شبکه عصبی در متلب

مباني بهينه سازي

پايه همه تكنيكهاي يادگيري از نوع عملكردي

• در يادگيري عملكردي پارامترهاي شبكه به نحوي تنظيم مي شوند كه عملكرد شبكه بهينه شود.
• قدم اول: تعريف عملكرد و تعيين شاخص عملكرد. (معمولا سطح اجرايي ميانگين مربعات خطا)
• قدم دوم: جستجو در فضاي پارامترهاي شبكه براي تنظيم آنها به طوريكه معيار اجرايي عملكرد كاهش يابد.

 

مباني بهينه سازي: بسط تيلور و تقريب توابع

• بسط تيلور تابع اسكالر (F(x با متغير برداري x

241

• بردار گراديان و ماتريس هسيان تابع F به ترتيب برابرند با:

242

مباني بهينه سازي: مشتقات برداري جهت دار

• مشتق تابع F در مسير بردار p:

 243

• مشتق دوم تابع F در مسير بردار p:

244

 

مباني بهينه سازي: شرايط لازم براي نقاط بهينه

• براي اينكه *x نقطه مينيمم تابع F باشد:

– شرط درجه اول :

245

F نقاط ايستاي تابع
– شرط درجه دوم: (ماتريس مثبت معين)

246
• شرط لازم براي نقطه مينيمم *x:

247

• شرط لازم و كافي براي نقطه مينيمم *x:

248

• شرط كافي براي اينكه *x زين اسبي باشد، ماتريس هسيان نامعين باشد.

 

مباني بهينه سازي: توابع درجه دوم

249

• متقارن بودن A الزامي نيست زيرا هر ماتريس نامتقارن را مي توان به متقارن تبديل كرد.

250

 

 

 

• شاخص عملكردي ميانگين مربعات خطا از نوع درجه دوم مي باشد.
• تمامي توابع با مشتقات پيوسته مرتبه دوم حول يك ناحيه به اندازه كافي كوچك مثل تابع درجه دوم عمل مي كند.
• بيشتر الگوريتمهاي بهينه سازي با تابع عملكرد مرتبه دوم پس از تعداد محدودي تكرار به نقطه بهينه خواهند رسيد.

 

مباني بهينه سازي: توابع درجه دوم و ساختار ويژه
• در توابع درجه دوم ساختار ويژه (مقادير و بردارهاي ويژه) ماتريس هسيان نقش مهمي در مينيمم كردن توابع دارند.
• به علاوه مقادير و بردارهاي ويژه داراي تعابير فيزيكي نيز هستند.

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *