امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون در شبكه هاي توزيع برق ايران
سایر

امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون در شبكه هاي توزيع برق ايران

 _دانلود مقاله شماره 009

رمز:sim-power.ir
امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون در شبكه هاي توزيع برق ايران

فرشيد هدايت
شركت سهامي خدمات مهندسي برق ـ مشانير (معاونت توزيع)
محمود رضا حقي فام
دانشگاه تربيت مدرس ـ دانشكده فني و مهندسي (بخش برق)

چكيده
ضرورت اجراي اتوماسيون در ايران با توجه به شرايط نامطلوب اكثر شبكه هاي توزيع، بيشتر و بيشتر احساس ميگردد. طرحهاي اتوماسيون اهدافي
چون كاهش تلفات، فروش بيشتر انرژي توزيع نشده، كاهش هزينه كار نيروي انساني، شناسائي استفاده كنندگان غير مجاز برق، كشف سريع محل
عيب و مانور از راه دور را دنبال ميكند. علاوه بر مزاياي فني، اعمال اين سيستم داراي سودآوري اقتصادي بوده كه مجموعاً بستگي به انتخاب صحيح
تابع عملكردي و اجزاي تشكيل دهنده آن متناسب با معيارهاي فني و اقتصادي شبكه توزيع مورد آزمايش دارد. به عبارت ديگر با استفاده از يك الگوي
جامع در راستاي محاسبات سود به هزينه، ميتوان توابع موجود را با در نظر گرفتن پارامترهاي فني و شرايط اقتصادي شبكه توزيع مورد نظر آزمايش و
طرحي مطلوب انتخاب نمود. در اين مقاله، مطالعات امكان سنجي در قالب روشي نوين براي شبكه هاي توزيع واقعي نيز انجام گرفته است. در نهايت
پس از تحليل نتايج و بررسي نسبت سودهاي حاصله به برآورد هزينه هاي موجود در اثر اعمال اتوماسيون توزيع، توابع موثر اجرائي و مقرون به صرفه
اقتصادي در سطوح مختلف اين شبكه ها تعيين و طرح مطلوب به بهره بردار ارائه خواهد شد. همچنين با استفاده از نتايج بدست آمده، پيشنهاداتي در
بخش هاي تشكيل دهنده سيستم اتوماسيون در راستاي اجراي بهينه طرحهاي موجود براي شبكه هاي توزيع برق ايران داده شده است.

1- مقدمه
امروزه از دغدغه هاي مهم صنعت برق كشور كه توجه تمامي مسئولين و كارشناسان بهره بردار را به خود جلب نموده، مشكلات و معضلات
موجود در سطح شبكه هاي توزيع مي باشد. از جمله مشكلات موجود در شبكه هاي توزيع، بالا بودن تلفات، افت ولتاژ غيرمجاز، خاموشيهاي طولاني
مدت برق ميباشد كه با توجه به حجم زياد سرمايه گذاري انجام گرفته در اين نوع شبكهها و لزوم بهره برداري مناسب، ايجاد مراكز اتوماسيون توزيع
بعنوان يك راه حل اساسي مطرح ميگردد. مصرف كنندگان نهائي انرژي الكتريكي در قالب مشتركين خانگي، اداري، تجاري، صنعتي و كشاورزي،
عمومي همواره خواستار دريافت مداوم برق آنهم با كيفيت مناسب هستند. بنابراين در بهره برداري از شبكه هاي توزيع دو اصل اساسي ذيل همواره مطرح
مي گردد.
· تداوم ارائه سرويس به مشتركين
· حفظ كيفيت مناسب سرويس
تداوم ارائه سرويس به مشتركين جزء فعاليت اصلي مراكز حوادث شركت هاي توزيع مي باشد. ارائه سرويس به مصرف كنندگان برق به دلائل
مختلف ممكن است با اختلال مواجه گردد. با رعايت استانداردها در احداث شبكه و كنترل، بازديد، سرويس، تعمير بموقع تاسيسات و همينطور اصلاح و
بهينه سازي آنها، از ميزان خاموشيها به ميزان قابل ملاحظه اي كاسته شده است. غير از مواردي مانند اعمال خاموشي هاي ناشي از كمبود انرژي برق
در سطح توليد، ساير موارد قطع برق اغلب مربوط به شبكه توزيع است. مهم ترين عوامل عدم عملكرد عادي شبكه توزيع عباتند از :
1) حوادث غيرمترقبه مانند صدمه ديدن كابلها، شكستگي تيرها، آسيب ديدگي تجهيزات ناشي از برخورد وسايل نقليه و شرايط جوي و غيره.
2) اضافه بار خطوط، فيدرها و ترانس هاي توزيع
3) تعمير يا سرويس تجهيزات
ارائه سرويس مداوم به مصرف كنندگان به تنهائي كافي نبوده و ارائه با كيفيت اين سرويس از اهميت ويژه اي برخوردار است. اهميت اين كيفيت
از دو جنبه براي بهرهبردار (شركتهاي توزيع نيروي برق) و مشتركين ميباشد:
· كاهش تلفات شبكه توزيع تا حد ممكن (از ديد بهره بردار)
· تامين ولتاژ مناسب در پست هاي 400 ولت توزيع (از ديد مشترك)
پياده سازي سيستم اتوماسيون در شبكه توزيع با اقتصادي كردن بهره برداري منجر خواهد شد. مسئله اقتصادي آنقدر اساسي و مهم است كه در
تك تك اهداف اتوماسيون بخوبي قابل لمس مي باشد، بطوريكه از عوامل اصلي روي آوري و استفاده از آن در شبكههاي توزيع مي باشد. افزايش
مشكلات بهرهبرداري به علت گسترش بيرويه و بيقاعده شبكه هاي توزيع، وارد آمدن خسارت به مشتركين در اثر خاموشي، محدوديت بودجه شركت
هاي توزيع و همينطور پيشرفته شدن سيستم هاي سخت افزاري و نرمافزاري كاربردي توزيع امكان استفاده وسيع تر از سيستم هاي مخابراتي از جمله
عواملي هستند كه بهره بردار را در سايه ملاحظات اقتصادي به اعمال اتوماسيون جامع توزيع سوق ميدهد. از اهداف مورد نظر جهت اعمال اتوماسيون
توزيع با توجه به ساختار كلي شبكه :
1) حفظ بار يا انرژي (تداوم سرويس)
2) كاهش تلفات در شبكه
3) حفظ امنيت شبكه وجلوگيري از استفاده غير مجاز
4) كاهش پيك بار و فروش انرژي توزيع نشده2
2
5) بهبود قابليت اطمينان شبكه و افزايش خدمات رساني به مصرف كنندگان
6) بهبود كيفيت توان (حفظ كيفيت سرويس)
7) به تعويق انداختن قطعي انرژي و معرفي ساختار جديد مي باشد.
جهت آناليز پارامترهاي سود و هزينه بايد شناخت كاملي نسبت به هزينه هاي اجرائي اتوماسيون در شبكه توزيع داشته باشيم . صورت هزينه
هاي كلي اعمال سيستم اتوماسيون شامل :
– هزينه هاي سرمايهگذاري و نصب تجهيزات پيشرفته شبكه توزيع
– هزينه هاي عملكردي (تجهيزات خاص، سيستم مخابراتي، نرم افزار، سخت افزار)
– هزينه هاي اجرائي (تعمير و نگهداري سيستم اتوماسيون)
با توجه به درآمد يا سود حاصل در طول مدت بهره برداري از سيستم اتوماسيون در شبكه هاي توزيع ، ميتوان تحليل اقتصادي را در قبال سيستم
اتوماسيون مربوطه انجام داد. اين تحليل ميتواند براساس مدل
C
(سود به هزينه ) يا مدل B-C (سود منهاي هزينه) صورت پذيرد.[B [1],[2],[7
در اين مقاله به معرفي روشي نو جهت امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون توزيع در شبكهاي مفروض ميپردازيم. اين روش با در نظر گرفتن تمامي
پارامترهاي فني و اقتصادي شبكه توزيع، به تحليل سود _ هزينه توابع مختلف بكار رفته در پروژه اتوماسيون اقدام مينمايد.

2) توابع كاربردي و سطوح سيستم اتوماسيون توزيع
امكان اعمال اتوماسيون در سطوح مختلف شبكه توزيع وجود دارد كه بر حسب قرار گرفتن مكانهاي نصب تجهيزات مورد نظر در طول
شبكه مشخص ميگردد. اين موارد به قرار زير ميباشند:
– پست توزيع
– خط فيدر توزيع
– مشتركين خانگي
– مشتركين صنعتي _ تجاري _ كشاورزي
2 -1) متقارن كردن بار ترانسفورماتورها
در بسياري از پستها حتي اگر قابليت كنترل مستقيم ترانسفورماتور وجود نداشته باشد. تقارن بار ترانسفورماتور پست قابل مونيتورينگ ميباشد.
قابليت مونيتورينگ ترانسفورماتورها به تنهائي نقش مهمي در بهرهبرداري موثر از پست ايفا ميكند. وجود اطلاعات روزانه در مورد تقارن بار ترانسفورماتور
براي اقداماتي نظير كليدزني خازني و كنترل بار خانگي ميتواند مفيد باشد.[11]

2 -2) كنترل بهينه ولتاژ
1 يكي از وظايف اتوماسيون توزيع، كنترل از راه دور LTC
ترانسفورماتور پست است كه توسط آن ولتاژ خط در زمان اوج بار افزايش داده
ميشود.[1]

2-3) كنترل كليد فيدر فشار متوسط و رفع خطا
مراحل انجام اين مانور در قالب تابع اتوماسيون به صورت زير است.
– آشكار سازي خطا و تعيين نوع و محل آن در فيدر ارتباطي
– عمليات جداسازي بخش معيوب فيدر (ايزولاسيون)
– برقراري مجدد سرويس به بخشهاي سالم شبكه از طريق كليدزني
– رفع خطا و عيب فيدر و بستن مجدد بريكر منتهي به آن فيدر[6]

2 -4) كليد زني خازني در سطح فيدرهاي فشار متوسط
مرسومترين استفاده از سيستم اتوماسيون توزيع در طول فيدرها، از طريق اين تابع صورت ميپذيرد. با كنترل دور دست بانكهاي خازني از طريق
اتوماسيون قادر به ارائه ضريب دلخواه توان و مناسب براي شبكه ميباشيم. از طريق كنترل بانكهاي خازني ميتوان توان راكتيو مورد نظر را به شبكه
تزريق نمود و ولتاژ را تثبيت كرد. و بدين ترتيب تلفات را به ميزان زيادي كاهش داد.[6],[7]

2 -5) كنترل بهينه و مونيتورينگ ولتاژ در سطح فيدر
اتوماسيون توزيع با مونيتورينگ ولتاژ فيدر از راه دور، پرسنل بهرهبردار را قادر ميسازد تا هشدار اوليه از كاهش سطح ولتاژ فيدر به دليل افزايش
مصرف را دريافت نموده و پيشبينيهاي لازم جهت اتخاذ تدابير مقتضي و اقدامات مناسب را بنمايد.

2 -6) طراحي كليد زني و تعيين نقاط بهينه جهت مانور در سطح فيدر
ساختار الگوريتمي اين تابع شامل موارد زير ميباشد:
· مولفههاي قابليت اطمينان و دادههاي حاصل از پارامترهاي فني شبكه _ اطلاعات جامع از مشتركين و ساير اجزاي شبكه
· شرايط بخصوص فني و اقتصادي شبكه
· در نظر گرفتن هر نقطه بار در شبكه

1
) Load Tap Changer 3
3
· در نظر گرفتن هر حادثه قطعي و اتصالي در شبكه
· بدست آوردن نتايج حاصل از قابليت اطمينان نقاط بار و هزينههاي جاري مشتركين با استدلال
· تكرار هر مانور و انجام هر آزمايش با لحاظ نمودن حوادث خطا، قطع انرژي مشتركين و همينطور در نظر گرفتن نقاط بار.
· جمع تمام نقاط معلوم بار و هزينههاي جاري مشتركين براي توصيف پارامترهاي فني و اقتصادي شبكه
· تغيير در محليابي نصب تجهيزات تحت شرايط فني و اقتصادي شبكه
· تكرار عمليات براي هر محل يابي ممكن در نصب كليد
· بررسي مكانيابي بهينه توسط مقايسه پارامترهاي قابليت اطمينان و هزينههاي جاري با در نظر گرفتن تمام تغييرات ممكن در
شبكه
– هدف اين فرآيند پيدا كردن نقاط كليدزني يا مكان دژنكتورهاي اتوماتيك جهت مانور است كه بتواند در بهترين شرايط و كمترين زمان ممكن ساختار
شبكه را بعد از وقوع خطا اصلاح نمايد. اين تابع شباهت زيادي به تابع كنترل كليد فشار متوسط فيدر منتهي به پست دارد ولي فرق آن در اين است كه هر
فيدر فشار متوسط ممكن است نياز به 3 الي 4 نقطه مانوري باشد. طول ساده شده فيدر (اصلي) در اين مكان ميتواند در تعيين نقاط مانور كمك نمايد.
البته استفاده از الگوريتم ژنتيك و نرمافزارهاي خاص كاربردي در اين رابطه ميتواند بسيار موثر واقع شود. در ضمن به منظور انجام بهتر و بهينه نمودن
مانور حتيالامكان نقاط مانوري، روي فيدر يا نزديك فيدر اصلي قرار بگيرد. از مزاياي اصلي اين تابع اتوماسيون فيدر بهبود پروفيل ولتاژ در سطح فيدر و
متعادل نمودن بار _ كاهش تلفات _ كاهش نرخ خاموشي و همينطور كاهش انرژي توزيع نشده ميباشد.[1]
2 -7) رله كردن حفاظتي در سطح فيدرها
عمليات حفاظتي در كنترل كننده پست انجام ميشوند. حفاظت ديفرانسيل با قيد هارمونيك در ترانسفورمرها _ باسها و سمت ولتاژ پائين انجام
خواهد شد. حفاظت زمان معكوس (Inverse Time) و جريان اضافي لحظهاي براي هر فيدر ترانس و خطوط فوق توزيع انجام مي شود. حفاظت
زمين براي بريكرهاي ترانس ولتاژ پائين شده و نمونهبرداري از جريان به ميزان حداقلها بار در هر سيكل مورد استفاده قرار ميگيرد.[11]
2 -8) مديريت مصرف بار مشتركين
سالهاست كه توليد كنندگان برق با اقتصادي كردن (تعديل) هزينههاي برق مصرف كنندگان خانگي موفق به كنترل سطح بار مصرفي و در پي آن مهار
هزينههاي توليد اضافي گرديدهاند. حصول هرگونه موفقيتي در اين زمينه مرهون در نظر گرفتن دو عامل ميباشد.
– اول آنكه اقدام فوق نبايستي براي مصرف كننده ايجاد مزاحمت يا تحميل خسارت كند.
– دوم آنكه شبكه توزيع در تامين هزينههاي تجهيزات اوليه اتوماسيون موفق باشد.
معمولاً برنامه مديريت بار شامل كنترل وسائل برقي و كنترل درجه حرارت خانهها ميباشد. معمولاً سيستمهاي DSM
، هيترهاي گرم كننده آب 2
شهري، سيستمهاي تهويه مطبوع و پمپهاي استخر شنا را كنترل مينمايند.[14]

2 -9) قرائت اتوماتيك كنتور ديجيتالي از راه دور AMR
3

توزيع كنندگان برق مدتي است كه در پي راههاي اقتصادي قرائت كنتور مشتركين ميباشند. اين امر با نصب وسيلهاي كه تنها قابليت
مونيتورينگ را داشته باشد، انجام پذير است. وسيله قرائت كنتور ميتواند به گونهاي برنامهريزي شود كه چنانچه عدد قرائت شده از مقدار پيشبيني
شدهاي تجاوز نمايد مورد را گزارش دهد. سيستم AMR قرائت و تعرفه بندي كنتورهاي مشتركين از راه دور بطور خودكار است كه از طريق سيستم
4 مخابرات طيف گسترده ( ازطريق ارتباطات با پهناي باند بسيار باريك UNB
و استفاده از خطوط فشار ضعيف تحت عنوانPLC با عناصر شبكه به
5 راحتي ارتباط برقرار نمايد. كنترل از راه دور
RTU دور كنتور يا چرخش ديسك كنتور را مي شمارد و كنتور را به گيرنده اطلاعات يا
Concentrators كه در پست توزيع مربوطه نصب مي شود، ارسال مينمايد. اطلاعات كليه كنتورها در مدت بسيار كوتاه با اتصال رايانه قابل حمل در
محل پست تخليه و جهت صورتحساب به رايانه مركزي بخش مشتركين ارسال يا از طريق سيستم راديو مدم انتقال مي يابد. به دليل كنتور خواني
خودكار، در چند دقيقه يكبار امكان تهيه پروفيل هاي بار مصرفي مشتركين در طول شبانه روز به سهولت فراهم است و اين امر براي اعمال مديريت
مصرف در بخش توزيع موثر است. از جمله محسنات تجهيزات AMR قرائت در هر زمان _ جلوگيري از برق دزدي _ قطع و وصل اتوماتيك و هشدار
فوري در هنگام قطع يا سرقت برق ميباشد.[14]

2 -10) قطع و وصل از راه دور برق مشتركين
اتوماسيون سيستم توزيع ميتواند مجهز به كليد قطع و وصل در سطوح مشتركين شود تا از اين طريق قادر به كنترل خاموشي آنها از راه دور
يا مرسوم است، صرفاً كنترلي بوده و قادر به مونيتورينگ نميباشد. وجود اين وسيله از نظرات مختلف حائز اهميت 6 گردد. اين وسيله كه بنام SRD
است. اول آنكه براي قطع سرويس مشتري بدحساب نيازي به انجام كار نيروي انساني جهت قطع برق نيست. دوم سهولت در قطع سرويس آن دسته از
منازل استيجاري است كه طول مدت اقامت مستاجر در آنها كم است.

2 -11) گزارش خاموشي در طرف مشتركين

2
) Demand Side Management
3
) Automat Meter Reading
4
) Ultra Narrow Bandwithd
5
) Remote Terminal Unit
6
) Service Reconnect Device 4
4
در غياب يك سيستم اتوماسيون توزيع، معمولاً خبر قطع برق مشتركين توسط خود آنها صورت ميپذيرد در حاليكه يك اتوماسيون توزيع جامع
قابليت كشف فوري قطع برق را دارد. اين وسيله توانائي گزارش موردي را هنگاميكه فيدر توزيع محلي دچار قطعي شده باشد از طريق مونيتورينگ،
داراست. ضمناً به مجرد برقراري سرويس گزارش مربوطه را ارسال ميكند.

2 -12) كاهش و يا قطع سرويس مشتركين
به دليل اينكه مشتريان تجاري و صنعتي بيشترين درآمد را براي توزيع انرژي فراهم ميآورد، شركتهاي توزيع در محل آن مشتركين با
اهميتتر اقدام به نصب RTU كردهاند. در حاليكه امروزه با فراهم آمدن اتوماسيون توزيع امكان كنترل و مونيتورينگ با هزينههاي كمتر نسبت به
RTU بوجود آمده است. به همين دليل اكثر اين مشتركين زير پوشش اتوماسيون توزيع قرار گرفتهاند.

2 -13) مونيتورينگ كيفيت سرويس مشتركين
به علت گران بودن مونيتورينگ شكل موج، اين وسيله بطور موقت نصب و پس از تشخيص عيب، جمعآوري ميشود. به منظور تهيه
گزارشهاي عمومي، وسايل مزبور در اتوماسيون توزيع ميتواند بصورت دائم در نقاطي از شبكه مشتري كه از نظر آماري حاوي اطلاعات كيفي باشد،
نصب گردد. كيفيت و سهولت در عرضه خدمات شبكه از طرف مشتركين امري عادي تلقي ميگردد. تا زمانيكه اكثر مشتريان از خدمات با كيفيت بالا
استفاده كنند، اصلاحات امكان پذير است.[3],[6]
3) معرفي و مقايسه روشهاي مخابراتي و انتقال داده ها
بسياري از روشهاي مورد استفاده ارتباطي در ساختار سيستم اتوماسيون داراي قابليتهائي ميباشند كه بسته به نياز شبكه توزيع و ساير شروط واجب يك
سيستم مخابراتي جامع، انتخاب ميشوند. اين روشها را كه ما از آنها با نام توابع مخابراتي اسم ميبريم داراي مزايا و معايبي با توجه به مشخصه ميباشند.
در راستاي بررسي امكانات و قابليتهاي مخابراتي ابتدا سيستمهاي مختلف مخابراتي شامل سيستمهاي راديوئي مايكرويو , طيف گسترده و راديو سلولي
, سرويسهاي شركت مخابرات ايران (كانالهاي اجاره اي و شبكه داده) مخابرات فيبرنوري،7 TCP/IP -PS ماهواره اي DLC
8
و كابل مخابراتي
بررسي گرديده است. در جدول شماره1 خلاصه وضعيت توابع ارتباطي آمده است. [4],[5],[13]
4) بررسي مزاياي اقتصادي و مطالعات جامع سود– هزينه از اعمال اتوماسيون در شبكههاي توزيع
Costs يا هزينههاي اعمالي سيستم اتوماسيون توزيع به عوامل مختلفي از جمله موارد زير بستگي دارد:
· مساحت و ابعاد محدوده تحت پوشش
· وظايف مورد نياز در اتوماسيون شبكه
· اطلاعات وسيگنالهاي مورد نياز
· وضعيت فعلي تجهيزات شبكه توزيع
· وظائف كنترلي مورد نياز
· سخت افزار و نرم افزارهاي بكار رفته در مركز كنترل و پايانههاي راه دور
· روشهاي مخابراتي مورد استفاده
· انجام عمليات بهره برداري و تعمير و نگهداري از سيستم اتوماسيون
– بنابراين واضح است كه ارزيابي هر پروژه اتوماسيون توزيع پس از تعيين موارد سود يا هزينه و همينطور طرح كلي سيستم امكان پذير است. درآمد يا
سود حاصل كلي در طول مدت بهره برداري يا عمر مفيده پروژه، ميتواند شامل موارد زير باشد. لازم به ذكر است كه هر دو جنبه سود (كمي و كيفي) در
اين موارد لحاظ شده است. پس بنابراين سود حاصله يا Benefits ميتواند دقت تحليل اقتصادي را به ميزان بسيار قابل قبولي بالا ببرد .[12]
· ارزش اسقاطي تجهيزات قبلي و غير اتومايزه (به مزايده گذاشته)
· كاهش انرژي توزيع نشده در شبكه توزيع در زمان خاموشي و قطع برق- فروش انرژي توزيع نشده
· كاهش هزينههاي بهره برداري– تعمير و نگهداري سيستم اتوماسيون(كاهش نيروي انساني جهت مانور بازيابي فيدر، قرائت كنتور
مشتركين)
· كاهش تلفات انرژي در شبكه (كنترل بهينه ولتاژ، وار، تپ ترانس، برق دزدي …..)
· به تعويق انداختن سرمايه گذاري جديد (مديريت پست ها و افزايش طول عمر تجهيزات)
· سود حاصل از كاهش خسارت به مشتركين
· ارزش اسقاطي تجهيزات اتوماسيون (پس از پايان عمر مفيد پروژه)
با توجه به ساختار كلي سيستمهاي اتوماسيون شبكه توزيع از جمله توابع عملكردي _ طبقهبندي سخت افزاري _ نرم افزارهاي كاربردي _ سيستم
مخابراتي و ارتباط فرامين _ موارد سود و هزينه اجراي آن، واضح است كه براي بررسي امكان سنجي پروژههاي توزيع در ايران ابتدا بايد شرايط و ويژگيهاي
خاص شبكههاي توزيع و نيز مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در نظر گرفته شود. با مد نظر قرار دادن مجموعه اي از تجارب و عملكرد سيستم
اتوماسيون در شبكههاي توزيع كشورهاي مختلف و شركتهاي پيش قدم در اين زمينه كه احتمال سوددهي اقتصادي توابع اصلي (و طرح جايگزين آن)
بررسي شده است بعنوان الگوي طرح، ميتوان پروژه را در سطوح شبكه تعريف نمود. المانهاي ورودي اين فلوچارت امكان سنجي كه در شكل شماره1 آمده،
شامل موارد زير ميباشد:
· اطلاعات و پارامترهاي فني و شبكه توزيع
· ضرائب و پارامترهاي محاسباتي اثر گذار عمومي در طراحي سيستم اتوماسيون توزيع

7
) Data Line Carrier
8
) Power System-Transmission Control Protocol/Internet Protocol 5
5
· مشخصههاي عملكردي و پيكر بندي توابع اتوماسيون
· پارامترهاي هزينه كلي شبكه اتومايزه [1], [6]

5) بررسي المانهاي محاسبات امكان سنجي سيستم اتوماسيون توزيع
5-1) اطلاعات و پارامترهاي فني شبكه توزيع
اين دسته از المانها شامل اطلاعاتي است كه فقط براي شركت توزيع قابل توجه و بكارگيري است. اين اطلاعات شامل اطلاعات مربوط به
تسهيلات و بهرهبردار و تمامي اطلاعات و مشخصات فني شبكه مورد مطالعه يا آزمايش جهت اعمال اتوماسيون ميباشد. وجود اين دسته از اطلاعات
جهت بررسي نياز شبكه به تجهيز اتوماسيون بسيار حياتي بوده و از مهمترين دادههاي ورودي به سيستم امكان سنجي ميباشد. از جمله اطلاعات فني
مهم شبكه جهت اين بررسي عبارتند از:
· تعداد پستهاي توزيع (پستهاي مانوري)
· تعداد فيدرهاي منتهي به پستهاي مانوري (فيدرهاي اساسي) بهمراه كل فيدرها
· تعداد و زمان خاموشي مشتركين در سال
· تعداد خطاهاي كل شبكه در سال (خطاهاي مانوري)
· زمان و هزينه متوسط هر كليد زني و كار نيروي انساني (قرائت كنتور و مانور و……)
· تلفات كلي شبكه مورد نظر بر حسب كيلو وات ساعت در سال
· انرژي توزيع نشده شبكه مورد نظر بر حسب كيلووات ساعت در سال (با برنامه و بدون برنامه در سطح فشار ضعيف، فشار متوسط و توليد)
· پيك بار انرژي بر حسب مگاوات
· تعداد مشتركين (بر حسب در صد نوع آنها)
· مقدار خازن مورد استفاده براي هر پست (بطور ميانگين)
· وسعت شبكه و تعداد مناطق زير مجموعه هر شركت توزيع جهت تعيين مراكز فرعي ( DDC
9
) كنترل اتوماسيون

5-2) ضرائب و پارامترهاي محاسباتي اثرگذار در مطالعات امكان سنجي اتوماسيون توزيع
آيتم هاي ورودي جهت محاسبات فني و اقتصادي اتوماسيون نقش اساسي دارند. در حقيقت مطالعات امكان سنجي اتوماسيون بدون لحاظ نمودن
اين ضرائب و پارامترها ارزشي نداشته و مسير اعمال اتوماسيون را به بيراهه ميكشاند. بعضي از اين پارامترها ثابت، ولي بعضي ديگر بر حسب شرايط شبكه
توزيع و نوع سيستم اتوماسيون تغيير مينمايند. بيشتر اين ضرائب اقتصادي بوده كه بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد. اين ضرائب عبارتند از:
· حداقل نرخ جذب سرمايه گذاري (17% معادل نرخ سود بانكي ايران)
· ارزش اسقاطي تجهيزات سيستم اتوماسيون (معادل0.167 تجهيزات نو)
· ارزش اسقاطي تجهيزات غير اتومايزه اوليه (معادل0.1 تجهيزات نو)
· نسبت انرژي توزيع نشده در شبكه اتومايزه به شبكه غير اتومايزه (معادل0.125)
· هزينه ساليانه بهرهبرداري از سيستم اتوماسيون (حدود1% هزينه اوليه سيستم)
· نرخ تورم (طي يك دوره15 ساله20% در نظر گرفته مي شود)
· طول عمر مفيد پروژه (بر اساس تجارب ساير كشورها15 سال در نظر گرفته مي شود)
· آناليز حساسيت (براساس محاسبات ميانگين و واريانس)
· روش تحليل مطالعات اقتصادي امكان سنجي اتوماسيون (
C
( B
· بهاء فروش هر كيلووات ساعت انرژي (بطور بدبينانه 400 ريال)
· هزينه متوسط طرح توسعه فيدرهاي جديد بطور سالانه
· شاخصههاي اتوماسيون[1], [6]

5-3) پيكربندي توابع عملكردي و ساختار سيستم اتوماسيون توزيع
بعنوان مهمترين و اساسيترين ورودي برنامه امكان سنجي اتوماسيون توزيع مطرح ميباشد كه اساساً طرح پروژه اتوماسيون بر آن استوار است. انتخاب
توابعي مناسب با فيزيك و شرايط شبكه مورد آزمايش و همچنين بكارگيري تجهيزات مورد نياز سيستم اتوماسيون در پايانههاي فرعي _ مراكز كنترل و
پستهاي توزيع از اهداف خاص مطالعات امكان سنجي نيز ميباشد. با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و مطالعات فني ميتوان توابع عملكردي در 3 سطح
پست _ فيدر و مشتركين را بصورت چند منظوره يا تركيبي جهت اعمال اتوماسيون استفاده نمود. ولي در بعضي مواقع بدليل شرايط فني شبكه و محدوديت
اقتصادي نميتوانيم به اين صورت عمل نمائيم.[1],[10]

5-4) تحليل كلي روش امكان سنجي اجراي سيستم اتوماسيون و بررسي خروجيهاي آن
در اين روش كه از آن به عنوان يك سيستم نرم افزاري و برنامه امكان سنجي اتوماسيون نام ميبريم و در شكل شماره1 آمده، 3 ورودي اصلي
داريم كه با مشخصهها و پارامترهاي آن آشنا شديم. ورودي چهارم يا پارامترهاي هزينه كلي اعمال سيستم اتوماسيون، مستقيماً از روي آيتم ورودي (توابع
عملكردي و ساختار سيستم اتوماسيون توزيع) بوجود ميآيد. سه آيتم ورودي اصلي مذكور (تحت بلوك 1-2-3) پس از پردازش در بلوك A به دو خروجي
مهم و اساسي منتهي ميگردد. “نتايج فني حاصله از بررسي توابع اتوماسيون و پارامترهاي موجود شبكه مورد آزمايش” تحت بلوك B يكي از خروجيها و
همينطور “سود حاصله از اعمال اتوماسيون در شبكه مورد آزمايش” تحت بلوك C خروجي دوم اين پردازش ميباشد. پس در بلوك A دو بررسي و محاسبه

9
) Distribution Dispatching Center 6
6
مهم صورت ميگيرد كه خود زير بناي ادامه مطالعات امكان سنجي است. بلوك B در نتيجه بررسيها و مطالعات فني مقياس سيستم اتوماسيون تحت تابع
عملكردي در شبكه مورد آزمايش ميباشد كه ممكن است داراي جواب مطلوبي نباشد. اگر از نظر فني، تابع پيشنهادي و ساختار انتخابي اهداف اتوماسيون را
در شبكه برآورده نسازند يا عدم تناسب بين شبكه توزيع و طرح اتوماسيون وجود داشته باشد (به سمتNO) يا به سمت بلوك شماره 3 (يا تعويض تابع و
ساختار اتوماسيون _ يا چند منظوره شدن تابع) منتهي شده، فيدبك ميگردد. در صورت جواب مطلوب و تناسب طرح با شبكه از نظر فني (به سمتYES) يا
به سمت گيت منطقيAND و بلوك E (يا پيشنهاد فني طرح به كارفرما جهت اجرا) مرتبط ميگردد. بلوك C نيز در نتيجه محاسبات حاصل از پردازش
اطلاعات فني شبكه و ضرائب موجود در قالب مشكلات و معضلات رفع شده (شامل انرژي توزيع نشده و تلفات و …) بدست ميآيد. مهمترين بخش اين
روش امكان سنجي مربوط به تحليل سود به هزينه و ارزيابي اقتصادي طرح پيشنهادي ميباشد كه در بلوك D صورت ميپذيرد. بلوك شماره 2،4 و
همينطور بلوك C در نقش ورودي اين تحليل به بلوك D عمل مينمايند. اگر پس از انجام تحليل، نسبت
C
كوچكتر از عدد يك باشد، طرح از نظر B
اقتصادي مردود و مقرون به صرفه نميباشد. اين همان حالتي است كه سود حاصله از اعمال اتوماسيون Benefits كمتر از هزينههاي صرف شده در جت
خريد _ نصب و راهاندازي سيستم اتوماسيون Costs ميباشد. به عبارتي ميگوئيم طرح موجود به سود دهي نميرسد. در صورت وجود اين حالت، مجبور به
تعويض طرح يا تعويض تابع و ساختار عملكردي سيستم اتوماسيون هستيم (كه به سمت NO) يا به سمت بلوك شماره 3 منتهي شده، فيدبك ميگردد. ولي
اگر پس از تحليل، نسبت
C
B بزرگتر از عدد يك باشد، طرح از نظر اقتصادي تاييد و مقرون به صرفه ميباشد، در اين حالت است كه به سمت YES (به
سمت گيت منطقيAND و بلوك E) يا پيشنهاد اقتصادي طرح به بهره بردار جهت اجرا منتهي ميشود.
در بخش انتهائي فلوچارت امكانسنجي يا منتهي شدن بلوك B و بلوك D از طريق گيت منطقيAND به پيشنهاد طرح (بلوك E) فقط و فقط
در صورتي طرح اتوماسيون قابل آزمايش، مورد تاييد و لازم اجرا است كه هم از نظر فني و هم از نظر اقتصادي به ترتيب معقول و مقرون به صرفه باشد. در
صورت عدم جواب مثبت براي هر كدام از دو آيتم مذكور طرح مردود ميباشد، بطوريكه ميتوانيم رابطه B Ç D º E يا BLD º E را ذكر
نمائيم.[1]
شكل شماره1- فلوچارت امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون در روي شبكههاي توزيع
6) انجام مطالعات امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون بر روي شبكههاي واقعي
بمنظور نمايش عملكرد مطلوب اين روش تحليل در مطالعات پياده سازي اتوماسيون توزيع و همينطور ارائه نتايج ارزيابي فني و اقتصادي بطور
ملموس تر جهت اجراي پروژههاي مختلف، بهتر است دامنه تحليل خود را به روي شبكههاي واقعي گسترش دهيم. از ميان پنج شركت توزيع برق تحت
پوشش استان تهران، برق مركز مجهز به سيستم كنترل پيشرفته اتوماسيون شده كه با اعمال 13% درجه اتوماسيون قابليت اطمينان شبكه آن به ميزان قابل
قبولي بالا رفته و مشكلات موجود آن رفع شده است.[1],[6]

6-1) هزينههاي موجود در سر راه اعمال اتوماسيون سيستم توزيع در قالب ارائه قيمت
هنگاميكه قابليت انجام سيستمهاي DA
10
مورد بررسي قرار ميگيرد، چيزي كه علاوه بر منافع در نظر گرفته ميشود، هزينههاي زياد و نيز برخورد
حوزههاي متفاوت اتوماسيون با يكديگر در شبكه توزيع ميباشد. صورت هزينه اجراي سيستم اتوماسيون در زمان بهرهبرداري شامل موارد:

6-1-1) اجزا و تجهيزات شبكه توزيع در 3 سطح مختلف
· نصب دژنكتور موتوردار بهمراه CT (ترانس جريان) و Fault Indicator (نشانگر خطا) در پست توزيع كه با توجه به استعلام قيمت از
شركتهاي سازنده هرست از تجهيزات نامبرده مبلغ 54 ميليون ريال ميباشد.
· هزينه متوسط خريد _ نصب و اجراء هر متر فيدر توزيع بهمراه تجهيزات جانبي آنها در شبكه مبلغ 310.000 ريال است.

10) Distribution Automation 7
7
· هزينه خريد _ نصب و راهاندازي هر كنتور ديجيتالي تكفاز و 3 فاز براي انواع مشتركين با استعلام قيمت از چند شركت سازنده (بطور
ميانگين) به ترتيب زير ميباشد:
كنتور تكفاز تمام الكترونيكي 171.600 ACE ريال
كنتور 3 فاز تمام الكترونيكي 1.265.000 CE5000 ريال
در اين رابطه جهت اجراي پروژههاي اتوماسيون توزيع در سطح مشتركين شبكه و نصب اين كنتورها به ميزان بسيار زياد (حدود 600.000 عدد)
قيمتهاي فوق تا حدود 30 الي40 درصد پائين خواهد آمد.

6-1-2) مراكز كنترل و تجهيزات سختافزاري و نرم افزارهاي كاربردي شبكه
· هزينه مربوط به ايجاد هر مركز اصلي با احتساب كليه سختافزارها و نرم افزارها موجود در آن (استعلام از ABB و SIEMENS) در حدود
6 ميليارد ريال ميباشد.
· هزينه مربوط به ايجاد هر مركز فرعي (در هر منطقه تقسيم شده شبكه) با تجهيزات جانبي و متعلقات مربوطه سختافزاري و نرم افزاري در
حدود 1/5 ميليارد ريال است.
· هزينه مربوط به پستهاي توزيع و پايانههاي راه دور جهت خريد ، نصب و راهاندازي RTU مبلغ 14 ميليون ريال و براي هر ست باطري و
يكدستگاه باطري شارژر مبلغ 6 ميليون ريال براورد گرديده است.
6-1-3) سيستم مخابراتي و ارتباطي پوشش دهنده عملكردهاي كنترلي _ حفاظتي شبكه اتومايزه
· استفاده از روش سيستم راديوئي راديو مدم _ طيف گسترده با نصب آنتن و Repeater در بالاي هر پست توزيع پايانه فرعي مبلغ 30
ميليون ريال استعلام شده است.
· استفاده از روش VSAT يا GPS با تمام متعلقات در دو طرف منطقه ارسال (مركز اصلي و مراكز فرعي آن) مبلغ 850 ميليون ريال نيز
استعلام شده است.
· استفاده از كابلهاي فيبرنوري از قرار متري مبلغ 1000.000 ريال به انضمام مدمهاي مربوطه و متعلقات جانبي ديگر ميباشد.
· استفاده از روش نوين PS-TCP/IP در سطح مشتركين و قرائت كنتور از راه دور اتوماسيون، داراي هزينهاي برابر با ارسال داده ها از طريق
اينترنت ميباشد.
كاهش هزينههاي سيستم مخابراتي بطور مستقيم به تكنولوژي بكار رفته بستگي دارد. راه حلهاي معمول مذكور شامل اجزاي هزينه زير ميباشند:
– هزينه تجهيزات مركزي (مركز كنترل اتوماسيون)
– هزينه تجهيزات پست يا ايستگاه راديوئي
– هزينه ترمينالهاي مخابراتي در نقاط پايانه
– هزينههاي عملياتي

6-1-4) هزينه بازديدهاي سالانه و تعمير- نگهداري و پردازش اطلاعات پريوديك
· هزينه متوسط هر نفر در سال از پردازش ديتا (دستمزد اپراتور و سخت افزار و نرم افزار و …) در هر پست توزيع يا پايانههاي راه دور مبلغ
100.000 ريال ميباشد.
· هزينه متوسط بابت قرائت كنتورهاي عادي هر مشترك در شركتهاي توزيع برق استان تهران مبلغ حدودي 380 ريال و هزينه هر ساعت
كليدزني و انجام مانور در سطح شبكه 120.000 ريال در سال 81 ميباشد.
6-2) انجام مطالعات امكانسنجي اعمال سيستم اتوماسيون بر روي شبكه توزيع برق كرج
شبكه توزيع برق كرج از بيشترين انرژي توزيع نشده در ميان شبكههاي ديگر استان تهران، برخوردار است. از ميان علل و عوامل انرژي توزيع نشده
كه بدلائل مختلفي از قبيل كمبود توليد در اثر پيك بار _ اشكال در شبكه فوق توزيع و انتقال _ مانور با برنامه توزيع _ عوامل اتفاقي توزيع _ مانور با برنامه
در سطح مشتركين و عوامل اتفاقي فشار ضعيف ميباشد، در مقايسه با ساير شبكههاي موجود در جدول شماره3 ميزان خطاها و شرايط نابسامان در سطح
فيدرهاي 20 كيلوولت هوائي بسيار زياد است. ميزان خطاهاي بالا باعث خاموشيهاي مكرر و با مدت زمان زياد خواهد شد. همچنين از ديگر مشكلات اين
شبكه در سطح مشتركين، استفاده غير مجاز از برق و مسائل مربوط به فيزيك شبكه فشار ضعيف و عملكرد بهرهبرداري ميباشد.[1], [8]

6-2-1) انتخاب تابع و ساختار اتوماسيون بهمراه بررسيهاي فني جهت اعمال آن در شبكه توزيع كرج
بدليل وجود ميزان خطاي بالا و انواع مختلف اتفاقات طبيعي و محيطي در سطح شبكه توزيع برق كرج توابع عملكردي زير براي هر سطح از شبكه در مرحله
اوليه پيشنهاد ميگردد:
· كنترل بهينه ولتاژ بهمراه متقارن نمودن بار ترانس پستهاي توزيع جهت تثبيت ولتاژ و كاهش تلفات
· كنترل كليد اتوماتيك فشار متوسط فيدرهاي مانوري منتهي به پست و رفع خطا جهت كاهش انرژي توزيع نشده
· كنترل بهينه ولتاژ و توان راكتيو بوسيله كليدزني بانك خازني در سطح فيدرها جهت كاهش تلفات در زمان پيك بار
· قرائت كنتور ديجيتالي بطور اتوماتيك از راه دور جهت كنترل مستقيم بار و ساير اقدامات در سطح مشتركين
حال به بررسي اين توابع پيشنهادي، جهت تحليل فني و كنترل بهينه شبكه توزيع كرج ميپردازيم:
با توجه به هوائي بودن اكثر پستها و فيدرهاي اين شبكه توزيع عملاً استفاده از تابع پيشنهادي اول مردود ميباشد. در اينجا بهتر است پستهاي
مانوري از ميان پستهاي زميني و طبق شرايط انتخاب اين پستها ، برگزيده شوند. در اين ميان استفاده از تابع پيشنهادي دوم در سطح فيدرها (كنترل از
طريق پست مانوري) منطقيتر به نظر ميرسد. با ايجاد بانكهاي خازني و نصب كليه متعلقات و تجهيزات قطع كننده مربوط به آن در سطح فيدرها نيز
ميتواند تابع پيشنهادي سوم را تحقق بخشد. در سطح مشتركين نيز با نصب كنتورهاي ديجيتالي تكفاز و 3 فاز از طريق سيستم AMR ميتواند با چندين8
8
هدف در زمينه بهرهبرداري از جمله قرائت اتوماتيك كنتور و صدور قبض _ قطع و وصل مشتركين از راه دور با نصب SRD روي كنتور پيك بار مصرف _
اجراي سياستهاي مديريت مصرف انرژي با نرخ گذاري در برنامه كنتور _ كاهش يا قطع سرويس مشتركين، دست يافت. بخاطر اينكه مشكلات شبكه
توزيع برق كرج در زمينه بهرهبرداري در سطح مشتركين غالباً زياد است و همينطور ميزان خاموشي و انرژي توزيع نشده در شبكه فشار ضعيف آنها بالاست. به
همين دليل، اجراي تابع چهارم پيشنهادي، علاوه بر هزينه بسيار بالاي آن (بخاطر وجود تجهيزات الكترونيكي كنتورها) ضروري به نظر ميرسد.[6]

6-2-2) محاسبه سود حاصله از اعمال سيستم اتوماسيون در شبكه توزيع برق كرج
با فرض انجام بهينه سازي اوليه شبكه و اجراي طرح مكانيزاسيون براي آن به محاسبه سود حاصله از اعمال سيستم اتوماسيون توزيع كه ناشي از
كاهش انرژي توزيع نشده، كاهش تلفات و جلوگيري از هزينههاي مانوري و همينطور كاهش خسارت به مشتركين است ميپردازيم.
· محاسبه سود حاصله از كاهش انرژي توزيع نشده در شبكه فشار متوسط توزيع كرج
با اجراي تابع كنترل كليد فشار متوسط منتهي به پست توزيع و رفع خط در سطح فيدر (كه شامل آشكارسازي خطا و تعيين نوع محل آن و عمليات
جداسازي بخش معيوب، برقراري مجدد سرويس به بخش سالم شبكه، رفع خطا و بستن مجدد بريكر منتهي به فيدر ميباشد) زمانهاي قطعي به ميزان 1/8
مقدار قبلي كاهش مييابد. انرژي توزيع نشده در سطح فيدر 20KV شبكه توزيع كرج در طول يكسال 2265.6 مگاوات ساعت ميباشد. با اعمال
اتوماسيون از طريق تابع مذكور، زمانهاي قطعي كاهش يافته و 7/8 مقدار انرژي توزيع نشده تبديل به انرژي تحويلي و در نتيجه فروش آن خواهد شد.
همچنين اگر در اثر اعمال اتوماسيون، انرژي توزيع نشده ناشي از تعميرات و قطعي هاي با برنامه در سطح فشار متوسط، به ميزان50 درصد (بدبينانه) كاهش
يابد، اين مقدار انرژي توزيع نشده در طي مدت 15 سال به ازاي هر كيلووات ساعت 400 ريال داراي سود فروش زير خواهد شد:

(2265.67/8100015400)+(1543.31/2100015400)=16.524.300.000ريال
B1 =
· محاسبه سود حاصله از كاهش كمبود توليد و كنترل مستقيم بار مشتركين
با اجراي تابع قرائت كنتور از راه دور يا روش AMR و در نتيجه كنترل مستقيم بار كه سبب كاهش بار در خلال دوره پيك تقاضا ميشود، انرژي توزيع نشده
به سبب كمبود توليد به ميزان 70% كاهش مييابد. در نتيجه اين مقدار انرژي توزيع نشده به انرژي تحويلي و در نتيجه ايجاد سود حاصل از فروش آن
خواهد شد. همچنين اگر در اثر اعمال اتوماسيون، انرژي توزيع نشده ناشي از تعميرات و قطعي هاي با برنامه و بدون برنامه به ميزان75 درصد كاهش يابد، با
توجه به جدول شماره3 در بخش كمبود توليد شبكه كرج، اين مقدار براي 15 سال به ازاي هر كيلووات ساعت 400 ريال داراي سود زير خواهد شد:

3/4100015400]=7.654.980.000ريال
B2 =(1012.47/10100015400)+[(540+39.8)
· سود حاصله از كاهش ميزان تلفات در شبكه توزيع كرج
با توجه به جدول شماره1 و ميزان بالاي تلفات در شبكه توزيع برق كرج، مقداري از اين تلفات مربوط به فرسودگي، عدم طراحي صحيح و ميزان رشد
غلط فيدرها، افت ولتاژ شديد بعلت عدم تعادل بار در زمان پيك و مسائل مربوط به فيزيك شبكه است. به فرض كاهش تلفات به ميزان30% با انجام
مكانيزاسيون و اقدامات اصلاحي شبكه (بهينه سازي)، با اعمال اتوماسيون توزيع از طريق تابع كليدزني بانكهاي خازني (كنترل بهينه توان راكتيو و ولتاژ
شبكه) فقط 20% تلفات شبكه مذكور كاهش يابد (بطور بدبينانه)، داريم:

B3 =415740 1/5100015400=498.888.000.000 ريال
با فرض ثابت ماندن تلفات شبكه در طول مدت 15 سال عمر پروژه و باقي ماندن 50% از اين مقدار تلفات در سطح شبكه، مقدار سود حاصل به
ازاي هر كيلو وات ساعت 400 ريال محاسبه گرديده است.

· سود حاصله از كاهش كار نيروي انساني (قرائت كنتور و مانور)
قسمتي از سود اين بخش معطوف به قرائت كنتورهاي عادي هر مشترك در سطح شبكه توزيع كرج ميباشد و سالانه 6 بار صورت ميپذيرد. با فرض
افزايش پنج درصدي تعداد مشتركين در اين سطح داريم:

B4 =6895973806151.05 = 24.763.428.270ريال
بخش ديگري از اين سود متعلق به هزينه انجام مانور در پي عمليات خطايابي و بازيابي سرويس و كليد زنيهاي پيدرپي بوسيله اپراتور تعميرات ميباشد. با
توجه به ميزان خطاي كل شبكه كرج در سال 81 در حدود 500 خطا، كه از اين تعداد خطا، طبق آمار شركت توزيع كرج فقط 100 تاي آن احتياج به مانور
داشته و بقيه خود از شبكه رفع شده باشند، ميتوانيم با توجه به طول مدت عمر پروژه، بطور خوشبينانه فرض نمائيم كه ميزان خطا ثابت بماند. در طي مدت
15 سال و با فرض زمان هر كليد زني 2 ساعت داريم:

B5 =100120.0002*15= 360.000.000ريال
به سودهاي محاسبه شده در پنج مورد قبليB6 و B7 كه به ترتيب ارزش اسقاطي تجهيزات اتومايزه و غير اتومايزه ميباشند، پس از برآورد
هزينه ها، اضافه خواهند شد.

6-2-3) برآورد هزينه جهت اعمال اتوماسيون در شبكههاي توزيع برق كرج
– صورت هزينههاي اجباري جهت اعمال اتوماسيون در سه سطح مختلف شبكه توزيع كرج به قرار زير است:
· هزينه هاي مربوط به خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اتومايزه پستهاي توزيع
– با توجه به تعداد 230 پست مانوري از ميان حدوداً 1740 پست توزيع موجود در شبكه توزيع كرج و با فرض اينكه در هر پست بطور ميانگين9
9
3.5 دژنكتور موتوردار بهمراه متعلقات جانبي مورد نياز باشد و همينطور با توجه به استعلام قيمت تجهيزات ذكر شده در بند (6-1-1) هزينه زير را
داريم:
C1 =2303.554.000.000 = 43.470.000.000ريال

با توجه به تعداد 230 پست توزيع مانوري، جهت خريد، نصب و راهاندازيRTU و باطري- باطري شارژر در آنها، هزينه زير را داريم:
C2 =23014.000.000= 3.220.000.00ريال
C3 =230
6.000.000= 1.380.000.000ريال
· هزينه هاي مربوط به خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اتومايزه مراكز كنترل اتوماسيون
هزينه مربوط به ايجاد يك مركز اصلي بعنوان مركز كنترل اتوماسيون و 6 مركز فرعي ديگر براي كنترل تجهيزات سيستم اتوماسيون در شبكه توزيع كرج
داريم:
ريال
10
C4 =6.000.000.000+(61.500.000.000) =1.510

· هزينه هاي مربوط به خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات سيستم مخابراتي اتوماسيون
هزينه سيستم مخابراتي، با توجه به سطح هموار گونه و ويلائي بافت شهري شبكه توزيع كرج، كه سيستم راديوئي راديومدم – طيف گسترده براي
آن پيشنهاد ميگردد با نصب متعلقات براي 230 پست مانوري داريم:
ريال
9
C5 = 23030.000.000 =6.910
· هزينههاي مربوط به ايجاد بانكهاي خازني و كنترل بهينه ولتاژ در سطح فيدر يا پست
هزينه متوسط بخشي از اين تابع بطور مشترك در تجهيزات فشار قوي تابع اول لحاظ شده است، فقط هزينه متوسط خريد – نصب و راهاندازي هر
كيلووار خازن بهمراه تجهيزات جانبي آن جهت نصب در پست يا فيدر از قرار 500.000 ريال ميباشد كه با توجه به نياز 55 كيلووار خازن بطور
متوسط براي طرح اتوماسيون هر پست داريم:
C6 =23055500.000=6.325.000.000 ريال
هزينههاي مربوط به بانكهاي خازني در اجراي طرح بهينهسازي و پروژه مكانيزاسيون شبكه بايد لحاظ گردد، چون اين المان مربوط به تجهيزات
ضروري و خاص اتوماسيون ميباشد، از اينرو هزينه بخشي از اينها در اين محاسبات منظور ميگردد.
· هزينههاي مربوط به خريد و نصب كنتورهاي ديجيتالي چند تعرفه براي مشتركين
اين هزينهها در نصب كنتورهاي تكفاز و 3فاز و متعلقات جانبي آنها براي تمام مشتركين خلاصه ميگردد. با توجه به تعداد زياد مورد نياز اين كنتورها
برحسب درصد و نوع مصرف شبكه فشار ضعيف و استعلام قيمت در بند (6-1-1) داريم:

ريال 171.600 11 C7 =(468925* 0/7)+(2206721.265.0000/6) =2.2310
· هزينه مربوط به تعمير و نگهداري و جمع آوري ديتا از پستها و پايانه هاي راه دور
اين هزينه ها شامل هزينه كار نيروي انساني جهت جمع آوري ديتا از پست هاي توزيع، و همينطور 1% ارزش كل تجهيزات اوليه به عنوان هزينه
تعمير و نگهداري ساليانه سيستم اتوماسيون ميباشد.
ريال 0.01 10 C8 =(230100.00015)+15(C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7) =4.5 *10

· برآورد هزينه هاي مربوط به طرح توسعه شبكه اتومايزه در طول عمر پروژه
– با توجه به 5.5 كيلومتر طول فيدر طرح توسعه سالانه و قيمت ذكر شده در در بند (6-1-1) داريم:
C9 =(5.5100015310.000) =25.575.000.000 ريال
· ارزش اسقاطي تجهيزات غير اتومايزه قبل از اجراي طرح اتوماسيون بعنوان سود حاصله
1/10مقدار هزينه صرف شده جهت خريد – نصب و راهاندازي تجهيزات و دستگاهها، قبل از اجراي پروژه بعنوان بخشي از سود حاصله از اتوماسيون (به
مزايده گذاشته) محسوب ميگردد.
C7) =4.979.500.000ريال * C1+
B6 =0.1 (
· ارزش اسقاطي تجهيزات اتومايزه پس از پايان عمر پروژه بعنوان سود حاصله
1/6مقدار هزينه صرف شده جهت خريد – نصب و راهاندازي تجهيزات و دستگاهها، سيستم مخابراتي و مراكز كنترل اتوماسيون بعد از اجراي پروژه بعنوان
بخشي از سود حاصله از اتوماسيون (به مزايده گذاشته)، محسوب شده كه براي هر تابع عملكردي در سطوح مختلف شبكه بصورت زير محاسبه ميگردد:
1) براي تابع كنترل كليد فيدر فشار متوسط منتهي به پست و رفع خطا
C5) =11.661.666.667ريال * C1+C2+C3+C4+ B7 =1/6 (
2) براي تابع كنترل بهينه ولتاژ و توان راكتيو شبكه
C6) =5.470.833.333ريال * C2+C3+C4+C5+ B8 =1/6 (
3) براي تابع تركيبي اول و دوم
C6) =12.715.833.333ريال * C1+C2+C3+C4+C5+ B9 =1/6 (
4) براي تابع قرائت كنتور مشتركين از راه دور و كنترل مستقيم بار شبكه 10
10
C7) =41.719.553.167ريال * C2+C3+C4+C5+
B10 =1/6 (
5) براي تابع تركيبي اول و دوم و چهارم
C6+C7) =48.964.553.167ريال +C3+C4+C5+
B11 =1/6
( C1+C2

6-2-4) انجام محاسبات سود به هزينه در حالات و گزينههاي مختلف توابع عملكردي و ارائه نتايج تحليل آن
با محاسبه سود حاصله و برآورد هزينهها جهت اعمال سيستم اتوماسيون در شبكه توزيع برق كرج، به محاسبه
C
B پنج تابع پيشنهادي ميپردازيم:
الف-6-2-4) تابع كنترل كليد فيدر فشار متوسط منتهي به پست و رفع خطا
با در نظر گرفتن سود حاصله و برآورد هزينه اين تابع عملكردي داريم:
A1= ( B1+B5+B6+B7 )/( C1+C2+C3+C4+C5+C8+C9 )=0.23
همانطور كه ملاحظه ميگردد، ضريب بهره يا (
C
B ) اين تابع عملكردي كوچكتر از يك ميباشد. در نتيجه اعمال اتوماسيون، از طريق اين تابع توجيه
اقتصادي نداشته و مقرون به صرفه نميباشد.

ب-6-2-4) تابع كنترل بهينه ولتاژ و توان راكتيو شبكه
با در نظر گرفتن سود حاصله و برآورد هزينه اين تابع عملكردي داريم:
A2= ( B3+B6+B8 )/( C6+C2+C3+C4+C5+C8+C9 )=4.9
همانطور كه ملاحظه ميگردد، ضريب بهره يا (
C
B ) اين تابع عملكردي از يك خيلي بزرگتر ميباشد. در نتيجه اعمال اتوماسيون، از طريق اين طرح
توجيه اقتصادي داشته و پروژه پس از گذشت زمان حدوداً دو سال به سوددهي ميرسد. از آنجا كه ميزان سوددهي اين تابع عملكردي بسيار زياد است، ميتوان
آن را با توابع غير اقتصادي (ولي از نظر فني و نياز شبكه ضروري) مانند تابع عملكردي اول تركيب نمود.
ج-6-2-4) تابع قرائت كنتور مشتركين از راه دور و كنترل مستقيم بار
با در نظر گرفتن سود حاصله و برآورد هزينه اين تابع عملكردي داريم:
A3= ( B2+B4+B6+B10 )/( C2+C3+C4+C5+C7+C8 )=0.267
همانطور كه ملاحظه ميگردد، ضريب بهره يا (
C
B ) اين تابع عملكردي كوچكتر از يك ميباشد. در نتيجه اعمال اتوماسيون، از طريق اين تابع توجيه
اقتصادي نداشته و طرح موجود هيچگاه به سوددهي نميرسد. بالا رفتن هزينه پروژه بعلت گران بودن تجهيزات الكترونيكي بكار رفته در كنتورهاي ديجيتالي
توجيه اقتصادي طرح را از بين برده است.
د-6-2-4) تابع تركيبي اول و دوم
با در نظر گرفتن سود حاصله و برآورد هزينه اين تابع عملكردي داريم:
A4= ( B1+B3+B5+B6+B9 )/( C1+C2+C3+C4+C5+C6+C8 +C9)=3.62
همانطور كه ملاحظه ميگردد، ضريب بهره يا (
C
B ) اين تابع عملكردي از يك خيلي بزرگتر ميباشد. در نتيجه اعمال اتوماسيون، از طريق اين طرح
توجيه اقتصادي داشته و پروژه پس از گذشت زمان حدوداً سه سال به سوددهي ميرسد. از آنجا كه ميزان سوددهي اين تابع تركيبي نيز بسيار زياد است، ميتوان
آن را با توابع غير اقتصادي (ولي از نظر فني و نياز شبكه ضروري) مانند تابع عملكردي سوم تركيب نمود.

ه-6-2-4) تابع تركيبي اول و دوم و سوم
با در نظر گرفتن سود حاصله و برآورد هزينه اين تابع عملكردي داريم:
B1+B2+B3+B4+B5+B6+B11 )/( C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 +C9)=1.62
A5=(
همانطور كه ملاحظه ميگردد، ضريب بهره يا (
C
B ) اين تابع عملكردي از يك بزرگتر ميباشد. در نتيجه اعمال اتوماسيون، از طريق اين طرح توجيه
اقتصادي داشته و پروژه پس از گذشت زمان حدوداً 8 سال به سوددهي ميرسد. در اينجا ملاحظه ميگردد كه ميزان سوددهي اين تابع تركيبي كمتر از توابع
دوم و چهارم است. در حقيقت توجيه اقتصادي اين طرح بواسطه وجود تابع عملكردي سوم پائين آمده است. ولي از مزاياي اين طرح، اعمال اتوماسيون در سه
سطح مختلف شبكه است.[1]

6-3) انجام محاسبات سود به هزينه در حالات مختلف توابع عملكردي با در نظر گرفتن تورم اقتصادي(آناليز حساسيت)
با توجه به نتايج محاسبات ملاحظه ميگردد كه تورم اقتصادي اثر بسيار ناچيزي در نتايج تحليل و امكان سنجي اعمال اتوماسيون در شبكه توزيع برق كرج
داشته و در توابع دوم و چهارم زمان سوددهي را تا دو ماه كاهش ميدهد. دليل آنهم اثر مستقيم و تقريباً يكسان تورم و ضرائب حساس اقتصادي بر محاسبات
سود و هزينه اتوماسيون ميباشد. در نتيجه نتايج اقتصادي اعمال اتوماسيون در شبكه هاي توزيع ايران مستقل از تورم اقتصادي عمل خواهد كرد.[1],[6]

7) ارائه نتايج حاصل از انجام مطالعات و تحليل اقتصادي روشهاي عملكردي اتوماسيون در چهار منطقه واقعي ديگر
اين مطالعات براي چهار شبكه توزيع تهران بر اساس جدول شماره2 و برحسب نياز به اولويت انجام شده است. نتايج اين محاسبات در جدول شماره4 آمده
است. با مقايسه نتايج جدول مذكور و الويت نياز در جدول شماره2 مشخص ميگردد كه ميزان سوددهي طرح هائي كه شبكه آنها از اولويت كمتري جهت
اعمال اتوماسيون برخوردار بوده اند، بيشتر بوده است. البته اين نتيجه مربوط به تابع تركيبي سه گانه ميباشد كه در تمامي شبكه ها اجراي طرح اتوماسيون از11
11
طريق آن داراي توجيه اقتصادي است. در اين شبكه ها طرح اتوماسيون از طريق توابع اول و سوم مردود بوده و فاقد توجيه اقتصادي است. از ديگر نتايج مهم
در مطالعات امكان سنجي در شبكه هاي توزيع برق شمالشرق، جنوبغرب، شمالغرب، كرج و جنوبشرق كه بر اساس ميزان سوددهي رديف شده اند، ميتوان به
سوددهي بالاي تابع دوم يا كنترل بهينه ولتاژ و توان راكتيو اشاره نمود كه نشان دهنده نياز اين شبكه ها به اعمال اتوماسيون و جلوگيري از بين رفتن سرمايه
از اين طريق ميباشد.[1],[8],[9]

8) نتيجه گيري كلي
تحليل فني و اقتصادي حاضر در قالب فلوچارت فصل چهارم، روشي مطمئن جهت انتخاب تابع عملكردي مناسب با در نظر گرفتن تمامي
جزئيات و ضرائب موثر اقتصادي اتوماسيون ميباشد. در ضمن اين فلوچارت نرم افزاري معرفي شده علاوه بر ارتباطات منطقي بين بلوكها داراي دو
فيدبك منفي از نتايج فني و اقتصادي بسوي تغيير تابع عملكردي اتوماسيون دارد كه باعث بالا رفتن دقت در روش تحليل و همينطور پايداري سيستم
محاسباتي شده است.
روش تحليل در اين مطالعات
C
B بوده كه بر اساس آن نتايج مهمي از تحليل حاصل گرديد. پس از محاسبه سود حاصل و برآورد هزينه اجراي
اتوماسيون توزيع در شبكهاي مفروض، هر چقدر
C
B بيشتر از يك باشد، ميزان سوددهي پروژه در قالب طرح ارائه شده بيشتر و عمرمفيد پروژه كمتر
خواهد بود. (همانطور كه ميدانيم عمر مفيد پروژه تعداد سالهائي است كه طرح به سوددهي خواهد رسيد.) در بعضي پروژهها، اهداف بهرهبردار نه تنها
اعمال موفق اتوماسيون از لحاظ فني، بلكه ميزان سوددهي بالا ميباشد. از اينرو در بعضي طراحيها از طرف كارفرما، كاهش عمر مفيد پروژه پيشنهاد
ميگردد. از نتايج انجام مطالعات سود به هزينه براي شبكههاي مختلف در محاسبه عمر مفيد پروژه داريم:

نتايج حاصله از انجام تحليل سود به هزينه در قالب دو رابطه مذكور نشان دهنده تناسب تابع به هزينه با معكوس عمر مفيد پروژه حكايت دارد.
در آن روابط y عمر مفيد پروژه، Y طول عمر پروژه ميباشد. با بالا بردن سود حاصله از طريق سودهاي كيفي و در نظر گرفتن ميزان رشد قيمت و نرخ
تورم و همينطور به حداقل رساندن هزينهها ميتوان سالهاي عمر مفيد پروژه را كاهش داده و ضريب بهره اتوماسيون را افزايش داد. از سودهاي كيفي در
طرح اتوماسيون توزيع ميتوان به كاهش خسارت به مشتركين، توسعه طرح بوسيله پارامترهاي موجود و در دسترس شبكه و افزايش طول عمر تجهيزات
اشاره نمود.

در بعضي از مطالعات اوليه امكان سنجي در اجراي طرح اتوماسيون مقدار ACC ممكن است به عدد 15 نيز برسد. مقدار AW در هر طرح
ممكن است بي 5 تا 10 متغير باشد.[1] ن اتوماسيون قابل قبول، بايد لااقل بزرگتر از 1 باشد. ولي در طرحهاي خاص اتوماسيون مقدار AC

8-1) فيدر و پست
اتوماسيون توزيع در سطح پست و فيدر در بيشتر شبكهها با توجيه اقتصادي همراه است. چون بيشتر دغدغههاي بهرهبردار در اين شبكهها منوط
به ارائه متداوم و با كيفيت سرويس به مصرف كنندگان يا مشتركين ميباشد، نقش اتوماسيون پست يا فيدر در اين ميان اساسي است. با توجه به ساختار
شبكههاي توزيع برق در ايران و عدم وجود تجهيزات قطع كننده در فيدرهاي پست هوائي، اتوماسيون در سطح پست با اتوماسيون در سطح فيدر ميتواند
داراي يك عملكرد و همسوي هم باشند. توابعي مانند كنترل كليد فشار متوسط و رفع خطا، كنترل بهينه ولتاژ و توان راكتيو، متعادل نمودن بار شبكه از
طريق ترانس پست، روشهائي هستند كه در شبكههاي توزيع ايران ميتوانند روي آنها مانور انجام داد. البته هر يك از آنها در راستاي نياز هر شبكه
بصورت منفرد يا تركيبي جهت اعمال اتوماسيون بكار ميروند. وجود خطاهاي زياد و قطعيهاي بدون برنامه، تلفات زياد و نوسانات ولتاژ و هزينههاي
گزاف بهرهبرداري در شبكههاي توزيع برق ايران از جمله مهمترين مشكلات و معضلاتي است كه بعلت مسائل فرهنگي _ اجتماعي و فني هر منطقه
بخصوص تهران با آن روبروست. با انجام امكان سنجي اعمال اتوماسيون توزيع در سطح شبكههاي برق تهران مشخص شده است كه هر قدر ميزان
مشكلات موجود در شبكهاي بيشتر بوده و نسبت انرژي توزيع نشده و تلفات به وسعت شبكه داراي مقدار بيشتري باشد، اجراي اتوماسيون در آن شبكه
سختتر ولي سوددهي پروژه بيشتر خواهد بود. از ميان توابع مذكور در جهت اعمال اتوماسيون توزيع در سطح شبكهها، كنترل كليد (دژنكتور موتوردار)
فيدر 20KV منتهي به پست كه داراي مراحل مختلف مانوري است بهمراه كنترل ولتاژ _ وار_ داراي بيشترين اثر در عملكرد بهينه اتوماسيون و ميزان
سوددهي طرح را دارد. از مزاياي استفاده طرح در قالب تركيب دو تابع، پايئن آمدن هزينههاي سرمايهگذاري اوليه اتوماسيون بخاطر وجود سيستم كنترلي
آنها در پستهاي توزيع مانوري ميباشد. در ضمن انتخاب صحيح و بهينه پستهاي مانوري طي بررسي شبكههاي توزيع در امكانسنجي به نوبه خود
ميتواند راندمان عملكرد سيستم اتوماسيون را بالا برده و به اهداف مانور سرعت بخشد. البته جهت اعمال اتوماسيون در سطح فيدر و بكارگيري توابع
عملكردي و انجام مانور در اين سطح، حتماً از تجهيزات قطع كننده (مانندSectionalizer) و متعلقات جانبي آنها، بصورت جايابي بهينه استفاده گردد. 12
12

مشتركين (8-2
پياده سازي اتوماسيون توزيع در سطح مشتركين شبكه بطور كلي فاقد توجيه اقتصادي است. بعلاوه اين طرح هنوز در شركتهاي توزيع
بهرهبردار ايران جانيفتاده است. بدليل گران قيمت بودن تجهيزات الكترونيكي مورد نياز در ساخت كنتورهاي ديجيتالي و همينطور متعلقات جانبي آنها
جهت كنترل بار، بهتر است از اين طرح فقط در موارد خاص استفاده شود. اين موارد خاص ممكن است يكي از حالات زير باشد:
· مشكلات و معضلات زياد از قبيل برق دزدي، عدم پيروي از سياستهاي مصرف انرژي، عدم طراحي صحيح و رشد بيرويه فيدرهاي
فشار ضعيف در سطح مشتركين شبكهها.
· استفاده در شبكه برق كارخانههاي بزرگ، شهرها و روستاهاي كوچك با جمعيت متمركز و سيستمهاي صنعتي مهم.
· بكارگيري آنها بصورت تركيبي با توابع عملكردي در سطح اتوماسيون پست و فيدر شبكهاي كه نياز به اتوماسيون سطح مشتركين در آن
احساس ميگردد.
· استفاده از روش ارتباطي نوين PS-TCP/IP بعنوان سيستم مخابراتي مخصوص تابع عملكردي AMR يا قرائت كنتور از راه دور،
ميتواند هزينههاي بخش مخابراتي اتوماسيون مشتركين را كاهش داده و عملكرد آن را بهبود بخشد.
– در مورد بكارگيري فنآوري نوين سيستم AMR با اعمال مديريت مصرف انرژي ميتوان گفت كه اين طرح بمنظور بهينه نمودن انرژي
مصرفي مشتركين خانگي، تجاري و عمومي و كاهش هزينههاي مصرفي آنها، بهينه سازي برق مصرفي شبكههاي فشار ضعيف، كاهش سرمايهگذاري
شركتهاي توزيع از جهت به تعويق انداختن احداث نيروگاههاي جديد در كشور، شناسائي و كنترل تلفات شبكه و انشعابات غير مجاز، بهبود ضريب بار
شبكه و همچنين افزايش ضريب بهرهبرداري شبكههاي توزيع در آينده اتوماسيون مشتركين، نقش اساسي را ايفاء مينمايد.

مخابرات (8-3
با توجه به پارامترهاي ارزيابي شبكه از قبيل اهميت، امنيت و ساختار، انتخاب يك روش مخابراتي مناسب جهت اجراي اتوماسيون توزيع بستگي
به وسعت ناحيه تحت پوشش، تعداد مراكز كنترل، تعداد مشتركين و امكانات مخابراتي _ ارتباطي موجود و قابل تهيه در ايران دارد. استفاده از قابليت
سيستم راديوئي راديو طيف گسترده كه به تازگي در شبكه مخابراتي اتوماسيون توزيع ايران مرسوم شده است، ميتواند انتخابي مناسب باشد. ولي استفاده
از اين روش در شبكه توزيع شهرهاي با ساختمان سازههاي بلند و ارتفاع زياد، هم راندمان و عملكرد فني سيستم مخابراتي اتوماسيون را پائين ميآورد و
هم توجيه اقتصادي آنرا كاهش ميدهد. از اينرو پيشنهاد ميگردد كه اين روش جهت عملكرد بهتر و بهينه سيستم مخابراتي اتوماسيون با روشهاي
متداول ديگر از جمله فيبرنوري در شبكههاي مذكور تركيب گردد. استفاده تركيبي تابع طيف گسترده با روش ارتباطي فيبرنوري در اتوماسيون شبكههاي
توزيع شمالغرب و شمالشرق تهران پيشنهاد ميگردد. در بقيه شبكه ها استفاده از روش راديو مدم – طيف گسترده بصورت منفرد بعنوان سيستم مخابراتي
اتوماسيون جوابگو خواهد بود.
برخي از روشهاي مخابراتي عليرغم گراني و بالا بودن هزينههاي نصب و راهاندازي، داراي عملكردي سريع و مطمئن، امنيتي زياد و قابليت
اطمينان بالا ميباشند. روش VSAT يا GPS روش ارتباطي فيبرنوري و سيستم آدرس دهي چندگانه و … از اين جمله هستند. بعضي شبكههاي خاص
دولتي، صنعتي مهم، استراتژيك و بيمارستاني مجهز به اين سيستمها ميباشند. پيشنهادي كه در اين زمينه جهت استفاده ساير شبكههاي توزيع از اين
روش نوين ميتوان داد آن است كه بصورت چند منظوره و با اهداف مختلف از آنها بهره گرفت. با مقايسه روشهاي موجود مخابراتي در اجراي طرح
اتوماسيون مي توان دريافت كه بكارگيري روش خطوط و كابل هاي اختصاصي در شبكه هاي توزيع برق بخصوص در ايران توجيه فني و اقتصادي ندارد.
همينطور درجه انتخاب روشDLC، ضعيف ميباشد. در مقابل استفاده از سيستم هاي راديوئي بعنوان شبكه ارتباطي، هم در ايران و هم در بسياري از
كشورهاي ديگر، پاسخگوي اهداف و نيازهاي اتوماسيون بوده است. از ميان سيستم هاي راديوئي، روش راديو مدم- طيف گسترده داراي قابليت هاي
بيشتري بوده و بواسطه خواص عملكرديش (ارسال امواج از طريق فركانس هاي كم تردد و خالي) مورد توجه شركت هاي توزيع قرار گرفته است. ارتباط
از طريق فيبرهاي نوري عليرغم هزينه بالاي اوليه، با شرط استفاده چند منظوره، بعنوان يكي از گزينه هاي مطلوب مطرح ميباشد.VSAT از ديگر
روشهائي است كه ميتواند در تركيب با روشهاي فوق در اعمال اتوماسيون موثر واقع شود. از ديگر راههاي ارتباطي نوين اتوماسيون در شبكه توزيع ميتوان
به روشBS-TCP/IP اشاره نمود كه از توابع مهم مخابراتي در سطح مشتركين محسوب ميگردد. اين روش در راستاي اجراي طرح اتوماسيون در
سطح مشتركين و مصرف كنندگان نهائي از طريق تابع قرائت كنتور و كنترل مستقيم بار بسيار موثر است. اين روش عليرغم دارا بودن توجيه فني و
اقتصادي، هنوز در شبكه هاي توزيع برق ايران بكار گرفته نشده است. ارتباط اين تابع از طريق شبكه جهاني اينترنت ميباشد.
 _دانلود مقاله شماره 009

رمز:sim-power.ir

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *