آموزش متلب

دستور cell2mat در متلب

خواندن اعداد نوشته شده در یک خط دلخواه در یک فایل متنی، بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کل فایل متنی به درون متلب (با دستور textread) و سپس تبدیل آنها به یک بردار (با دستور cell2mat)، در متلب فرض می کنیم که یک فایل با نام myFile.txt داریم که اطلاعات زیر در آن ذخیره […]

آموزش متلب

دستور dlmreadدر متلب

خواندن اطلاعات عددی موجود در یک فایل متنی و ذخیره آنها در یک ماتریس، با دستور dlmread ، در متلب (MATLAB) فرض کنید که در یک فایل متنی، اطلاعاتی را به صورت اعداد داریم و قصد داریم که آن اطلاعات عددی را به درون نرم افزار متلب (MATLAB) وارد کنیم. برای این منظور، می توانیم […]

آموزش متلب

دستور dlmwrite در متلب

نوشتن اطلاعات (عناصر) یک ماتریس، در یک فایل متنی، با دستور dlmwrite ، در متلب (MATLAB) دستور dlmwrite در متلب (MATLAB)، برای نوشتن اطلاعات (عناصر) یک ماتریس، در یک فایل متنی (با فرمت ASCII) به کار می رود. در دستور dlmwrite ، باید نام فایل متنی که می خواهیم اطلاعات در آن ذخیره شود (اگر […]

آموزش متلب

دستور fprintfدر متلب

نوشتن اطلاعات درون یک فایل متنی، با دستور fprintf در متلب با استفاده از دستور fprintf در متلب، می توانیم اطلاعات مورد نظرمان را درون یک فایل متنی بنویسیم. برای این منظور، ابتدا باید با دستور fopen ، فایل متنی را باز کرده، سپس با دستور fprintf ، اطلاعات مورد نظرمان را درون فایل متنی […]

آموزش متلب

دستور isdir در متلب

تشخیص پوشه (Folder) بودن یک مسیر، با دستور isdir ، در متلب (MATLAB) فرض کنید که در متلب (MATLAB)، یک مسیر دلخواه را داریم و می خواهیم ببینیم که آیا یک پوشه (Folder) می باشد یا خیر (مثلا قبل از کپی کردن تعدادی فایل در آن مسیر، باید مطمئن شویم که یک پوشه است). برای […]

آموزش متلب

دستور exist در متلب

چک کردن وجود داشتن یک فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory)، با دستور exist ، در متلب (MATLAB) با استفاده از دستور exist در متلب (MATLAB)، می توانیم چک کنیم که آیا یک فایل (File) یا پوشه (Folder – Directory) خاص، وجود دارد یا خیر. برای این منظور، باید آدرس فایل (File) یا پوشه […]

آموزش متلب

فایل های حذف شده در متلب

تعیین اینکه فایل های حذف (Delete) شده، به پوشه بازیابی (Recycle Folder) منتقل شوند یا خیر (انتخاب بین حذف کامل فایل یا ایجاد امکان برگرداندن فایل، پس از حذف)، با دستور recycle ، در متلب (MATLAB) در سیستم عامل های مختلف، مثل ویندوز (Windows) یا Linux یا … ، هنگامی که یک فایل (File) را […]

آموزش متلب

جابه جا کردن یک فایل یا پوشه

جابجا (Move) کردن یک فایل (File) یا پوشه (Folder)، با دستور movefile ، در متلب (MATLAB) با استفاده از دستور movefile در متلب (MATLAB)، می توانیم در کامپیوتر خود، یک فایل (File) یا پوشه (Folder) را از محلی به محل دیگر، جابجا (Move) کنیم. جابجا (Move) کردن یک فایل (File)، با حفظ نام فایل (File) […]

آموزش متلب

دستور copyfileدر متلب

کپی کردن یک فایل یا فولدر، با دستور copyfile در متلب با استفاده از دستور copyfile در متلب، می توانیم یک فایل یا فولدر را کپی کنیم. به مثال زیر توجه کنید : مثال فرض کنید که عکسی با نام image.png داریم و می خواهیم که آن را درون فولدر C کامپیوتر کپی کنیم، برای […]

آموزش متلب

دستور dir برای بدست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه ها

به دست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder)، با دستور dir ، در متلب (MATLAB) با استفاده از دستور dir در متلب (MATLAB)، می توانیم فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder) را به دست آوریم. اگر دستور dir را به صورت زیر […]