سایر

تحقق سیستمهاي انتقال PLC پهن باند

تحقق سیستمهاي انتقال PLC پهن باند
در سیستمهاي PLC ، انتقال دادهها در کانالی با مشخصه هاي انتخابگري فرکانسی،
حضور اکوها، نویزهاي رنگی و ضربهاي و روي هم قرار گرفتن اختلالات باند باریک
صورت میپذیرد .بنابراین لازم است که طرح مدولاسیون مورد استفاده براي PLC به
طور مؤثري قابلیت مواجه شدن با این محیط نامطلوب را داشته باشد .روشهاي DSS
( توالی مستقیم طیف گسترده) وOFDM انتخابهاي آینده شبکه هاي PLC پهن باند
هستند.
طیف گسترده، برتري پایداري در برابر اختلالات باند باریک و امکان تحقق CDMA (
دسترسی چندگانه تقسیم کد) را دارد، همچنین عملکرد با توان طیف کم مشکلات
(EMC) را کاهش میدهد. اما، DSS کارآیی طیفی پایین و ویژگی هاي پایین گذر دارد،
همچنین به محوشدگی انتخاب گر فرکانسی حساس است .بنابراین نیاز به استفاده از
اکولایزرهاي پیچیده در اتصالات یک نقطه به چند نقطه وجود دارد.
از طرف دیگر روش OFDM، کاهش عمدهاي در پیچیدگی اکولایزر کانال و افزایش
مقاومت نسبت به اختلالات سیگنالی دارد .ویژگی OFDM در استفاده از طیف
فرکانسی انتخابی براي اجتناب از بازههاي فرکانسی تغییر یافته توسط اختلالات باند
باریک و استفاده از فرکانسهاي تعیین شده توسط تنظیم کننده ها مناسب است .تعامد
در روش OFDM، باعث همپوشانی طیفی و منجر به بازده قابل توجه میگردد که دو

برابر بهتر از سیستمهاي پهن باند با یک حامل است .افزون بر این، روشهاي بارگذاري
بیت که به زیر حاملهاي OFDM اعمال میشوند، رسیدن به ظرفیت بسیار نزدیک به
حدود تئوري واسط ، انتقال را ممکن میسازند. بنا به این دلایل OFDM گزینه
مناسبی براي کاربرد در شبکههاي PLC پهن باند است.

 

مزایا و معایب PLC

در این بخش مزایا و معایب هر کدام از روشهاي ذکر شده در بخشهاي قبلی بصورت
خلاصه ذکر میگردد:
BPL و PLC
مزایا:
 مهیا بودن محیط مخابراتی
 کنترل و مدیریت مستقل شبکه توسط شرکت توزیع برق
 وجود محیط مخابراتی در هر نقطه از شبکه
معایب:
 پهناي باند و ظرفیت محدود
 صرفا بصورت نقطه به نقطه میباشد.

 مشکلات عیب یابی
 پیچیدگی زیاد شبکه مخابراتی با توجه به تعدد انشعابات شبکه توزیع برق
 تغییرات مداوم امپدانس خط به علت مانورهاي شبکه توزیع
 متأثر شدن از منابع خارجی مجاور شبکه برق و نویز ایمپالس تصادفی و نویز
ایمپالس همبسته با سیگنال توان فشار قوي (50 Hz)

تگ شده
سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *