آموزش متلب

تصويربرداري با getframe

تصويربرداري با getframe

با دستور getframe ميتوان از هر يك از زواياي گراف يك عكس گرفت.

مثال: تصوير كلاه مكزيكي را ايجادكرده، برنامه زير را براي آن اجرا كنيد.

% mexmv.m [x y ] = meshgrid(-8 : 0.5 : 8.5);

r = sqrt(x.^2 + y.^2) + eps; z = sin(r) ./ r;

mesh(z) grid off axis off hidden off for k = 1: 150 view(-37.5 + k,30 – k) getframe;

end

>> mexmv

همچنين ميتوان مجموعه فريمها را داخل يك ماتريس ريخت، و در صورت لزوم با دستور save آن را روي ديسك نگهداري كرد. مثال: تابع داخلي peaks را به حركت درآورده و فيلم آن را در ماتريسي بهنام mi نگه داريد.

% pk.m peaks axis off, grid off for k = 1:20 view(-37.5+30*k,30+30*k);

mi(k) = getframe;

% mi(:,k) and mi(k,:) are also valid end

>> pk

باز نمايش فيلم بادستور ()movie

اگر متغير mi در حافظه مانده باشد، يا از ديسك به حافظه متلب بار گذاري شده باشد، تصاوير نگهداري شده در آن با دستور (movie(mi به نمايش مجدد درمي آيد.

مثال: براي مثال فوق قابهاي تصوير را در يك فايل mat. ضبط كرده، و در اجراي بعدي متلب به نمايش درآوريد.

% Ldm.m

clear x y r z k          % removes all but mi for safety

delete mi.mat          % if already exists in the current directory

save mymov mi       % mi variable is saved into mymov.mat file

clear mi      % removes mi

>> Ldm

در اجراي بعدي متلب:

>> load mymov

>> movie(mi)

نویسنده: مصطفی همت آبادی

 

مقاله متلب,مطلب,متلب,مقاله برق,مقاله قدرت,مقاله مطلب,مقاله سیمولینک,دانلود متلب,دانلود مقاله متلب,مقالهmatlab ,آموزش متلب,مطلب,متلب,آموزش برق,آموزش قدرت,آموزش مطلب,آموزش سیمولینک,دانلود متلب,دانلود آموزش متلب,آموزشmatlab ,پروژه متلب,مطلب,متلب,پروژه برق,پروژه قدرت,پروژه مطلب,پروژه سیمولینک,دانلود متلب,دانلود پروژه متلب,پروژهmatlab ,

سعید عربعامری
من سعید عربعامری نویسنده کتاب 28 گام موثر در فتح متلب مدرس کشوری متلب و سیمولینک و کارشناس ارشد مهندسی برق قدرتم . بعد از اینکه دیدم سایتهای متعدد یک مجموعه کامل آموزش متلب و سیمولینک ندارند به فکر راه اندازی این مجموعه شدم
http://sim-power.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *