـه بعدی حرکت نمایند .

5- بهترین حالت حل در نظر گرفته شود .

6 – حرکت تنظیم یا آزاد شـود و حرکـت هـای اجـرا شـده بـه منظـور جلـوگیری از بازگشت به این حرکت , در لیست تابلو(T.L) ثبت گردد .

7 – معیارهـای همگرایـی کنتـرل شـود اگـر همگرایـی حاصـل نشـود بـه مرحلـه 4برگشته و ادامه می یابد . فلوچارت روش فوق در شکل ( 5 ) آمده است.

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *