پردازش تصویر

روش نمونه برداري فركانسي براي طراحي فيلتر

روش نمونه برداري فركانسي براي طراحي فيلتر در اين روش از روي فيلتر ايده آل و مطلوبِ مورد نظر ما، يك فيلتر دوبعدي طراحي و ساخته ميشود. در اين روش،ما بايد ماتريسي از مقادير فيلتر مطلوب (در نقاط مشخصي از محور فركانسي) را تهيه كنيم، حال به كمك توابع متلب، فيلتري طراحي ميشود پاسخ فركانسيِ […]

پردازش تصویر

روش پنجره گيري در پردازش تصویر

روش پنجره گيري در روش پنجره گيري، پاسخ ضربه ي فيلتر ايده آل در يك پنجره ي مشخص ضرب مي شود. فيلتري كه به اين صورت به دست مي آيد معمولاً بهتر از روش نمونه برداري فركانسي است. در جعبه ابزار پردازش تصوير متلب، از يكي از دو تابع 1 fwind و 2 fwindب راي طراحي به […]

پردازش تصویر

طراحي فيلترهاي خطي حوزه فركانس پردازش تصویر

طراحي فيلترهاي خطي در حوزه فركانسي تمام فيلترهاي خطي طراحي شده به كمك توابع جعبه ابزار پردازش تصوير متلب از نوع FIR مي باشند. دليل اينكه در پردازش تصوير فيلترهاي FIR بيشتر از فيلترهاي IIR مورد استفاده قرار م يگيرند، اين است كه: 1- فيلترهاي FIR را به راحتي مي توان به صورت ماتريس هايي از ضرايب نمايش داد. FIR -2 فيلترهايدوبعدي، به […]

پردازش تصویر

همبستگي در پردازش تصویر MATLAB

همبستگي نحوه ي محاسبه ي همبستگي مانند كانولوشن است با اين تفاوت كه در محاسبات آن ديگر لازم نيست كرنل همبستگي را بچرخانيم. بنابراين، اگر مثال ارائه شده در بخش قبل (براي كانولوشن) را بخواهيم براي همبستگي مجدداً در نظر بگيريم، شكل اخير به صورت زير اصلاح مي شود: فيلتر كردن تصاوير به كمك دستور imfilter استفادهبراي انجام […]

پردازش تصویر

انواع تبديلات پردازش تصویر متلب

انواع تبديلات ليست تبديلات موجود براي استفاده در دستور cp2tform به ترتيب پيچيدگي آنها به صورت زير است: • ‘nonreflective similarity’ • ‘affine’ • ‘projective’ • ‘polynomial’ (Order 2, 3, or 4) • ‘piecewise linear’ • ‘lwm’ براي ديدن اطلاعات بيشتر در مورد اين تبديلات و نيز دانستن حداقل تعداد نقاط كنترالي لازم براي هر كدام از آنها […]

پردازش تصویر

فيلتر كردن چندبعدي تصویر در متلب

فيلتر كردن چندبعدي براي فيلتر كردن يك تصوير سه بعدي به كمك يك فيلتر دوبعدي كافي است فيلتر مذكور را به هر يك از سه صفحه ي دو بعديِ تشكيل دهنده ي تصوير اعمال كنيم. به مثال زير توجه كنيد: 1- خواندن و نمايش تصوير رنگي ورودي 2- فيلتر كردن تصوير و نمايش نتيجه خرید کدشماره […]

پردازش تصویر

طراحي فيلترهاي دوبعدي پردازش تصویر

طراحي و پياده سازي فيلترهاي دوبعدي فيلتر كردن ابزاري براي اصلاح و يا بهسازي يك تصوير است. براي مثال، شما به كمك فيلتر كردن مي توانيد برخي ويژگيهاي مشخص را حذف و يا تقويت كنيد. آن دسته از اعمال پردازش تصوير كه از طريق فيلتر كردن مي توان آنها را انجام داد شامل نرم كردن، تيز كردن، […]

پردازش تصویر

گستراندن مرز در پردازش تصویر متلب

گزينه هاي كانولوشن و همبستگي دستور imfilter قادر به فيلتر كردن از هر دو طريق كانولوشن و همبستگي است. به طور پيش فرض عمل  را به دستور فوق ‘conv’ همبستگي انجام خواهد شد. اگر مايل به انجام كانولوشن هستيد، آرگومان رشت هايِ اضافه كنيد. براي مثال: >>A = magic(5); >>h = [‐1 0 1] >>imfilter(A,h) % filter using […]

پردازش تصویر

تثبيت تصوير در متلب

مثال: تثبيت تصوير گام 1 : خواندن تصاوير پايه و تثبيت نشده base = imread(‘westconcordorthophoto.png’); unregistered = imread(‘westconcordaerial.png’); گام 2 : نمايش تصوير تثبيت نشده iptsetpref(‘ImshowAxesVisible’,’on’) imshow(unregistered) text(size(unregistered,2),size(unregistered,1)+30, … ‘Image courtesy of mPower3/Emerge’, … ‘FontSize’,7,’HorizontalAlignment’,’right’); گام 3 : ايجاد يك ساختار در اين مرحله با استفاده از تعدادي نقاط كنترلي  از قبل تعيين شده يك […]

پردازش تصویر

تثبيت تصوير نسبت به تصوير هوايي تصحيح شده

خرید کدهای این نوشتار   تثبيت تصوير نسبت به تصوير هوايي تصحيح شده بدليل كروي بودن سطح زمين شامل اعوجاجاتي در راستاي x و y ميباشند. تصاوير عكسبرداري هوايي اگر اين اعوجاجات از تصاوير عكسبرداري هوايي حذف شوند، تصوير حاصل را تصوير هوايي تصحيح شده مينامند. در اين مثال بين يك تصوير عكسبرداري هوايي و […]