آموزش متلب

تمرین رسم سطوح با کفیت بالا با استفاده از دستور rotate3d در متلب

تمرین رسم سطوح با کفیت بالا با استفاده از دستور rotate3d در متلب

سطوح زیر را رسم کنید و برای بهتر دیدن انها از دستور rotate3d استفاده کنید.

7-4 شکل های مد یک صفحه دایروی که در طول مرز خارجی خود r=b بسته شده عبارت است از:

که m=0,1,2,… ، Jm(x) تابع بسل نوع اول از درجه m و Im(x) تابع بسل تعمیم یافته نوع اول از درجه m است.

جواب معادله زیر است.که از تمرین 5-2 (f) حاصل شده است.

از نتایج بدست آمده از تمرین 5-2(f) در تعیین سه ضریب فرکانس طبیعی که کمترین مقدار را دارند برای m=0,1,2 استفاده کنید. 9 شکل مد مربوطه را با surfc روی یک شکل با استفاده از subplot رسم کنید و در بالای هر شکل

75

تمرین رسم سطوح با کفیت بالا با استفاده از دستور rotate3d در متلب

؟؟؟ n و m و ضریب فرکانس را قرار دهید. محورهای x و y را رسم نکنید. سطر اول برای m=0 و برای بقیه موارد به همین شکل می باشد. هر شکل مد را با دو بار استفاده از تابع max بصورت اول درآورید (زیرا جابجایی ها به ؟؟؟ ماتریسی است)، آن چنان که ماکزیمم دامنه یک شود. پیشنهاد می شود که تعداد تقسیمات شعاعی (r/b) 15 تعداد تقسیمات زاویه ای 30 باشد. نتایج می بایست مانند شکل 7-22 باشد که با meshc برای وضوح بیشتر حاصل شود.

؟؟؟-5 تخته ای به ضخامت 2L در جهت محور x و با ابعاد بسیار بزرگ در جهت محور y وz را در نظر بگیرید. اگر ؟؟؟ که در ابتدا در دمای ثابت یکنواخت T در t=0 قرار داشته ، بطور ناگهانی در معرض حرارت محیطی T قرار گیرد ، آنگاه توزیع دما بعنوان یک تابع زمان و مکان درون این تخته عبارت است از :

( و دمای درون تخته می باشد ،   زمان بی بعد (در ؟؟؟ موارد مدول فوریه نامیده می شود)،   قابلیت انتشار حرارتی و  حل معادله ی بعد می باشد.

، عدد Biot ،   ضریب انتقال حرارت متوسط برای انتقال حرارت از سطح انتهایی و k شدت انتقال ؟؟؟ تخته می باشد.

حداقل 20 مقدار  برای   بیابید و از آن ها برای رسم سطح   برای   و   استفاده کنید.سپس از تابع rotate3d برای بدست آوردن دید قابل قبول سطح استفاده کنید.

برحسب محورها و عنوان شکل را مشخص کنید. همچنین همان طور که در شکل 7-5 نشان داده شده برای دید ؟؟؟ سطوح ، خطوط عمودی به آن اضافه کنید.

76

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *