سایر

شبیه سازي یک سیستم قدرت

شبیه سازي یک سیستم قدرت
در این قسمت ما به بررسی پیشامد هاي ممکن در یک سیستم نمونه اي می
پردازیم.شبیه سازي هاي انجام شده توسط نرم افزار psat انجام شده است.شکل زیر
شبکه ي مورد بررسی را نشان می دهد.

2015-12-23 09_45_50-power2.ir,proje329.pdf

این شکل یک شبکه ي شش شینه می باشد که داراي 3 باس Pq و 2 باس pv می
باشد.همچنین داراي 11 خط می باشد.در ادامه با قطع کردن خطوط و انجام مجدد
پخش بار می توان تغییر در توان هاي انتقالی و اضافه بار ها را مشاهده کرد.

در انتها نیز با استفاده از داده اي حاصل از شبیه سازي و کد نویسی ضرایب حساسیت
شبکه را بدست می اوریم و با مقادیر حاصل از پخش بار مستقیم مقایسه می نماییم.

 

نتیجه گیري

1- در صورت عدم امنیت سیستم قدرت در اثر ایجاد وقفه ها امکان ایجاد مشکلاتی
از قبیل : اضافه بارهاي بیش از حد مجاز که باعث آسیب رساندن به تجهیزات
می شود، که به دلیل گران بودن تجهیزات فشار قوي بسیا هزینه بر است و هم
چنین خاموشی کامل که به دلیل وقفه هاي متوالی ایجاد می شود هزینه ي عدم
فروش برق را به دنبال دارد.مشکلاتی از این قبیل باعث می شوند که امنیت
سیستم قدرت جزء جدا نشدنی از بهره برداري سیستم هاي قدرت شود.
2- با توجه به نتایج به دست آمده در محاسبه ضرایب حساسیت شبکه مشاهده می
شود که مقدار این ضرایب دقیقا تغییر در توان خطوط بر اثر وقفه ها را نشان می دهد
و فقط تقریب مناسبی(و نه دقیق ) از توان ها را به دست می دهد. در واقع به دلیل این
امر استثناء از پخش بار مستقیم در به دست آوردن ضرایب حساسیت شبکه می باشد.
بنا براین در این روش تقریبی از توان هاي انتقالی به دست می آید.

براي به دست آوردن مقادیر دقیق توان ها باید ازروش هاي دیگر مانند پخش بار
متناوب استفاده کرد. در واقع دلیل استفاده از ضرایب حساسیت شبکه سرعت بیشتر آن
ها نسبت به سایر روش ها ست.پس نتیجه می گیریم که در موا عی که نیاز به
دسترسی سریع به اطلاعات می باشد روش هاي حساسیت شبکه ابزار مناسبی می باشد
. اما در مکان هایی که دقت بسیار بالایی نیاز باشند و حساسیت بالایی را دارند، باید از
روش پخش بار متناوب استفاده کرد.
3 –با توجه به گسترش روز افزون شبکه قدرت و عدم امکان طراحی دوباره تجهیزات
ضرورت تحلیل امنیت بسیار ضروري به نظر می رسد. زیرا هنگامی که یک شبکه طراحی
می شود این شبکه براي ساختار حاضر مناسب است و تمهیدات حفاظتی آن براي
سیستم حاضر می باشد، اما با اضا فه شدن خطوط و واحد هاي تولید جدید دیگر این
شبکه امنیت گذشته را ندارد و باید در بهره برداري هاي جدید امنیت سیستم قدرت نیز
منظور شود.

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *