آموزش متلب

حل معادلات ديفرانسيل در متلب- مثال

حل معادلات ديفرانسيل در متلب- مثال

اكنون توجه شما را به چند مثال جلب مي كنم :

>> syms t x y a b c

>> dsolve(‘Dy=-a*x’)

%dy/dt=-a*x

ans= -a*x*t+C1

>> dsolve(‘Dy=-a*x’,’x’)

%dy/dx=-a*x

ans= -1/2*a*x^2+C1

>> dsolve(‘Dy=-a*x’,’y(1)=5′,’x’)

ans= -1/2*a*x^2+1/2*a+5

>> dsolve(‘Df=f+sin(t)’)

ans= -1/2*cos(t)-1/2*sin(t)+exp(t)*C1

>> dsolve(‘D2y=-a^2*y’,’y(0)=1′,’Dy(pi/a)=0′)

ans= cos(a*t)

>> [X,Y]=dsolve(‘Dx = y’, ‘Dy = -x’)

X= C1*sin(t)+C2*cos(t)

Y= C1*cos(t)-C2*sin(t)

>> y = dsolve(‘(Dy)^2 + y^2 = 1′,’y(0) = 0’) y= sin(t) -sin(t)

در مثال آخر دقت داشته باشيد كه Dy)^2) كاملا با D2y متفاوت است و اگر شما در همين دستور به جاي Dy)^2) بنويسيد D2y نه تنها پاسخي براي معادله ي شما نمي يابد، بلكه شما با يك پيام Error مواجه مي شويد .

در پايان ذكر اين نكته نيز لازم به نظر مي رسد كه گاهي معادله ي ديفرانسيل شـما جـواب قطعـي و واضـح (Explicit) نـدارد و در صورت امكان نرم افزار براي شما يك پاسخ غير مستقيم و مفهومي (Implicit) مي دهد . ايـن چنـين پاسـخي در واقـع يـك راه حـل پيشنهادي براي شماست كه مي تواند شما را در حل درست و مستقيم اين معادله ي ديفرانسيل كه به شكل فعلي ، حل مستقيمي براي آن يافته نشده است، راهنمايي كند. پاسخ غير مستقيم كه معمولاً با يك پيامwarning همراه است، زماني به شما داده مي شود كه شـرايط مرزي براي مسئله قائل نشده باشيد.

نویسنده: پور مقدس

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *