سایر

انواع جریان و ولتاژ کنتاکتورها

انواع جریان و ولتاژ کنتاکتورها

جریانهای نامی کنتاکتور

در هر کنتاکتور، جریانهای نامی مختلفی تعریف می شود. این جریانها عبارتند از :
جریان دائمی : این جریان با I th2 نشان داده می شود و جریانی است که درشرایط کار عادی، در زمانی نا محدود و بدون قطع شدن از کنتاکتها عبورنموده،حرارت غیر مجاز تولید نکند و لزومی به تعمیر و سرویس کنتاکتورنیز احساسنشود .

جریان هفتگی : این جریان با I th1 نشان داده می شنود و جریانی است که درشرایط نرمال و با هفته ای یکبار اتصال از کنتاکتها عبور کرده و تغییری درخصوصیات کنتاکتور به وجود نیاورد .

جریان شیفتی (هشت ساعتی ) : این جریان با I th نشان داده می شود وجریانیاست که در شرایط کار نرمال و با یکبار اتصال در هر هشت ساعت(یک شیفتکاری) از کنتاکتها می گذرد و تغییری در خصوصیات کنتاکتور به وجو نیاورد .جریان کار نامی: این جریان با Ie نشان داده می شود وجریانی است که شرطاستفاده از کنتاکتور را در رابطه با نوع و مقدار ولتاژ بار بیان میکند. مثلاً …

2015-12-23 13_43_03-power2.ir,223.pdf

جریان اتصال کوتاه : مقدار ماکزیمم جریان در لحظۀ اتصال کوتاه که ممکناست باعث آسیب در کنتاکتور شود به جریان اتصال کوتاه ضربه ای معروف است(Is). همچنین مقدار مؤثر جریان اتصال کوتاه که کلید برای مدت یک ثانیه قادربه تحمل آن است، جریان یک ثانیه ای یا جریان نامی زمان کم  نامیده میشود وبا 2015-12-23 13_44_08-power2.ir,223.pdf مشخص می گردد.

ولتاژهای نامی کنتاکتور

ولتاژهای نامی تعریف برای هر کنتاکتور عبارتند از :

ولتاژ کار نامی: این ولتاژ که با Ue نشان داده می شود مربوط به کنتاکتورها بودهو مقدار ولتاژی است که کنتاکتها با جریان نامی Ie در آن به کار گرفته میشوند. این ولتاژ، توانایی قطع و وصل، نوع و محل استفادۀ کنتاکتور رامشخصمی کند .

ولتاژ عایقی نامی : این ولتاژ که با  Uiنشان داده می شود، ولتاژی است کهاستحکام عایقی بین کنتاکتها را نشان می دهد .ولتاژها نامی تغذیه بوبین: این ولتاژ که با Ue نشان داده می شود ولتاژی استکه باید به بوبین کنتاکتور اتصال یابد تا کنتاکتور عملکرد داشته باشد .

نکته : 2 ولتاژ کنتاکتورهای صنعتی از 220 ولت تا 660 ولت و کنتاکتهای اصلیآنها برای جریان 9A تا 2750A ( مجهز به رادیاتورهای خفه کننده جرقه در موقعقطع و وصل) ساخته می شوند .

نکته : 3 ولتاژ تغذیه بوبین کنتاکتورها متفاوت بوده و از 24 تا 380 ولتساخته می شوند. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر، تغذیه بوبینکنتاکتورها را زیر ولتاژ حفاظت شده ( 65 ولت) انتخاب می کنند و یا برای تغذیۀمدار فرمان از ترانسفورماتور جدا کننده استفاده می کنند .

قدرت قطع کنتاکتور

به منظور انتخاب کنتاکتور مناسب برای مصرف کننده های مورد نظر باید بهمشخصات توان، ولتاژ، جریان و ضریب قدرت باری که کنتاکتور مجاز است به آنوصل شود، توجه کرد. همچنین کنتاکتهای کنتاکتور باید تحمل جریان راه اندازی،جریان دائمی و جریانهای اتصال کوتاه لحظه ای پیش آمده را نیز داشته باشند.

قدرت کنتاکتهای کنتاکتور در تحمل قوس الکتریکی ناشی از قطع کنتاکتها راقدرت فزع کنتاکتور می نامند. مشخصات بیان شده در بسیاری از موارد بر رویبدنۀ کنتاکتور یا در کاتالوگ آن نوشته می شوند .

برای راحتی کار انتخاب کنتاکتور، طبقه بندی خاصی را برای کنتاکتورها در نظرمی گیرند، این طبقه بندی بر اساس نوع جریان و موارد کاربرد انجام می شود.جدول 7 1- طبقه بندی را نشان می دهد .

2015-12-23 13_46_59-power2.ir,223.pdf

2015-12-23 13_47_25-power2.ir,223.pdf

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *