آموزش متلب

دستور dir برای بدست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه ها

به دست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder)، با دستور dir ، در متلب (MATLAB)

با استفاده از دستور dir در متلب (MATLAB)، می توانیم فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder) را به دست آوریم.

اگر دستور dir را به صورت زیر اجرا کنیم (بدون دادن ورودی به آن) :

dir

آنگاه فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در پوشه فعلی (Current Folder) نمایش داده می شود.

اما اگر قصد داریم که فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود درپوشه ای غیر از پوشه فعلی (Current Folder) را ببینیم، باید آدرس پوشه را به دستور dir بدهیم. به عنوان مثال :

dir(‘kelidestan_folder’)

نکته

دستور dir برای به دست آوردن اطلاعات یک فایل نیز می تواند به کار رود، که در این حالت، باید آن را به صورت زیر به کار ببریم :

DirInfo = dir(‘kelidestan_folder/kelidestan_1.m’)

به مثال زیر توجه کنید :

مثال

فرض کنید که پوشه فعلی (Current Folder) دارای فایل ها و پوشه های زیر می باشد :

به دست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder)، با دستور dir ، در متلب (MATLAB)

اکنون کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم تا فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در پوشه فعلی (Current Folder) نمایش داده شود :

clear all
close all
clc
 
dir

سه خط اول کدها برای عدم تداخل برنامه فعلی با برنامه های قبلی اجرا شده در متلب (MATLAB) می باشد.

نتیجه :

.                      Untitled.m             kelidestan.m           kelidestan_output_2    testdata.xls          
..                     basicfun.m             kelidestan.txt         model1.mdl             untitled.bmp          
Kelidestan_Figure.png  kelidestan.asv         kelidestan_folder      myFile.txt

اکنون فرض کنید که بخواهیم فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در پوشه kelidestan_folder را ببینیم :

به دست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder)، با دستور dir ، در متلب (MATLAB)

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc
 
dir(‘kelidestan_folder’)

نتیجه :

.               ..              kelidestan_1.m  kelidestan_2.m  kelidestan_3.m  kelidestan_f

اکنون فرض کنید که بخواهیم فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در پوشه kelidestan_f را ببینیم :

به دست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder)، با دستور dir ، در متلب (MATLAB)

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc
 
dir(‘kelidestan_folder/kelidestan_f’)

نتیجه :

.         ..        code_1.m  code_2.m

اکنون قصد داریم که اطلاعات مربوط به فایل kelidestan_1.m را به دست آوریم :

به دست آوردن فهرست تمام فایل ها و پوشه های موجود در یک پوشه (Folder)، با دستور dir ، در متلب (MATLAB)

برای این منظور، کد متلب (MATLAB) زیر را اجرا می کنیم :

clear all
close all
clc
 
DirInfo = dir(‘kelidestan_folder/kelidestan_1.m’)

نتیجه :

DirInfo =

       name: ‘kelidestan_1.m’
       date: ’05-Aug-2017 13:59:08′
      bytes: 48
      isdir: 0
    datenum: 7.3691e+05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *