آموزش متلب

جابه جا کردن یک فایل یا پوشه

جابجا (Move) کردن یک فایل (File) یا پوشه (Folder)، با دستور movefile ، در متلب (MATLAB)

با استفاده از دستور movefile در متلب (MATLAB)، می توانیم در کامپیوتر خود، یک فایل (File) یا پوشه (Folder) را از محلی به محل دیگر، جابجا (Move) کنیم.

جابجا (Move) کردن یک فایل (File)، با حفظ نام فایل (File) :

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

فرض کنید که در پوشه فعلی (Current Folder)، دو پوشه با نام های kelidestan_folder_1 و kelidestan_folder_2 وجود دارد. درون پوشه kelidestan_folder_1 ، فایلی با نام kelidestan.txt وجود دارد که می خواهیم آن را به پوشه kelidestan_folder_2 منتقل (Move) نماییم.

یعنی از مسیر زیر :

kelidestan_folder_1/kelidestan.txt

به مسیر زیر منتقل شود :

kelidestan_folder_2/kelidestan.txt

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc

movefile kelidestan_folder_1/kelidestan.txt kelidestan_folder_2

3 خط اول کدها، برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

فایل kelidestan.txt از مسیر زیر :

kelidestan_folder_1/kelidestan.txt

به مسیر زیر منتقل می شود :

kelidestan_folder_2/kelidestan.txt

جابجا (Move) کردن یک فایل (File)، به همراه تغییر نام فایل (File) :

هنگام انتقال (Move) یک فایل (File)، امکان تغییر نام آن نیز وجود دارد. برای تغییر نام فایل، باید نام جدید را در مسیر جدید مشخص نماییم.

برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

مثال

فایل kelidestan_1.txt در مسیر زیر قرار دارد (نسبت به پوشه فعلی (Current Folder)) :

kelidestan_folder_1/kelidestan_1.txt

قصد داریم که آن را به مسیر جدید زیر و با نام جدید kelidestan_2.txt ، منتقل (Move) نماییم :

kelidestan_folder_2/kelidestan_2.txt

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc

movefile kelidestan_folder_1/kelidestan_1.txt kelidestan_folder_2/kelidestan_2.txt

نتیجه :

انتقال (Move) فایل (File) انجام می شود.

جابجا (Move) کردن یک پوشه (Folder)، با حفظ نام پوشه (Folder) :

مثال

پوشه kelidestan_folder_1 در مسیر زیر قرار دارد (نسبت به پوشه فعلی (Current Folder)) :

kelidestan_folder_1

قصد داریم که آن را به مسیر جدید زیر، منتقل (Move) نماییم (پوشه kelidestan_folder_2 از قبل وجود داشته است) :

kelidestan_folder_2/kelidestan_folder_1

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc

movefile kelidestan_folder_1 kelidestan_folder_2/kelidestan_folder_1

نتیجه :

انتقال (Move) پوشه (Folder) و تمام فایل ها (File) و پوشه های (Folder) درون آن، انجام می شود.

جابجا (Move) کردن یک پوشه (Folder)، به همراه تغییر نام پوشه (Folder) :

برای تغییر نام پوشه ای (Folder) که منتقل می شود، باید برای پوشه (Folder)، یک نام جدید در مسیر جدید تعریف شده، بنویسیم.

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

پوشه kelidestan_folder_1 در مسیر زیر قرار دارد (نسبت به پوشه فعلی (Current Folder)) :

kelidestan_folder_1

قصد داریم که آن را به مسیر جدید زیر و با نام جدید kelidestan_folder_3 ، منتقل (Move) نماییم (پوشه kelidestan_folder_2 از قبل وجود داشته است) :

kelidestan_folder_2/kelidestan_folder_3

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc

movefile kelidestan_folder_1 kelidestan_folder_2/kelidestan_folder_3

نتیجه :

انتقال (Move) پوشه (Folder) و تمام فایل ها (File) و پوشه های (Folder) درون آن، انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *