آموزش متلب

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

ماکزیمم تنش برشی اصلی بدون بعد   در یک تیر مستطیلی در معرض پیچش T از رابطه زیر بدست می آید.

77

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

J ثابت پیچش ،   می باشد.

سطح + را برای b/a=1 ایجاد کنید، یک قسمت برشی مربع و در یک شکل جداگانه طرح   را با 3 خط طرح رسم کنید. از rotate3d برای بهتر دیدن سطح استفاده کنید. نتایج می بایست مانند شکل های 7-24 و 7-25 باشد.

78

؟؟-10 داده های موجود در جدول 7-1 را درنظر بگیرید که انحرافات خروجی یک فرآیند در محدوده مقدار میانگین Z=0 ، برای ورودی های x1 و x2 داده شده ، هستند. از تابع رسم کننده stem3 برای بدست آوردن شکل 7-26 استفاده کنید.

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

می بایست صفحه Z=0 را در یک دستور جداگانه رسم کنید. از view(-30,7) برای بدست آوردن جهت نشان داده شده استفاده کنید (نوع دو بعدی ، stem است).

شکل

جدول 7-1:مقادیر انحراف از فرآیند نرم ها
z X2 X1 z X2 X1
-0.6023 360 2 1.5713 50 2
5.8409 205 4 -1.1460 110 8
-0.3620 400 4 -2.2041 120 11
4.3341 600 20 -1.5968 550 10
-2.0368 585 1 -2.8937 295 8
-1.5415 540 10 1.1136 200 4
0.0302 250 15 1.9297 375 2
-2.1809 290 15 1.1962 52 2
1.5587 510 16 -3.8650 100 9
0.3222 590 17 -0.4763 300 8
2.1478 100 6 -1.3223 412 4
0.1537 400 5 -0.4619 400 11
      0.4911 500 12

آموزش کامل ماکزیمم تنش برشی در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *