آموزش متلب

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب

ایجاد صفحه

هنگامیکه سه نقطهدر فضا مانند،   مشخص شوند ، عبارت پارامتری صفحه ای که این سه نقطه را در بر داشته باشد عبارت است از:

می باشد.پس:

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب

فرض شود که می توان با استفاده از یک شبکه قطعات 5×5 یک صفحه را بعنوان سطح ایجاد نمود، آنگاه می توان تابعی بنام planarsurfaceایجاد کرد که این سطح صفحه ای را ایجاد کرده و نمایش می دهد.

p0, p1و p2هرکدام یک بردار سه عضوی از مختصات نقاط روی صفحه هستند . پس اگر این عبارت را در پنجره فرمان سایت سیم پاوروارد کنیم:

پس از اجرا شکل 7-17 حاصل می شود.

دقت شود برای اجرای دستورات زیر ، فایل تابعی M planarsurface  – فایل با رعایت حروف بزرگ و کوچک ذخیره شده باشدو در مسیر جاری قرار داشته باشد.

؟؟ تصویر کردن این سطح روی صفحات مرجع مختصات سه گانه از عملیات ضرب نقطه ای مناسب استفاده می شود. پس برای تصویر کردن سطح صفحه ای روی صفحه xyداریم:

معادل تنظیم تمام مختصات های zنقاط تشکیل دهنده صفحه به حداقل مقدار مختصات zنمایش داده شده است.بطور مشابه ، برای تصویر کردن این سطح روی صفحه yzداریم:

۶۷

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب

که معادل تنظیم تمام مختصات های x نقاط تشکیل دهنده صفحه به حداقل مقدار مختصاتxنمایش داده شده است. بطور مشابه ، برای تصویر کردن این سطح روی صفحه xzداریم :

که معادل تنظیم تمام مختصات های y نقاط تشکیل دهنده صفحه به حداقل مقدار مختصات y نمایش داده شده است. پس می توان تابع planarsurfaceرا برای شامل شدن این تصویر کردن ها اصلاح کرد.

که projectionهر عددی می تواند باشد . آرایه cآن چنان تعیبن می شود که تصاویر زرد رنگ باشند . دو اندیس اول آرایه cمی بایست هم مرتبه با xx، yyو zzباشند. قسمت نهایی می بایست دقیقا دارای سه عضو باشد ، که هرکدام می توانند مقداری از صفر تا یک داشته باشند.این سه عضو آخری ، رنگ هر قسمت در هر ترکیب دو قسمت اول را مشخص می کنند.اگر در پنجره فرمان سایت سیم پاورعبارت زیر را وارد کنیم:

۶۸

نتایج شکل 7-18 را بدست می آوریم . اگرچه تصاویر در صفحه خواسته شده ظاهر نمی گردند . با استفاده از دستور Rotate؟ نمای خواسته شده بدست می آید.

شرح کامل ایجاد صفحه در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *