سایر

تست سیستم نهایی

تست سیستم نهایی

براي ارسال سیگنال مدوله شده ي فرکانسی موجود بر روي خط برق، بایستی ابتداسیگنال را به مدار زیر که در واقع مدار درایور میباشد داده و خروجی این مدار را ازطریق مدار کوپلینگ بر روي برق شهر کوپل کنیم.

همانطور که میدانیم خط برق امپدانس کوچکی دارد، بنابراین چون خروجی -XR2206 توانایی تامین جریان مورد نیاز را ندارد، پس از مدار درایور جریان زیر که از دوترانزیستور قدرت BD139 و BD140 تشکیل یافته استفاده نمودیم.

2016-01-07 10_01_47-power2.ir,proje319.pdf - Iron

شکل(16.7) شماتیک مدار درایور جریان

نتیجه گیري

با توجه به اهداف صنعت برق کشور براي مدیریت مصرف، کاهش تلفات، خصوصی-سازي و ایجاد بازار برق، بهبود سیستم وصول درآمد و کاهش هزینه هاي تولید و انتقالبرق، ایجاد سیستم هوشمند اندازهگیري به عنوان قدم اول براي رسیدن به شبکههوشمند برق ضروري مینماید؛ در این رابطه طرح فوق در مقیاس آزمایشگاهی موردبررسی و پیاده سازي قرار گرفت.

برنامهي روشن و خاموش شدن LED (جهت تست میکرو کنترلر)
*********************************************/
********
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
.Copyright 1998-2008 PavelHaiduc, HP InfoTech s.r.l©
http://www.hpinfotech.com
: Project
: Version
Date : 9/4/2011
: Author
: Company

:Comments
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
*********************************************
/********
>include <mega16.h#
>include <delay.h#
Declare your global variables here //
)void main(void
}
Declare your local variables here //
Input/Output Ports initialization //

Port A initialization //
Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In //
Func1=In Func0=In
State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T //
State0=T
;PORTA=0x00
;DDRA=0x00
Port B initialization //
Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In //
Func1=In Func0=In
State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T //
State0=T
;PORTB=0xff
;DDRB=0xff
Port C initialization //
Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In //
Func1=In Func0=In
State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T //
State0=T

;PORTC=0x00
;DDRC=0x00
Port D initialization //
Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In //
Func1=In Func0=In
State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T //
State0=T
;PORTD=0x00
;DDRD=0x00
Timer/Counter 0 initialization //
Clock source: System Clock //
Clock value: Timer 0 Stopped //
Mode: Normal top=FFh //
OC0 output: Disconnected //
;TCCR0=0x00
;TCNT0=0x00
;OCR0=0x00
Timer/Counter 1 initialization //

Clock source: System Clock //
Clock value: Timer 1 Stopped //
Mode: Normal top=FFFFh //
.OC1A output: Discon //
.OC1B output: Discon //
Noise Canceler: Off //
Input Capture on Falling Edge //
Timer 1 Overflow Interrupt: Off //
Input Capture Interrupt: Off //
Compare A Match Interrupt: Off //
Compare B Match Interrupt: Off //
;TCCR1A=0x00
;TCCR1B=0x00
;TCNT1H=0x00
;TCNT1L=0x00
;ICR1H=0x00
;ICR1L=0x00
;OCR1AH=0x00
;OCR1AL=0x00
;OCR1BH=0x00

;OCR1BL=0x00
Timer/Counter 2 initialization //
Clock source: System Clock //
Clock value: Timer 2 Stopped //
Mode: Normal top=FFh //
OC2 output: Disconnected //
;ASSR=0x00
;TCCR2=0x00
;TCNT2=0x00
;OCR2=0x00
External Interrupt(s) initialization //
INT0: Off //
INT1: Off //
INT2: Off //
;MCUCR=0x00
;MCUCSR=0x00
Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization //
;TIMSK=0x00

Analog Comparator initialization //
Analog Comparator: Off //
Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off //
;ACSR=0x80
;SFIOR=0x00
)while (1
}
;PORTB = 0
;)delay_ms(999
;PORTB = 1
; )delay_ms(999
};
}
پس از کامپایل کردن برنامه را پروگرام کرده و میبینیم LED متصل به PORTB
چشمک میزند لذا از صحت میکروکنترلر اطمینان حاصل کردیم.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *