آموزش متلب

مرتب سازي رشته با تابع حبابي و مقايسه با ()sort

 

مرتب سازي رشته با تابع حبابي و مقايسه با ()sort

توابع رشته اي

تابع (strcmp(s1,s2 و عملگرهاي مقايسه اي براي رشته ها دو رشته را مقايسه ميكند و در صورت يكساني كاملِ آنها، true (منطقِ يك) ودر غير آن false (منطقِ صفر) برميگرداند. عملگرهاي مقايسه اي، عناصر رشتهها را تك به تك مقايسه ميكنند، زيرا رشته ها، آرايه يا بردار متشكل از كاراكترها هستند. براي مقايسه دو رشته با عملگرهاي مقايسه اي بايستي طول آنها مساوي باشد. نتيجه مقايسه منطق است.

مثال ها:

>> s1 = ‘ABC’;

s2 = [65 66 67];

>> s3 = char(s2)

>> as = strcmp(s1,s3)

as = 1

>> islogical(as)

ans = 1

>> s1 = ‘ABCD’;

s2 = ‘ABC’

>> strcmp(s1,s2)

ans = 0

>> s1 = ‘Arman’;

>> s2 = ‘arman’;

>> s1 == s2

ans = 0 1 1 1 1

>> s2 > s1

ans = 1 0 0 0 0

جمع كردن رشته ها با دستور ()strcat

دستور ()strcat چند رشته را سرهم (باهم جمع) كرده و حاصل جمع را در يك رشته جديد قرار ميدهد. ()strcat فضاهاي خالي انتهاي رشته ها را حذف ميكند، اما ميتوان فضاهاي خالي را به اندازه دلخواه تعريف و داخل رشته قرار داد.

مثال ها:

>> s1 = ‘My ‘;

s2 = ‘Name’;

s3 = ‘ Is’;

>> s = strcat(s1,s2,s3)

s = MyNameIs

>> sp = repmat([‘ ‘],1,4);

>> xb = strcat([‘Iran’, sp, ‘My’, sp, ‘Country’])

xb = Iran My Country String Formatting

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *