سایر

سنسور مگنسین و میکروسین از دسته سنسورهای القایی

سنسور مگنسین و میکروسین از دسته سنسورهای القایی

 

مگنسین

Magnesyn نیز یک مبدل القایی است . استاتور آن یک سیمپیچی چنبرهاي است که بـر یـکهسته با ضریب نفوذپذیري بزرگ، قرار گرفته است. سیمپیچی از 3 محل در زوایـاي 300 ، 180 ، 60درجه از ابتداي سیمپیچی به سه ترمینال متصل شده است.

sensors_2.pdf006442

sensors_2.pdf006443

روتور یک آهنرباي دایمی است که درون اسـتاتور مـی چرخـد و بخـش هـاي مختلـف هـستهاستاتور را اشباع می کند. استاتور با یک منبع AC تحریک می شود. واکنش مابین میدان مغناطیسیحاصل از سـیم پیچـی کـه میـدانی AC اسـت و میـدان مغناطیـسی حاصـل از آهنربـاي دایمـی درسیمپیچی ولتاژي را القا می کند که فرکانس دو برابـر بـا فرکـانس منبـع تغذیـه دارد . ایـن ولتـاژ ازاتصالات 60 و 300 درجه دریافت می شود و متناسب است بـا کـسینو س زاویـه ي حاصـل از انحـرافمابین محور اتصال درجه 120 و محور آهنربا میباشد

 

میکروسین

میکروسینها کـه نمونـه اي از مبـدل هـاي رلوکتـانس متغیـر مـی باشـند، شـامل یـک روتـورفرومغناطیس و استاتوري با چهار سیمپیچی در ساختمان داخلی خود هستند. (شکل 1)سیمپیچیهاي استاتور با زاویه ي 90 درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند. بنابراین اگر موقعیـتروتور مطابق شکل باشد، به علت برابر بودن فاصله هوایی روتور نسبت به هر یک از سیم پیچـی هـاي
استاتور، ولتاژ القایی در سیم پیچیهاي 1و3 با ولتاژ القایی در سیم پیچیهاي 2 و 4 برابر خواهد شد.بدین ترتیب ولتاژ خروجی برابر با صفر خواهد شد.
با چـرخش روتـور در جهـت سـاعتگرد، بـه علـت تغییـر در فاصـله هـوایی، رولوکتـانس هـايسیمپیچیهاي 2 و 4 افزایش و رلوکتانسهاي سیمپیچیهاي 1 و 3 کاهش مییابد.

sensors_2.pdf006444

همچنــین اگــر روتــور در جهــ ت پــاد ســاعتگرد بچرخــد، رلوکتــانس هــاي 1 و 3 افــزایش ورلوکتانسهاي 2 و 4 کاهش می یابند که البته 180 درجه با حالـت قبـل اخـتلاف فـاز دارنـد . بـدینترتیب ولتاژ خروجی داراي اندازه اي متناسب با زاویه روتور نسبت به حالت مرجع (شـکل 1) بـوده وعلامت آن بستگی به جهت چرخش روتور خواهد داشت که حالتی مشابه با LVDT ها دارد.

 

مدارات بهسازی

چون میکروسین داراي ولتاژ خروجی مشابه با ولتاژ خروجی LVDT میباشد، براي اسـتخراجزاویه از ولتاژ خروجی، می توان از مـدارات بهـسازي مربـوط بـه LVDT هـا (دمـدولاتورهاي زاویـه )استفاده نمود.

ویژگیها
حساسیت 5 volt/deg
رزولوشن  0,01 درجه
میزان غیرخطی بودن از %0,05 تا %0,1 در رنج کامل
نداشتن سیمپیچی در روتور خود
گشتاور عکس العمل ناچیز در آرمیچر

کاربرد

میکروسینها با داشتن حساسیت بالا قادر به تشخیص جابجایی هاي بسیار کوچـک بـوده و ازاینرو در زمینه ژیروسکوپ کاربرد وسیعی دارند.

مقایسه سینکروها و رزولورها از نظر کاربردي :
همانطور که اشاره شد سینکرو و رزولور عملکرد مشابهی داشته، لذا کاربرد یکسانی در صنعتدارند اما با توجه به این که سینکرو در ساختمان خود داراي سه استاتور با زاویه 120 درجه نسبت بهیکدیگر می باشد ساخت آن نسبت به رزولور مشکل تر خواهد بود و در نتیجـه گـران تـر خواهـد بـود .
ضمناً به علت مشکل بودن تبدیل ولتاژ سه فاز به موقعیت در سینکروها، این مبدل ها امـروزه بیـشتردر صنایع نظامی دقیق و ویژه استفاده می شوند، در حـالی کـه رزولورهـ ا کـاربرد وسـیعی در صـنایعمختلف از جمله ماشینافزارها، سیستمهاي نظامی، روباتیک و… دارند.

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *