موتورهای الکتریکی

مشخصه های بار مکانیکی در موتورهای القایی

مشخصه های بار مکانیکی

موتورهای القایی سه فاز و تک فاز به دلیل تنوع مصرف، در کاربردهای زیادی مورد
استفاده قرار میگیرند. مشخصه بار با توجه به نوع آن تعیین شده و وابسته به شرایط
مکانیکی میباشد. هر کاربرد مکانیکی با توجه به شرایط حاکم نوع بار و مشخصه های
آن معلوم میشود. بدیهی است تنها در صورتی موتور میتواند بار مکانیکی متصل به
آن را تامین کند که مشخصه عملکردی موتور منطبق بر مشخصه بار مکانیکی باشد .

مشخصه های بار

مشخصه های بار مکانیکی متصل به موتورهای القایی عبارتند از :
– گشتاور راه اندازی
– گشتاور دایم
– سرعت

گشتاور راه اندازی

در برخی از کاربردها حداکثر بار در زمان راه اندازی اعمال شده و لذا تنها در صورتیموتور متصل شده به بار میتواند آن را تامین کند که دارای گشتاور راهاندازی کافیباشد. در اینگونه موارد، بار مکانیکی نیاز به گشتاور قابل توجهی (حتی بیشتر ازگشتاور در حالت دایم ) دارد. از جمله آسیابها، هواکشها و غیره موتور در زمانراهاندازی زیر بار بوده و لذا گشتاور راه اندازی زیادی مورد نیاز است. به نظر میرسد اینمساله با انتخاب موتور بزرگتر از حد لازم تنها برای زمان کم راه اندازی قابل قبول نبوده زیرا بلافاصله پساز طی شدن مرحله راه اندازی و رسیدن موتور به حالت دایم، سطح بار کاهش یافته ولذا بازده آن تقلیل خواهد یافت.

گشتاور دایم

بدیهی است پس از طی شدن مرحله راه اندازی میزان گشتاور بار و نحوه تغییرات آن از
اهمیت ویژهای برخوردار است. چنانچه گشتاور دایم بار ثابت باشد، در این حالت بهسادگی میتوان با انتخاب موتور مناسب از عملکرد مطلوب اطمینان حاصل کرد .لیکن در موارد بسیاری گشتاور بار با توجه به نوع کاربرد متغیر میباشد. در این حالتانتخاب موتور مناسب با دشواری مواجه است. بدین معنی که چنانچه موتور انتخابشده از حد مطلوب کوچکتر باشد توانایی تامین بار را در طولانی مدت نداشته و لذا بهدلیل اضافه بار عمر مفید آن کاهش خواهد یافت.

در حالت دیگر، چنانچه موتور انتخابشده توانایی تامین حداکثرگشتاور بار را داشته باشد بجز در حالتی که گشتاور بار دارایمقدار حداکثر خود میباشد موتور در شرایط کمتر از بار کامل کار کرده و لذا نه تنها ازبازده مطلوب برخوردار نمیباشد بلکه هزینه سرمایه گذاری اولیه نیز بیش از حداقل لازم خواهد بود .

چنانچه مشخصه گشتاور بار ثابت باشد انتخاب موتور به سهولت انجام شده و اولین
موتور استاندارد با توان خروجی حداقل برابر با توان مورد نیاز بار مکانیکی انتخاب
میشود. لیکن اگر گشتاور بار متغیر باشد، برای اطمینان از قابلیت موتور در تامین بار
مکانیکی و همچنین انتخاب کوچکترین موتور، روابط زیر مورد استفاده قرار میگیرد. در
i را در زمان ti این روابط فرض بر این است که در یک سیکل کاری موتور بایستی بار P
به گردش درآورد.

2016-01-14 08_50_44-power2.ir,proje267.pdf - Iron

2016-01-14 08_51_04-power2.ir,proje267.pdf - Iron

Cycle time : مدت زمان یک سیکل کاری

سرعت دایم

یکی دیگر از مشخصه های بار مکانیکی، سرعت موتور در حالت دایم است. در برخی
کاربردها، سرعت موتور از نظر بار حایز اهمیت نیست. ولی در بسیاری کاربردها چون
انتقالدهنده ها، مکشها و غیره، سرعت موتور متصل به بار از اهمیت ویژهای برخوردار
است. همچنین در بسیاری کاربردها مشخصه مکانیکی بهگونهای است که تغییرات
سرعت مورد نیاز میباشد که در این موارد موتور باید قابلیت تغییر سرعت مطابق با
خواسته بار مکانیکی متصل به خود را دارا باشد.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *