آموزش متلب

شرح شکل های چندگانه و نمودار های طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده

شکل های چندگانه : نمودار طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده

شرح شکل های چندگانه و نمودار های طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده 

؟؟؟ پریودیک پالس های مستطیلی را که در شکل۶-۳۳ الف نشان داده شده است در نظر بگیرید که مدت پالس d تناوب آنT  است . این سیگنال بصورت زیر بیان می شود.

۳۹

می باشد و

دامنه های نرمالیزه شده شامل هر هارمونیک سیگنال می باشد . هنگامی که   بعنوان تابعی از n رسم می شود، شکل حاصله ، طیف دامنه سیگنال نامیده می شود. رسم طیف فرکانسی تنها شامل هارمونیک های  کهشامل فرکانس های می باشد است و در بقیه فرکانس ها صفر می باشد . هرگاهیا

شرح شکل های چندگانه و نمودار های طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده 

؟؟؟  می باشد  به عبارت دیگر اگر یک تک پالس داشته باشیم ، مانند شکل۶-۳۳ ب، طیف فرکانسی آن عبارت است از :

مقدار قدر مطلق   ، طیف چگالی دامنه نامیده می شود.

می خواهیم که دو شکل ایجاد کنیم، یکی  برایn=1,2,…,3 وقتی   و دیگری  وقتی   است. توجه کنید که دقت ویژه ای برای جلوگیری از تقسیم بر صفر به عمل آمده است. نتیجه اسکریپت زیردر شکل ۶-۳۴ نشان داده شده است.

۴۰

شرح شکل های چندگانه و نمودار های طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده 

برای جلوگیری از تقسیم بر صفر ، از تکنیک زیر استفاده می کنیم.بردار عددی هارمونیک ، اولا وقتی n=1:30 است بگونه ای تعیین می شود که به سادگی   در این بازه با کاربرد تقسیم نقطه ای محاسبه می شود. سپس دو بردار

شامل ؟؟؟   به ترتیب ایجاد می کنیم که در خطوط دوم و سوم نشان داده شده است. تکنیک مشابهی نیز برای محاسبه   استفاده می شود . توجه کنید که این تکنیک نیاز به هر استدلال منطقی در برنامه نویسی را رفع می کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *