آموزش متلب

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

ماکزیمم تنش برشی اصلی بدون بعد   در یک تیر مستطیلی در معرض پیچش T از رابطه زیر بدست می آید.

77

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

J ثابت پیچش ،   می باشد.

سطح + را برای b/a=1 ایجاد کنید، یک قسمت برشی مربع و در یک شکل جداگانه طرح   را با 3 خط طرح رسم کنید. از rotate3d برای بهتر دیدن سطح استفاده کنید. نتایج می بایست مانند شکل های 7-24 و 7-25 باشد.

78

؟؟-10 داده های موجود در جدول 7-1 را درنظر بگیرید که انحرافات خروجی یک فرآیند در محدوده مقدار میانگین Z=0 ، برای ورودی های x1 و x2 داده شده ، هستند. از تابع رسم کننده stem3 برای بدست آوردن شکل 7-26 استفاده کنید.

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

می بایست صفحه Z=0 را در یک دستور جداگانه رسم کنید. از view(-30,7) برای بدست آوردن جهت نشان داده شده استفاده کنید (نوع دو بعدی ، stem است).

شکل

جدول 7-1:مقادیر انحراف از فرآیند نرم ها
zX2X1zX2X1
-0.602336021.5713502
5.84092054-1.14601108
-0.36204004-2.204112011
4.334160020-1.596855010
-2.03685851-2.89372958
-1.5415540101.11362004
0.0302250151.92973752
-2.1809290151.1962522
1.558751016-3.86501009
0.322259017-0.47633008
2.14781006-1.32234124
0.15374005-0.461940011
   0.491150012

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *