آموزش متلب

يافتن متغيرهاي نمادين دستور ()findsym

يافتن متغيرهاي نمادين دستور ()findsym

متغيرهاي نمادين يك تابع نمادين را به ترتيب الفبا نشان ميدهد.

>> syms x t y z

>> f = x^t;

f1 = z + t^x*y;

>> findsym(f), findsym(f1)

ans = t, x

ans = t, x, y, z

تعداد n متغير اول كه از x شروع ميشوند با (findsym(f1,n به دست ميآيد:

>> findsym(f1,3)

ans = x, y, z

نمايش اعداد نمادين متغير عددي u = 0.257 را در نظر ميگيريم و با آن متغير نمادين us را پديد آورده، به دو صورت كسري و اعشاري (تا پنج رقم) نمايش ميدهيم.

>> u = 0.257;

>> us = sym(u)

us = 257/1000

پارامتر ‘d’ نمايش را به صورت اعشاري در ميآورد. دستور ()digits كه فقط براي متغيرهاي نمادين به كار مي رود تعداد ارقام اعداد نمادين را تعيين ميكند.

>> digits(5)

>> us = sym(u,’d’)

us = .25700

نمايش متغيرهاي نمادين براي هرنوع عمليات نمادين بايستي ابتدا متغيرهاي مورد استفاده را معرفي كرد. اين كار با دستورهاي ()sym و syms انجام ميشود. متغيرهائي كه بر اثر عمليات بر روي اشياء نمادين حاصل شوند خودبهخود نمادين خواهند بود و نياز به معرفي اوليه ندارند.

>> syms a b

>> (a+b)^(1/2)

ans = (a+b)^(1/2)

اما عبارت زير توليد خطا ميكند زيرا w معرفي نشده است:

>> (a+w)^(1/2)

??? Undefined function or variable ‘w’.

يك متغير نمادين مقداردار و يك متغير نمادين بدون مقدار را جمع كرده و رشيه دوم ميگيريم. به معرفي يك متغير نمادين (سمبليك) با مقدار دهي و بدون مقدار دهي توجه كنيد. اما متغير c كه از عمليات بر روي متغيرهاي قبلاً معرفي شده به دست ميآيد، نياز به معرفي ندارد

>> a = sym(7);

>> syms b

>> c = (a+b)^(1/2)

c = (7+b)^(1/2)

با كاربرد عبارات بالا مقدار نمادين a هفت است و مقدار نمادين b خودِ b است، مقدار اشياء نمادينِ بدون مقدار با خودشان مساوي است. اين موضوع را ميتوان روي پنجره فرمان تحقيق كرد:

>> a , b

a = 7

b = b

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *