آموزش متلب

آموزش کامل تصویری رسم منحنی های تکرار پذیر در متلب

منحنی و در سایت سیم پاور های تکرار پذیر : اجرای cot(x) در آموزش کامل تصویری رسم منحنی های تکرار پذیر در متلب  می بایست cot(x)را از    اجرا کنیم ، بطوری که m عبارت است از ۲،۳،… یا ۶ و توسط کاربر انتخاب می شود . انتخاب m=2در شکل ۶-۳۱ نشان داده شده است. محور […]

آموزش متلب

آموزش کامل عنوان بندی محورها و منحنی در متلب + تصویر

عنوان بندی محورها و منحنی و در سایت سیم پاور ها ، عناوین شکل ها، علائم، متن و دیگر نشانه ها آموزش کامل عنوان بندی محورها و منحنی در متلب + تصویر نمودارهای ایجاد شده ، آنچنان رسم می شوند که هر شکل اولا با نشان دادن آنچه که اهمیت دارد به هدف حل ؟ […]

آموزش متلب

شرح و توضیح آموزش چند تابع در یک شکل در متلب

چند تابع در یک شکل شرح و توضیح آموزش چند تابع در یک شکل در متلب تابع زیر را در نظر بگیرید: می باشد. می توان این سه تابع را روی یک شکل با یکی از سه روش زیر رسم نمود:   برای هر کدام از این سه فایل اسکریپت، شکل۲۳-۶ الف را ایجاد خواهد […]

آموزش متلب

اموزش کامل منحنی در متلب

منحنی و در سایت سیم پاور ها اموزش کامل منحنی در متلب یک راه برای کشیدن مجموعه ای از منحنی و در سایت سیم پاور ها ، در کشیدن ۶ دایره متحد المرکز قبلی نشان داده شد . بطور کلی سایت سیم پاور ، جایگزینی یک محور را با یک بردار و محور دیگر را […]

آموزش متلب

رسم یک تابع در برابر تابعی دیگر در متلب

رسم یک تابع در برابر تابعی دیگر رسم یک تابع در برابر تابعی دیگر در متلب شکل لیساژوس (Lissajous) هنگامی که   در برابر   رسم شود ، بدست می آید، کهnو m؟ مثبتی هستند و   و    می باشد ، در این مورد n=1 ، m=2 ،    را در نظر بگیرید. اگر  به 101 فاصله مساوی تقسیم […]

آموزش متلب

تشریح بحث دایره ها در متلب

دایره ها تشریح بحث دایره ها در متلب برای کشیدن یک دایره به شعاع r که مرکز آن در مختصات کارتزین (a,b) می باشد، اول می بایست آنها را از مختصات کارتزین به مختصات قطبی انتقال دهیم . با فرض است. هنگامیکه    یک کمان از دایره را می کشیم . با فرض     فایل اسکریپت برای […]

آموزش متلب

آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب

خطوط آموزش تصویری و ریز به ریز خطوط در متلب  برای رسم یک خط مستقیم از نقطه (0,0) به نقطه(1,2) با استفاده از نوع و رنگ خط پیش فرض (خط توپر آبی)ساختار دستوری رسم عبارت است از : توجه کنید که بردار اول [1 0] مقادیر مختصات xرا نشان می دهد و بردار دوم [2 […]

آموزش متلب

آموزش کامل و تصویری نقاط در متلب

نقاط آموزش کامل و تصویری نقاط در متلب برای قرار دادن یک نشان ستاره قرمز در موقعیت (2,4)، ساختار دستوری رسم عبارت است از  : اجرای برنامه شکل ۶-۱۶ ابتدا یک نشان ستاره قرمز در موقعیت (3,4)، قرار داده می شود و سپس یک نشان پنج ؟؟ به رنگ آبی را پس از ۳ثانیه در […]

آموزش متلب

شرح کامل دستورات اصلی طراحی دوبعدی در متلب

شرح کامل دستورات اصلی طراحی دوبعدی در متلب دستور اصلی رسم دو بعدی عبارت است از : کهujو vjبه ترتیب مختصات xوyیک نقطه یا مجموعه ای از نقاط هستند. اینها می توانند یک جفت عدد، بردارهی با طول یکسان ، ماتریس های هم مرتبه ،یا عباراتی که بعد از محاسبه ، نتیجه یکی از این […]

آموزش متلب

اموزش ویرایش اشکال به طور کامل در متلب

ویرایش اشکال اموزش ویرایش اشکال به طور کامل در متلب در بخش های قبل ، روش استفاده از دستورهای xlable ،  ylableو titleبرای نام گذاری محورها و منحنی و در سایت سیم پاور شرح داده شده. در اینجا نیز چندین روش دیگر برای تنظیم و تفسیر نمودار بیان خواهد شد. زمانی که بیش از یک […]