آکادمی سیم پاور

اصطلاحات متداول در سيستم هاي CCTV

اصطلاحات متداول در سيستم هاي CCTV

 

قسمتي از اطلاعات متداولي كه ممكن است در مورد سيستم هاي CCTV و در مشخصات
ذكر شده براي تجهيزات با آن ها برخورد كنيد در زير توضيح داده شده است :
A/D مبدل آنالوگ به ديجيتال يا همان
DC(ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR)

ALPHANUMERIC : وسيله قرار دادن نوشته روي تصوير كه در DVR و مـولتي پلكسـر
كاربرد دارد .
BACK – FOCUS: تنظيم مكان لنز در رابطه با سنسور CCD در دوربين
(B.W (WIDTH BAND: پهناي بانـد فركـانس كـه بـراي سـيگنال ويـدئويي معمـولي 5
مگاهرتز است .
BETAMAX: فرمت ضبط ويديوئي شركت SONY و رقيب VHS

CCIR: انجمن راديويي بين لا مللي براي استاندارد تلويزيوني اروپا

(CDS(CORROLATED DOUBLE SAMPLING: تكنيكـي در ايجـاد تركيـب در
بعضي از دوربين هاي CCD .
CIE: انجمن بين المللي نور كه به واحد هاي نوري را تعريف و ارائه مي كند .
CHROMINANCE: به اطلاعات رنگ سيگنال ويديوئي استفاده مي كند .
CONTRAST : يكي از تنظيمات كيفيت تصوير . اختلاف بين روشن تـرين و تاريـك تـرين
نقطه تصوير .
D/A: مبدل سيگنال ديجيتالي به آنالوگ .
DARK CURRENT: نشست سيگنال از CCD در نبـود نـور كـه ايجـاد نـويز drak)
(noise مي كند .
سـاخت جديـد تكنولـوژي يك : DMA (DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE
سنسور ويدئويي كه از تعداد زيادي آينه مينياتوري روي چيپ استفاده مي شود .
DUPLEX : سيستم ارتباطي كه اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله مي كند .
در سيستم هاي CCTV معمولاً به امكان ضبط و پخش با هم به صورت مـولتي پلكـس گفتـه
مي شود .
.D.S.P : مدار الكترونيكي پردازنده سيگنال ديجيتالي .
DV- VHS : استاندارد جديد ارائه شده توسـط JVC بـراي ضـبط سـيگنال ديجيتـالي روي
VHS.
EBU: اتحاديه پخش برنامه هاي اروپايي
EIA: انجمن صنعتي الكترونيك

FCC: كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا

FIELD: تعداد نصف خطوط فريم را گويند در سيستم CCIR/PAL تعداد فيلدها 50 عـدد
در ثانيه و در سيستم EIA/NTSC تعداد فيلدها 60 عدد در ثانيه است .

FRAME STORE: وسيله الكترونيكي شماره گذاري و ذخيره فريم هاي تصوير .
FRAME SWITHER : نام ديگر مولتي پلكسر ساده است

FRAME TRANSFER: يكي از سه اصل يا روش انتقال شارژ از چيپ CCD مي باشد .

دو روش ديگر عبارتند از :
FRAME- INTERLINE,INTERLINE
FRAME: در سيسـتم CCIR/PAL از تركيـب 625 خـط و در سيســتم EIA/NTSC از
تركيب 525 خط يك فريم ساخته مي شود سيستم پال 25 فريم بر ثانيه و سيستم NTSC30
فريم بر ثانيه دارد .
CAMERA : اين مشخصه براي تصحيح اختلاف بين پاسخ خطي دوربين و پاسخ غير خطـي
مانيتور تعريف مي شود . مثلاً مقدار نمايي گاما براي مونيتور تك رنگ 2/2 است لذا دوربين بايد
. شود تنظيم 0/45 يعني 1/2 ،2 روي
HAD: يك نوع سنسور CCDاست كه در طرح لايه اي دارد و سطح نويز در آن بسـيار پـايين
است .
HDDTV: استاندارد آينده پخـش برنامـه هـاي تلويزيـوني بـا رزلوشـن بـالا (1000×2000 )
پيكسل .
HUM: نويز روي فركانس اصلي را گويند .
CCD HAD. چيپ يافته تكامل :HYPER- HAD

ILLUMINATION: به مقـدار روشـنايي تصـوير اشـاره دارد . حـداقل روشـنايي لازم بـرا ي

دوربين هاي معمولي چند دهم لوكس و براي دوربين هاي ديد شب چند صدم لوكس مي باشد .
خروجي :I/0
ورودي :I/P
IEC: انجمن بين المللي برق
INSERTER: وسيله اي براي گذاشتن متن روي تصوير .
INTERFERENCE: تداخل ناشي از ميدان الكتريكي يا الكترومغناطيسي ساير وسـايل روي
سيگنال .
IP: درجه حفاظت بدنه يك وسيله را در برابر عوامل خارجي به صورت عدد بيان مي كند .
IR: درجه حفاظت بدنه يك وسيله را در برابر عوامل خارجي به صورت عدد بيان مي كند .
IR: نور مادون قرمز
ISDN : شبكه تلفن جديد با سرعت انتقال داده 64 كيلو بايت بر ثانيه
ITU : اتحاديه بين المللي ارتباطات راه دور .
JPEG : فرمت عكس
LINE – LOKED: در سيستم هاي CCTV به چند وسيله گفته مي شود كه با فركـانس
منبع تغذيه مشترك (50 يا 60 هرتز ) تغذيه مي شوند و از نظر فركانس فيلد قفل شده اند .
LUMINANCE: اطلاعات سيگنال ويديوئي در مورد روشنايي تصوير را گويند .
MOD: حداقل فاصله شي از لنز را گويند كه براي لنزهاي زوم حدود يك متر و بـراي لنزهـاي
فيكس خيلي كمتر است .(به طول فاصله كانوني لنز بستگي دارد ).
MOIRE PATERN: نويز در تصوير حاصل از CCD در فركانسهاي بالا

NBS: اداره ملي استاندارد در آمريكا

ND FILTER: يك نوع فيلتر نوري كه مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقليـل مـي
دهد

NIT: يكي از واحد هاي نوري .
NTSC: استاندارد رنگي درآمريكا ، كانادا ، ژاپن و چند كشور ديگر .
OIP: خروجي
OBJECTIVE: جلويي ترين قسمت لنز
OCULAR: نزديكترين قسمت لنز به CCD
PAL: سيستم تلويزيوني رنگي اروپا
PHOT: واحد نوري معدل ده هزار لوكس
POSTSيا PSTN : يكي از سيستم هاي تلفن
PRINCIPEL POINT: مركز عدسي
PTZ SITEDRIVER: يك قسكت از سويچر ماتريسي كد سيگنال هايي كددار كنترلي بـه
كنترولر و DVR يا مولتي پلكسر را دريافت مي كند .
RETMAنام ديگر EIA .
سيگنال : RF يس گنال را ديوئي كه به طيف تا 300 گيگا هرتز تعلق دارد .
RS-232: يك فرمت ارتباط ديجيتالي كه فقط نياز به دو سيم دارد .
RS-485: شكل پيشرفته تر ارتباط ديجيتالي كه مي تواند تـا 32 دريافـت كننـده را در مقصـد
پوشش دهد .
S/N RATIO: نسبت سيگنال به نويز كه بر حسب DB بيان مي شود .

SCOTOPIC VISION: سطح نور زير 10-2 لوكس كه براي چشم قابل ديدن نيست .
SIMPLEX در cctv به يكي از دو روش مولتي پلكسي اشاره دارد كه اطلاعات فقـط در يـك
جهت قابل انتقال است (بر خلاف DUPLEX مثلاً فقط امكان ضبط يـا پخـش در يـك زمـان
باشد ).
SMEAR: خطوط عمودي به صورت نويز در محل هاي بسيار روشن تصوير حاصل از . CCD
SMPTE: انجمن مهندسين تلويزيون و تصاوير متحرك
SPLHT SCREEN: به صفحه نمايش چند تكه شده مي گويند .
S- VHS: يك فرمت ضبط ويديوئي است كه رزولوشن افقي 400 خط دارد .
TBC سنكرون كردن سيگنال هاي مختلف بر اساس زمان
TDG ايجاد كننده تاريخ و زمان روي تصوير
TELEMETRY سيستم كنترل از اره دور اطلاعات ديجيتالي كددار
TERMINATION اتصال انتهاي كابل را به يك كانكتور مي گويند .
VDA : يك آمپلي فاير سيگنال تصويري با يك ورودي و چند خروجي
خانگي ويديوئي سيستم :VHS(VIDEO HOME SYSTEM )
VIDEO MATRIX SWITCHER: وسيله اي براي انتخاب بيش از يك دوربـين VCR
يا چاپگر ويديوئي و امثال ان كه قدرتمند تر از سويچرهاي معمولي است .
VITS: سيگنال تست با شكل خاص كه در سيستم پال در خطوط نامرئي 17و 18و 33و 331
جازده مي شود
(VMD(VIDEO MOTION DETECTOR سيستمي كه در برابر تغيير نور يـا جـا بـه
جايي و حركت سيگنال آلارم ايجاد مي كند

VS: سنكرونيزاسيون عمودي (درمقابل آن HS سنكرونيزوسيون افقي ).
Y/C: يك فرمت ويديوئي كه اطلاعات روشنايي تصوير و رنگ تصوير جداگانه فرستاده مي شود .
اين فرمت در S-VHS وجود دارد .

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *