آکادمی سیم پاور

معرفی انواع تولیدات پراکنده

معرفی انواع تولیدات پراکنده

در این نوشتار سایت سیم پاورimages برخی از تولیدات پراکنده معرفی گشت.

توربینهای بادی , انرژی موجود در باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . باد یـک منبـع متغیـر مـی باشـد کـه نمـی تـوان انـرژی آن را ذخیـره کـرد . بنـابراین توربینهای بادی باید در همان زمان , مورد بهره برداری قرار گیرند . مقدار توان تولیدی توربینهای بادی, کسری از سرعت باد است

با توجه به سرعت چرخش , توربین های بادی به دو نوع سرعت چرخشی ثابت و قابل تنظیم تقسیم میشوند .

واحدهای آبی کوچک به طـور کلـی واحـدهای آبـی کوچـک بـه دو دسـته میکروهیـدرو و مینـی هیـدرو تقسیم می شوند . در عمل تولید توان الکتریکی برای واحدهای میکروهیدرو در محـدوده 5 تـا 100 کیلووات و برای مینی هیدرو در محدوده 500 کیلووات تا 10 مگاوات می باشد. ارتقاع آب برای چنین واحدهایی می توانـد در گسـتره ای از 1/5 تـا 400 متـر بـا محدوده دبی صدها لیتر تا دهها متر مکعب بر ثانیه باشد .

پیل سـوختی یـک سیسـتم تبـدیل انـرژی الکتروشـیمیایی اسـت کـه در آن انـرژی شیمیایی مستقیماً به انرژی الکتریکی و گرمایی تبـدیل مـی شـود . مزایـای کلـی این فناوری , بازده بالا , تشعشات پـایین , اغتشـاش کـم و توانـایی تنظـیم آزاد میزان تولید الکتریسیته و گرمـا مـی باشـد . بهـره بـرداری از پیلهـای سـو ختی , مشابه باتری می باشد , با این تفاوت که در آنها سوخت مصرف می شود .

بیوماس نوعی ماده آلی است که به وسیله گیاهان اعم از گیاهان خاکی , آبی و مشتقات آنها تولید می شود. بر خلاف زغال سـنگ , نفـت و گـاز … , بیومـاس را می توان منبع انرژی تجدیدناپذیر تلقـی کـرد , زیـرا عمـر گیـاه تجدیـد میشـود . انواع مختلف بیوماس , به صورتی هستند که حجم زیادی را اشـغال مـی کننـد و حاوی مقدار زیادی آب هستند , لذا انتقال آنها مقـرون بـه صـرفه نیسـت و بایـد نزدیک به محل تولید باشند , بنابراین محدودیت مکانی دارند .

فتوولتائیک در فناوری فتوولتانیک , از سلولهای نیمه هـادی کـه هـر کـدام از یـک دیـود P-N بزرگ تشکیل شده اند, استفاده می شود . به این صورت کـه بـا تـابش نـور بـر روی هر سلول , ولتاژ و جریان DC تولید می شود . چندین سلول با هم ترکیـب شده و یک ماژول را برای تولید جریان و ولتاژ مورد نظر ایجاد می کننـد . جریـان خروجـی تـابعی از تـابش , دمـا, سـرعت بـاد و ضـرائب مخصـوص بـرای فنـاوری سلولهاست .

typical_off-grid_solar_system

  انرژی گرمایی خورشیدی

از این انرژی برای گرم کردن سیال استفاده مـی کننـد و سـیال گـرم شـده باعـث حرکت تـوربین مـی شـود . بـرای متمرکـز کـردن اشـعه هـای خورشـیدی بـر روی محفظه حاوی سیال , از آینه های متمرکز کننده یا انعکاس دهنـده اسـتفاده مـی شود . سه نوع متداول واحدهای تولید توان گرمایی خورشیدی عبارتند از :

• گیرنده مرکزی

• دیش های سهموی

• سیستم های سنگاب سهموی

 

ژنراتور دیزل

این منابع سالهاست که در تولید برق ضـروری مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد . سوخت اصلی آنها مازوت یا گازوئیل است. در نوع جدید از گاز طبیعی به عنـوان سوخت استفاده می شود

میکروتوربینهای کوچک در محدوده 25 الـی 100 کیلـووات بـوده , سـرعت آنهـا تقریباً بین 50000 تا 90000 دور بر دقیقه است و ولتاژ خروجی آنهـا در حـدود 500ولــت بــوده و یاتاقــان مــورد اســتفاده در آنهــا از نــوع هــوایی اســت .

میکروتوربینها دارای حجم کمی بوده و از یک مبدل الکترونیکقدرت بـرای تبـدیل فرکانس استفاده می کنند . لنگر چرخ – 9-3-1 چرخ لنگر سیستم ذخیره انرژی الکترومکانیکی است که انرژی را به صورت انـرژی جنبشی دریک جسم گردان ذخیره می کند .این سیستمها معمولاً بـه دو صـورت روتورهای فولادی و روتورهایی از جنس رزین ساخته می شـوند . در هـر دو نـوع سیستم , روتوردر خلاء می چرخد . در سیستم های با روتور فـولادی , بیشـتر بـر ممان اینرسی روتور برای ذخیره انرژی تاکید دارند و در سیسـتم هـایی بـا روتـور مرکب بیشتر بر سرعت روتور برای ذخیره انرژی تاکید می کنند

 توربین های گازی وسیله ای برای تبدیل انرژی حرارتی به مکانیکی اسـت . ایـن مولـد بـرای تولیـد انرژی مکانیکی در هواپیما , پالایشگاهها و یا برای فشرده کردن گازها و سیستم های تولید برق کاربرد دارد . در مقایسه با نیروگـاه هـای بخـاری , آبـی واتمـی , این نیروگاه ها کم حجم تر و سبک تر هستند . امتیاز مهم آنها این است که بـه سرعت می توان آنها را به شبکه متصل یـا از آن قطـع نمـود بـه همـین دلیـل از آنها برای تولید برق در مواقع پیک استفاده می شود . عمر کوتاه و سوخت گران از معایب این نوع سیستم ها می باشد .

نتیجه گیری

از این بررسیها می توان به این نتیجه رسـید کـه ارائـه تعریـف کلـی بـا در نظـر گرفتن تمامی عوامل مرتبط با تولیدات پراکنده , امکـان پـذیر نمـی باشـد . امـا تعریف نسبتاً خـوبی کـه مـی تـوان ارائـه داد ایـن اسـت کـه تولیـدات پراکنـده , تولیداتی هستند که به طور مستقیم به شبکه توزیع یا بار متصل می گردند همچنین برای شناخت بهتر تولیدات پراکنده , برخی از انواع آنها به اجمال مورد بررسـی قـرار گرفتنـد . بـا توجـه بـه توسـعه و گسـترش روز افـزون اسـتفاده از تولیدات پراکنده در سراسر جهان , توجه خاص به این موضوع و فهـم دقیـق و به کارگیری آن ضروری به نظر می رسد .

 

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *