تشخیص اعداد اول متلب و معکوس فوریه
آموزش متلب کلید

تشخیص اعداد اول متلب و معکوس فوریه

تشخیص اعداد اول (prime numbers)، با دستور isprime در متلب : دستور isprime در متلب، برای تشخیص اعداد اول (prime numbers) به کار می رود. دستور isprime ، یک ماتریس را در ورودی خود، دریافت کرده و سپس در خروجی، ماتریسی با همان ابعاد را برمی گرداند که در آن، به ازای عناصری که عدد […]

آموزش سیمولینک (مجتبی آیتی نیا)
آموزش متلب کلید

ضرایب سری فوریه بدون داشتن عبارت تابع متلب

محاسبه ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب، بدون داشتن عبارت تابع و تنها با استفاده از مقادیر گسسته تابع، در متلب : در مبحثی دیگر  چگونگی به دست آوردن ضرایب سری فوریه یک تابع متناوب را شرح دادیم، اما در آن مبحث، ما عبارت معادل برای تابع را داشتیم، اما گاهی پیش می آید که […]