آموزش متلب

تبدیل لاپلاس و لاپلاس معکوس در متلب

تبدیل لاپلاس و لاپلاس معکوس در متلب

 

دستگاه معادلات ديفرانسيل خطي
در اين حالت باز هم از دستور dsolve استفاده مي شود، با اين تفاوت که تمامي معادلات را وارد دستور مي نماييم.

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006107

> syms y1 y2
>> [y1 y2]=dsolve(‘Dy1=2*y1-5*y2′,’Dy2=5*y1-6*y2’)
y1 =
exp(-2*t)*(sin(3*t)*C1+cos(3*t)*C2)
y2 =
1/5*exp(-2*t)*(4*sin(3*t)*C1-
3*cos(3*t)*C1+4*cos(3*t)*C2+3*sin(3*t)*C2)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006108

> syms x y
>> [x y]=dsolve(‘Dx-2*x-3*y=2*exp(2*t)’,’-x+Dy-
4*y=3*exp(2*t)’)
x =
-3*exp(t)*C2+exp(5*t)*C1-5/3*exp(2*t)
y =
exp(t)*C2+exp(5*t)*C1-2/3*exp(2*t)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006109

> syms x y
>> [x y]=dsolve(‘D2x+Dx+x+D2y+y=exp(t)’,’D2x+Dx+D2y=exp(-t)’)
x =
-2*exp(-t)-exp(t)+C1

y =
exp(-t)+2*exp(t)-C1

تبديل لاپلاس
در اين حالت تابع مورد نظررا بر حسب t وارد مي کنيم و آن را در ورودي دستور laplace قرار مي دهيم.
خروجي دستور بر حسب s مي باشد.

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006110

> syms t
>> F=4+t^3-exp(-3*t)+4*cos(2*t)-6*sinh(7*t);
>> f=laplace(F)
f =
4/s+6/s^4-1/(s+3)+4*s/(s^2+4)-42/(s^2-49) >> syms t

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006111

> syms t a
>> F=t^2*exp(-3*t)*cos(a*t);
>> f=laplace(F)
f =
2*(s+3)*(s^2+6*s+9-3*a^2)/(s^2+6*s+9+a^2)^3

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006112

> syms t u
>> I=int(exp(-3*u)*cos(4*u),u,0,t);
>> f=laplace(I)
f =
(s+3)/s/(s^2+6*s+25)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006113

> syms t u
>> F=t*int(u^2*exp(-3*u)*sin(4*u),u,0,t);
>> f=laplace(F)
f =8*(275+264*s+326*s^2+144*s^3+15*s^4)/s^2/(s^2+6*s+25)^4

تذکر : براي نمايش بهتر خروجي مي توان دستور (pretty(f<< را اجرا نمود.

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006114

> syms t u
>> F=t*exp(3*t)*int(exp(4*u)*cos(6*u),u,0,t);
>> f=laplace(F)

f =
2*(s^3-19*s^2+119*s-317)/(s-3)^2/(s^2-14*s+85)^2

تبديل لاپلاس معکوس
در اين حالت تابع مورد نظررا بر حسب s وارد مي کنيم و آن را در ورودي دستور ilaplace قرار مي دهيم.
خروجي دستور بر حسب t مي باشد :

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006115

> syms s
>> f=3/(s^7)-2/(s-3)+4/(s^2+3)-s/(s^2+2);
>> F=ilaplace(f)
F =
1/240*t^6-2*exp(3*t)+4/3*3^(1/2)*sin(3^(1/2)*t)-
cos(2^(1/2)*t)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006116

> syms s
>> f=(s+4)/((s-3)*(s+2)*(s-6));
>> F=ilaplace(f)
F =
1/20*exp(-2*t)+5/12*exp(6*t)-7/15*exp(3*t)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006117

> syms s
>> f=(4*s+3)/(2*s^2+3*s+4);
>> F=ilaplace(f)
F =
2*exp(-3/4*t)*cos(1/4*23^(1/2)*t)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006118

> syms s
>> f=atan(1/(s+6));
>> F=ilaplace(f)
F =
exp(-6*t)/t*sin(t)

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006119

> syms s
>> f=(1/(s+4))*atan(1/(s+4));
>> F=ilaplace(f)
F =

exp(-4*t)*sinint(t)

ملاحظه مي شود که منظور از (sinint(t همان سينوس انتگرال مي باشد.

files.laitec.ir_wp-content_uploads_2013_09_matlab-tutorial_sarfaraz.pdf006120

>> syms s
>> F=(exp(-4*s)*atan(1/s))/(2*s^2+9)^0.5;
>> f=ilaplace(F)
f =
1/2*heaviside(t-
4)*2^(1/2)*int(1/_U1*sin(_U1)*besselj(0,3/2*2^(1/2)*(t-4-
_U1)),_U1 = 0 .. t-4)

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *