آخرین محصولات

کد ترسیم مکان هندسی ریشه ها متلب 97 تومان

خرید کد کاربردی ترسیم مکان هندسی ریشه ها

برنامه قسمت اول:

a=[1 3 5 9 10]

b=1;

for i=1:5

   sys=tf([1 b],[ 1 a(i) 0 0])

figure(i)

rlocus(sys)

end

توضيحات: با جابه جايي قطب ها به سمت چپ محور جقيقي,مکان هندسي هم به سمت چپ مايل تر شده و سيستم پايدارتر مي شود

1

شکل خروجي   براي  a=1

2

شکل خروجي   براي  a=3

 

3

شکل خروجي   براي  a=5

 

4

 

 

 

 

 

شکل خروجي   براي  a=9

 

 

5

 

خرید فایل سیمولینک

 

 

شکل خروجي   براي  a=10

 

 

6

 

 

برنامه قسمت دوم

7

clear all;

clc;

close all;

b=[1 3 5 10]

a=10;

for i=1:4

sys=tf([1 b(i)],[ 1 a 0 0])

figure(i)

rlocus(sys)

خرید فایل سیمولینک

end

توضيحات: با جابه جايي صفر ها به سمت چپ محور جقيقي,مکان هندسي هم به سمت راست مايل تر شده و سيستم نا پايدارتر مي شود

 

 

خلاصه روش رسم مکان هندسی ريشه ها:

١. تعيين کليه قطب ها و صفرها ٢. تعيين بخش هائی از محور حقيقی شامل مکان هندسی ٣. رسم مجانب ها ۴. تعيين نقاط ورودی و انشعاب (يا نقاط شکست) ۵. تعيين زوايای ورودی (خروجی) از قطب ها (به صفرها) ی مختلط ۶. تعيين محل برخورد مکان با محور موهومی و تعيين مقدار حداکثر بهره در اين نقاط ٧. رسم مکان هندسی با استفاده از اطلاعات موجود

 

مرحله ٢: تعيين بخش هائی از محور حقيقی شامل مکان هندسی • در روی محور حقيقی و به سمت چپ، فاصله بين زوج قطب ها و يا زوج صفرها جزء مکان می باشند. • همچنين مکان از قطب ها شروع و به صفرها ختم می شود.

مرحله ۴: تعيين نقاط انشعاب(شکستIntersection) و جدائی(break-away) “مقادير ماکزيمم و مينيمم بهره K در اين نقاط حاصل می شوند!

مرحله ۵: تعيين زوايای ورودی (خروجی) از قطب ها (به صفرها) ی مختلط سيستم قطب يا صفر مزدوج ندارد.

مرحله ۶:تعيين محل برخورد مکان با محور موهومی و تعيين مقدار حداکثر بهره در اين نقاط مکان هندسی سيستم با محور مو هومی تلاقی ندارد! ( می توان آزمايش نمود!)

مرحله ٧: رسم مکان هندسی با استفاده از اطلاعات موجود

 

برنامه نوشته شده براي قسمت اول:

clear all;

clc;

close all;

sys1=tf([1],[1 2 0]);

figure(1)

rlocus(sys1);

sys2=tf([1],[1 6 8 0]);

figure(2)

rlocus(sys2);

sys3=tf([1],[1 11 38 40 0]);

figure(3)

rlocus(sys3);

 

توضيحات: با اضافه شدن قطبها در سمت چپ محور جقيقي,مکان هندسي هم به سمت چپ مايل تر شده و سيستم پايدارتر مي شود

مقادير حد فاز و حد گين

     GainMargin: Inf

   GMFrequency: Inf

   PhaseMargin: 124.4499

   PMFrequency: 1.2038

   DelayMargin: 1.8043

   DMFrequency: 1.2038

خرید فایل سیمولینک

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *