موتورهای الکتریکی

تعیین بازده کاری موتورهای الکتریکی

تعیین بازده کاری موتورهای الکتریکی
در بخشهای قبل با توجه به اندازه گیری ها و روابط مربوطه، توانستیم میزان بار
موتورهای مورد نظر را در حالت کار به دست آوریم. در این قسمت می خواهیم با توجه
به بار حاصله و روابط مربوطه بازده موتورهای یاد شده را به دست آوریم .
با توجه به تعاریف استاندارد، بازده یک موتور، برابر با نسبت توان مفید خروجی به کل
توان ورودی میباشد. توان مفید خروجی در واقع همان میزان بار خروجی موتور است.
این مطلب در رابطه زیر کاملاً مشخص میباشد .

2016-01-14 12_41_45-power2.ir,proje267.pdf - Iron

Eff : بازده موتور، (%)
Po : توان مفید خروجی، (kW)

Pi : توان الکتریکی سه فاز ورودی، (kW)
با توجه به نمودارهایی که میزان بازده موتور را بر اساس میزان بار موتور ارایه می
دهند میتوان بازده را تعیین نمود. شکل 6-4 یکی از این نمودارها را نشان میدهد

2016-01-14 12_43_00-power2.ir,proje267.pdf - Iron

شکل 6-4 نمودار بازده بر حسب بار در یک موتور القایی 3 فاز، 4 قطب، 40kW

 

همان طور که از شکل مشاهده میشود بازده موتور در محدوده 0/75 – 1/00 بار کامل
تقریباً ثابت است. با کاهش بیشتر میزان بار بازده موتور نیز به سرعت کاهش مییابد .

لیکن هرگونه کاهش در میزان بار از بار کامل مستقیماُ ضریب توان موتور را نیز کاهش
میدهد. کاهش ضریب توان موجب افزایش جریان خط در بار ثابت شده و لذا برای
جلوگیری از افزایش تلفات باید از کابلهای اتصال ضخیم تری استفاده کرد.

معمولاً یکی از مشکلات موتورهای الکتریکی در صنایع عدم دسترسی به بازده نامی
آنهاست. در برخی موارد به طور کل پلاک موتورها یا مفقود شده و یا خوانا نیست. در
موارد دیگری نیز که مربوط به موتورهای قدیمی و غیر استاندارد می شود، مقدار بازده
نامی روی پلاک موتورها حک نشده است. اینگونه موتورها معمولاً دارای بازده نامی

کمتر از مقدار استاندارد هستند. سیمپیچی مجدد موتورهای الکتریکی نیز در هنگام
خرابی انها از جمله مواردی است که بازده آنها را به شدت کاهش میدهد .
در هر حال در اینجا فرض ما بر این است که موتورهای الکتریکی مورد مطالعه :
– اولاً دارای مقادیر بازده نامی استاندارد هستند .
– ثانیاً این موتورها سیم پیچی مجدد نشده اند.

 

روشهای افزایش بازده در موتورهای الکتریکی

به طورکلی اقدامات لازم برای بالا بردن بازده موتورهای القایی را میتوان به دو دسته
تفکیک کرد. دسته اول تمهیداتی است که در زمان طراحی و ساخت مدنظر قرار گرفته و
با استفاده از روشهای نوین علمی در طراحی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته در ساخت،
بازده قابل حصول در زمان بهره برداری را میتوان افزایش داد .
در دسته دوم موتورهای موجود در کاربردهای مختلف مدنظر قرار گرفته و با توجه به
پارامترهای متفاوت پیشنهاداتی عملی جهت بالا بردن بازده این موتورها ارایه میشود.
موضوع مورد بحث در این جا ارایه پیشنهاداتی عملی جهت بالا بردن بازده موتورهای
القایی در حال کار میباشد. کاهش تلفات در موتورهای القایی در حال بهره برداری و
اهمیت اقتصادی آن وابسته به پارامترهای گوناگون میباشد. در فصل ششم
پیشنهاداتی در این زمینه ارایه گردیده است .

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *