آکادمی سیم پاور

جایابی بهینه خازن در شبکه با حضور DG

جایابی بهینه خازن در شبکه با حضور DG

مساله جایابی بهینه خازن در سیستم های توزیع یکی از مسایل قدیمی مطالعات سیستم می باشدو مقالاتی که دراین رابطه منتشـر شـده انـد , بسـیار متعـدد و متنوع هستند که در این فصل از پروژه پس از دسته بندی روشهای جایابی خازن که در مقالات مختلف ارائه شده است , به بررسی هر یک از این روشـها پرداختـه می شود و مزایا , معایب , تابع هدف و قیود حکـم بـر مسـاله بـه تفصـیل بیـان میگردد

از آنجا که نصب خازن با نصب تجهیـزات جـانبی و حفـاظتی آن نیازمنـد سـرمایه گـذاری وصـرف هزینـه اسـت , انتخـاب نادرسـت مقـدار و محـل نصـب آن باعـث افزایش غیرضروری هزینه در شبکه توزیع می شود . پس بـرای جلـوگیری از ایـن هزینه ها لازم است , انتخاب مقدار خـازن و مقـدار نصـب آن بـا مطالعـه و دقـت کافی صورت گیرد

220px-Condensor_bank_150kV_-_75MVAR

مساله جایابی بهینه خازن در سیستم های توزیع یکی از مسایل قدیمی مطالعات سیستم می باشدو مقالاتی که دراین رابطه منتشـر شـده انـد , بسـیار متعـدد و متنوع هستند که در این فصل از پروژه پس از دسته بندی روشهای جایابی خازن که در مقالات مختلف ارائه شده است , به بررسی هر یک از این روشـها پرداختـه می شود و مزایا , معایب , تابع هدف و قیود حکـم بـر مسـاله بـه تفصـیل بیـان میگردد . برخی از روشها که در شبکه های توزیع کاربرد بیشتری نسـبت بـه سـایر روشـها دارند با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته اند .دسته بندی روشهای جایابی بهینه خازن روشهای حل مساله جایابی خـازن را مـی تـوان بـه 4 دسـته کلـی تقسـیم کـرد : تحلیلی , برنامه ریزی عددی , ابتکاری و هوش مصنوعی

روشهای تحلیلی

تمامی مطالعات اولیه در زمینه جایابی خازن از روشهای تحلیلی اسـتفاده نمـوده اند . این الگوریتم هـا درزمـانی ارائـه شـدند کـه منـابع محاسـب اتی قدرتمنـد در دسترس نبود و یا خیلی گران قیمت بود . روشهای تحلیلی از حساب دیفرانسـیل و انتگرال برای یافتن ماکزیمم سود استفاده می نمایند

power-factor-correction-capacitor-250x250

پیشگامان برای بیشینه سازی فرمـی از تـابع هـدف فـوق , از روشـهای تحلیـل استفاده کرده اند. این روشها هر چند راه حل هـای سـاده و مختصـری در اختیـار می گذارند , اما از فرضیات ساده غیر واقعی استفاده می کنند که عبارت اسـت از

شبکه را کاملاً شعاعی بدون انشعاب در نظر می گیرند .

– مقاومت هادیها را در طول شبکه یکسان فرض می کنند

. – توزیع بار را در طول فیدر یکنواخت در نظر می گیرند

– ماهیت بارهای مصرفی را در طول فیدر یکسان فرض می کنند.

یکی از کاستیهای عمـده روشـهای تحلیلـی , مـدل سـازی مکـان و انـدازه خازنهـا بصورت متغیرهای پیوسـته اسـت . بنـابراین ممکـن اسـت انـ دازه ظرفیـت خـازن محاسبه شده با اندازه ظرفیت استاندارد خازن تفاوت داشته باشد و نیز مکان به دست آمده برای نصب خازن ممکن است به یک گره فیزیکی شبکه توزیـع اشـاره ای نکند . پاسخها باید به نزدیکترین مقادیر عملی گـرد شـوند ودر ایـن صـورت ممکن است باعث اضافه ولتاژ و یا سودحاصله کمتری گردند

به منظور دستیابی به پاسخهای دقیق تر , مدل فیدر بهبود داده شده و فیدرها را بــه گونــه ای در نظــر گرفتنــد کــه تفــاوت هادیهــا در هــر قســمت و توزیــع غیریکنواخت بار در آنها لحاظ شده و الگوریتم هایی برای جابجایی خازنهای قابل سوئیچ ارائه شده و متغیر بودن بار سیستم های توزیع نیز لحاظ شده است . روشهای تحلیلی جدیدتر از دقت بیشتری برخوردارند و برای سیستم هـای توزیـع با هر اندازه ای مناسبند , اما نیاز به جمع آوری اطلاعات بیشتری از سیستم توزیع داشته و برای پیاده شدن در سیستم توزیع به زمان بیشتری دارند

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *