آموزش متلب

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب

اسکریپتی  بنویسید که 3 یا تعداد بیشتری دایره در اطراف یک دایره مرکزی به شعاعrb=1.5 برای n=5دایره مطابق شکل 6-43 ایجاد کند . شعاعrsدوایر خارجی عبارت است از:

اسکریپت می بایست از کاربر تعداد دوایر را بپرسد . اسکریپت را می توان بدون کاربرد حلقه forنوشت.

؟؟ در تحلیل بهینه سازی ، اغلب سودمند است که تابعی را که بهینه می شود (تابع هدف) ، قیودش را رسم کرد (نواحی که حل مسئله لازم است در آنجا انجام گیرد). موارد زیر را برای حداقل کردن در نظر بگیرید.

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب

؟قیود

۵۰Re عدد رینولدز ،  dقطر لوله و k صافی سطح می باشد. برای ؟؟ هموار وصاف.

Log10 را بعنوان تابعی از Log10(Re) ، ؟؟؟ ، برای d/k برابر با 20، 50، ؟؟؟ ، 200، 500، 1000، 2000، 5000، 10000، 20000، 50000، 100000 و ∞(k=0) رسم ؟؟ . دستور semilogxرا بجای plotبکار ببرید.شکل و منحنی و در سایت سیم پاور ها را برچسب گذاری کنید. علائم را برای منحنی و در سایت سیم پاور های سمت راست ؟؟، که خارج از محور عمودی سمت راست شکل است قرار دهید . شکل حاصله به ؟؟ دیاگرام مودی ضرایب اصطکاک برای ؟؟لوله نشان داده می شود. نتایج می بایستی مانند شکل ۴۵-۶ باشند.

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب

 چند جمله ای زیر را در بازه   در نظر بگیرید:

مقادیر مثبت آنرا رسم کنید. مقادیر y در ابتدا و انتهای نقاط هر بخش را، صفر قرار دهید.

[توجه:از تابعfindاستفاده کنید].

؟؟ آرایه خطی Nجفتی منبع صوتی نشان داده شده در شکل ۴۶-۶ را در نظر بگیرید که فرکانس ارتعاشی آن ++ و دامنه آن Qمی باشد. فشار صوتی کلی در فاصله rاز آرایه عبارت است از :

۵۱

که  چگالی متوسط می باشد . c سرعت متوسط موج ، عدد موج،  زوایای فاز به نسبت ،  و  می باشد.

برای موردی که N=1 ،  و  مقدار بالابصورت زیر ساده می شود.

که این عبارت برای فشار نقاط دور از یک دو قطبی صوتی است.

را بعنوان تابعی از  محاسبه کنید و نتایج را برای  با استفاده از دستور polarبرای مقادیر   رسم کنید. نتایج می بایست مانند شکل ۴۷-۶ باشد.

برای موارد عمومی آرایه خطی از فرمول استفاده کنید . همچنین اختلاف درصدی بین حل کامل و حل عددی کاهشی را برای دو قطبی رسم کنید. نقطه اول ،  ، را از این نمودار ، حذف کنید. ابتدا یک تابع برای محاسبه اندازه فشار بعنوان تابع عددی دلخواه جفت منابع ، نسبت فازها و فواصل و فاصله موقعیت در فضا ، ایجاد کنید.

++ مستطیل نشان داده شده در شکل ۴۸-۶ را در نظر بگیرید که:

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب

۵۲

در مقادیر L ، w و dداده شوند، فایل اسکریپتی را ایجاد کنید که بیشترین تعداد مستطیل های تکراری روی هم افتاده نشان داده شده در شکل 6-49 را تولید . مقادیر w=2 ، L=1و d=2برای ایجاد شکل ۴۹-۶ استفاده می شود. بیشترین تعداد مستطیل ها را می توان از دستور  تعیین کرد. اسکریپت را می توان بدون استفاده حلقه forنوشت.

۵۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *