آموزش متلب

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب

منحنی و در سایت سیم پاور های زیر را رسم کنید ، همگی به دستور axis equalاحتیاج دارند.

سیکلوئیدی

منحنی و در سایت سیم پاور lemniscate

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب

حلزونی

 

۴۸

۱. ارشمیدس

۲. لگاریتمی(k=0.1)

منحنی و در سایت سیم پاور قلب مانند

منحنی و در سایت سیم پاور آستروئید

منحنی و در سایت سیم پاور اپیسیکلوئید

 

اپوسیکلوئید

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب

؟؟؟ ویسکوزیته مطلق روغن بر حسب   را می توان بین 10%±از نسبت زیر تخمین زد.

که T دمای روغن در 0F (فارنهایت) است و Ajو Bjدر جدول ۴-۶ بعنوان تابعی از ؟؟ SAEروغن داده شده اند.در دو شکل کنارهم ،   را بعنوان تابعی از  و  را بعنوان تابعی از T0 برای شش نوع روغن جدول 6-4رسم کنید.

 

جدول 6-4: ثوابت به کار رفته در تعیین
Bj Aj j عدد SAE
3.5605 9.1209 1 10
3.5385 9.1067 2 20
3.4777 8.9939 3 30
3.4292 8.9133 4 40
3.2621 8.5194 5 50
3.1884 8.3666 6 60
       

 

۴۹

؟رابطه بین زاویه لید چرخ دنده مارپیچ  ، نسبت ، که N1تعداد دندانه چرخ دنده مارپیچ و N2تعداد دندانه چرخ دنده متحرک است ، فاصله مرکزی بین محورها Cو گام دایره ای pdnعبارت است از:

؟ را بعنوان تابعی از   برای  رسم کنید . شکل و منحنی و در سایت سیم پاور ها را برچسب گذاری کنید. حدود بازه محور y از یک تا ۲ است . نتایج مانند شکل ۴۲-۶ است.

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *