آکادمی سیم پاور

ایجاد یک پروژه #C

يك پروژه HelloUser

 

)1 بر روي دكمه ي New Project در نوار ابزار كليك كنيد .

)2 پنجره New Project نمايش داده خواهد شد. مطمئن شويد كه در قسمت Project Type در سـمتچـپ، گزينـه #Visual C انتخـاب شـده باشـد . سـپس در بخـش Templates در سـمت راسـت، گزينـهWindows Applications را انتخاب كنيد. در كادر Name كلمه Hello User را تايپ كـرده و در انتها روي OK كليك كنيد. پنجره New Project شما بايد چيزي مشابه شكل 1-7 باشد.

sim-power.ir (007)

 

1-7 شكل

3 با كليك كردن روي IDE ،OK ويژوال استوديو يك برنامه ويندوزي خالي براي شما ايجاد ميكند . در حال حاظر، برنامه ي Hello User فقط داراي يك پنجره ويندوزي خالي است كه يك فرم ويندوزي(يا به اختصار يك فرم)ناميده مي شود. نام پيش فرض اين فرم، همانطور كه در شكل 1-8 نشان داده شده است، Form1.cs است .

 

نكته: هر زماني كه ويژوال استوديو بخواهد يك فايل جديد را ايجاد كند، چه اين فايل در هنگام ساختن پروژه ايجاد شود و چه بعـداً

به ب رنامه اضافه شود، نامي به آن فايل اختصاص مي دهد كه از دو قسمت تشكيل شده است . قسمت اول نوع فايـل را توصـيف مـي

كند و قسمت دوم نيز يك عدد است كه مشخص مي كند اين فايل، چندمين فايل از اين نوع است .

 

پنجره ها در IDE ويژوال استوديو 2005 :

 

در محيط ويژوال استوديو پنجره هاي زيادي را مشاهده مي كنيد كه هر كدام كاربرد خاصي دارند . بهتر است قبل از ادامـه ي بخـش

“امتحان كنيد “، تعدادي از آنها را به اختصار بررسي كنيم . يادآوري مي كنم كه اگر هر يك از اين پنجره ها در كامپيوتر شما نمـايش

داده نمي شوند، از منوي View گزينه مربوط به آن را انتخاب كنيد تا آن پنجره ديده شود . همچنين اگر از مكـان قرارگيـري يـك

پنجره خاص راضي نيستيد، با كليك بر روي نوار عنوان پنجره (نوار آبي رنگ بالاي پنجره مورد نظر ) و كشيدن آن به مكـان جديـد،

جاي آن را تغيير دهيد . پنجره ها ميتوانند درون IDE شناور باشند و يا به يكي ا ز لبه ها وصل شوند (همانند شكل 1-8 ). ليست زيـر

عمومي ترين پنجره ها را معرفي ميكند .

 

Server Explorer: اين پنجره دسترسي شما را به سرورهاي بانك اطلاعاتي كه براي برنامه تعريـف كـرده ايد فراهم مي كند . در اين قسمت مي توانيد اتصالات جديدي را به ايـن سـرورها ايجـاد كنيـد و يـا اطلاعـات موجـود در 2 بانكهاي اطلاعاتي كنوني را مشاهده كنيد. در تصوير 1-8 ، پنجره Server Explorer، تب موجـود در زيـرپنجره Toolbox است.

Toolbox: اين پنجره شامل كنترل ها و كامپوننت هايي است كه مي توانيد به برنامه خود اضافه كرده و با استفاده از آن پنجره ي برن امه ي خود را طراحي كنيد. اين كنترل ها شامل كنترلهاي عمومي مانند دكمه ها يا اتـصال دهنـده هـاي داده اي، كنترلهاي خريداري شده و يا كنترل هايي است كه خودتان طراحي كرده ايد.

Design Window: اين قسمت، بخشي است كه بيشترين فعاليتها در آن صورت ميگيرد. در اين بخش شما رابط كاربري برنامه تان را بر روي فرم برنامه طراحي مي كنيد . اين پنجره در بعضي مواقع Designer هـم ناميـده مـي شود.

Solution Explorer: اين پنجره يك نماي درختي از راه حل شما را نمايش مي دهد. يك راه حل ميتواند شامل چندين پروژه باشد، كه هر يك از اين پروژه ها خود نيز مي توانند شامل فـرم هـا، كلاسـها، مـاژول هـا، و يـا كامپوننت هايي باشند كه يك مسئله خاص را حل مي كند. در فصل دوم بيشتر در مورد يك راه حل صحبت خواهيم كرد.

Properties: پنجره Properties خاصيتهاي قابل تغيير شيئ انتخاب شده را نمايش مي دهـد . اگرچـه مي توانيد اين خاصي ت ها را از طريق كد تنظيم كنيد، اما در بعضي از مواقع تنظيم كردن آنها در زمان طراحي برنامه راحت تر است (براي مثال، موقـع قـرار دادن كنتـرل هـا در فـرم ). دقـت كنيـد كـه خاصـيت File Name داراي مقـدار Form1.cs است. اين نام، نام فيزيكي فايل حاوي كدهاي فرم و اطلاعات ظاهري آن است

sim-power.ir (008)

شکل8-1

 

)1 ابتدا نام فرم خود را به چيزي تغيير دهيد كه بيشتر معـرف برنامـه شـما باشـد . بـراي ايـن كـار روي Form1.cs درSolution Explorer كليك كنيد. سپس، در پنجره Properties خاصـيتFile Nameرا از Form1.cs به HelloUser.cs تغيير داده (شكل و ) Enter 1-9 را فشار دهيد. بعد از تغييـر هـر خاصيت در پنجره Properties، براي اعمال آن بايد كليد Enter را فشار دهيد و يا در جايي خارج از پنجـرهكليك كنيد .

)2 توجه كنيد كه اسم فايل در پنجره Solution Explorer هم به HelloUser.cs تغيير مي كند .

)3 حالا روي فرمي كه در پنجره ي Design نمايش داده شده است كليـك كنيـد . پنجـره Properties تغييـر كرده و خاصيتهاي Form انتخاب شده را نمايش مي دهد (به جاي خاصيتهاي فايل HelloUser.cs كـه در قسمت قبلي در حال نمايش آن بود ). مشاهده مي كنيد كه خاصيتهاي اين قسمت كاملاً متفاوت بـ ا قـسمت قبلـي اسـت . تفاوتي كه در اين جا وجود دارد به علت دو نگاه متفاوت به يك فايل است. زمـاني كـه نـام فـرم درSolution

Explorer انتخاب شده است، خاصيتهاي مربوط به فايل فيزيكي فرم نمايش داده مي شـود . امـا زمـاني كـه فـرمموجود در بخش Designer انتخاب شود، خاصيتهاي منطقي و بصري فرم نمايش داده مي شود.

sim-power.ir (009)

شكل 9

 

با استفاده از پنجره Properties ميتوانيد خاصيتهاي يك كنتـرل را بـه راحتـي تغييـر دهيـد . خاصـيت هـا يـكمجموعه ي ويژه، داخل اشيا هستند . آنها معمولا رفتار يا ظاهر يك شيئ را توصيف مي كنند . همانطور كه در شكل -10 مي بينيد خاص يت ها در گروه هاي مختلف قرار ميگيرند كه عبارتنـد از : Accessibility(نمـايش داده نـشده است ، ) Appearance(نام اين گروه نيز در شكل مـشخص نيـست ،) Design ،Data ،Behavior،Focus(نمـايش داده نـشده اسـت ، ) Layout(نمـايش داده نـشده اسـت ، ) Misc(نمـايش داده نـشده اسـت و )

Window-Style(نمايش داده نشده است ).

نكته: همانطور كه در شكل مشخص است، با وجود اينكه خاصيت نام فايل مربوط به فرم را به Hello User تغيير داده ايم،

اما عنوان فرم همچنان Form1 است .

)4 در حال حاظر، عنوان اين فرم Form1 است . اين عنوان كاربرد برنامه را مشخص نمي كند . پس آن را ت غيير مي دهـيم تا بيشتر  عرف برنامه باشد . خاصيت Text را در بخش Appearance در پنجره Properties انتخاب كرده و مقدار آن را به Hello From Visual C# 2005 تغيير داده، سپس Enter را فشار دهيد.

توجه كنيد كه عنوان فرم در بخش Designer برابر با مقداري مي شود كه در كادر مربوطه وارد كرده ايد. اگر پيدا كردن خاصيت مورد نظرتان از ليست در حالت گروه بندي شده مشكل اسـت، بـر روي گزينـه AZ در نـوار ابـزار بالاي پنجره Properties كليك كنيد. بدين ترتيب ليست خاصيت ها به صورت الفبايي مرتب مي شوند .

)5 بر روي دكمه Start در نوار ابزار ويژوال استو ديو كليك كنيد (مثلث سبز رنگ ) تا برنامه اجرا شود . در طول اين نوشتار هر جا عبارتهاي “برنامه را اجرا كنيد ” و يا “برنامه را شروع كنيد ” ديديد، روي كليد Start كليك كنيد . بعد از كليك روي اين دكمه، يك پنجره خالي با عنوان Hello From Visual C# 2005 نمايش داده خواهد شد.

sim-power.ir (010)

  شكل10

 

خيلي راحت بود، اما برنامه كوچك شما كاري انجام نمي دهد . اجازه بدهيد مقداري برنامه را محاوره اي تر كنيم . براي اين كـار،بايد تعدادي كنترل به فرم اضافه كنيم، دو دكمه، يك ليبل و يك كادر متني . به زودي خواهيد ديد كـه اضـافه كـردن اينهـا بـااستفاده از Toolbox چه قدر راحت است. يكي از مزيت هاي #Visual C اين است كه شما ميتوانيد مقدار زيـادي از برنامه خودتان را طراحي كنيد بدون اينكه كدي بنويسيد . البته براي آنها كد نوشته مي شود، اما اين كد دور از ديد شما است وويژوال #C آنها را براي شما مي نويسد

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *