آموزش متلب

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

ایجاد جعبه ها

؟؟ با استفاده از مثال 7-2 جعبه هایی را ایجاد می کنیم که ابعاد آنها Lx× Ly×Lzباشد . با مراجعه به شکل 7-1 می بینیم که جعبه ها متشکل از ۶ صفحه هستند که هر کدام دارای مجموعه نقاط مشخص شده زیر می باشند:

طرح عمود بر صفحه yz

طرح عمود بر صفحه xz

طرح عمود بر صفحه xy

؟؟ روابط را در تابع زیر بانام Boxsurfaceبکار می بریم.

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

که در مثال 7-2 داده شده است.

فایل اسکریپت زیر که سه جعبه با ابعاد زیر و موقعیت یکی از گوشه های آنها ایجاد می کند،توجه کنید.

 

۶۹

دستورات زیر را که سه جعبه با ابعاد زیر و موقعیت یکی از گوشه های آن ایجاد می کند در نظر بگیرید:

جعبه شماره۱

اندازه :3×5×7

موقعیت: (1,1,1)

جعبه شماره 2

اندازه:4×5×1

موقعیت: (3,4,5)

جعبه شماره ۳:

اندازه:1×1×1

موقعیت: (4.5,5.5,6)

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

فایل اسکریپت ایجاد کننده جعبه ها عبارت است از:

که  از اجرا شکل 7-19 را می دهد.

مثال 7-4 چرخش و جابجایی اجسام سه بعدی

چرخش و جابجایی یک نقطه p(x,y,z)به موقعیت جدید P(X,Y,Z)بصورت زیر داده می شود.

کهLx , Ly, Lzمولفه های انتقالی (x,y,z) هستند و aijاعضای ماتریس زیر هستند.

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

کمیت های   زوایای چرخش خواسته شده(زوایای اویلر) سیستم مختصات حول مبدا هستند که   حول محور x و  حول محور y و x حول محور z است. به طور کلی (x,y,z) می تواند کمیت های اسکالر یا بردارهایی با طول ؟؟؟ و یا ماتریس هایی با درجه یکسان باشد.

؟؟؟؟ از این که نسبت ها را به کار ببریم ، تابع زیر را برای آن ها ایجاد می کنیم.

حال کاربرد این معادلات انتقال را با یک مثال نشان می دهیم که برای تایر ماشین استفاده خواهد شد. معادله زیر را در نظر بگیرید:

ابتدا یک بیضی حلقوی (توروس) رسم می کنیم ، سپس توروس را 600 حول محور x چرخش می دهیم  و سپس 600 حول محور z آن را می چرخانیم   . در نهایت یک دیسک را در صفحه z=0 در درون توروس قرار می دهیم و هر دو را 900 حول محور y دوران می دهیم .  نتایج در شکل 7-20 نشان داده شده است.

؟؟؟ از ایجاد اسکریپت ، در ابتدا دو تابع اضافی ابجاد می کنیم ؟؟؟ اولی توروس را توضیح می دهد.

؟؟؟؟ دستور real برای حذف هر قسمت موهومی کوچکی که به دلیل گرد شدن عددی ایجاد شده ، استفاده می شود. تابع دوم ، دیسک را ایجاد می کند.

 

71

 

؟؟؟ a=0.2 و b=0.8 فایل اسکریپت عبارت است از :

 

حال می بایست از توروس (بیضی حلقوی) و دیسک داخل آن استفاده و یک شاسی ماشین و تایرهای آن را مانند شکل 7-21 ایجاد کنیم. برای انجام این کار ، لازم است که استوانه ای ایجاد کنیم به صورت زیر توضیح داده می شود.

72

؟؟؟ می شود که قطر استوانه 0.3(b-a) باشد و طول آن متغیر و وابسته به عضوی که آن را نشان می دهد. برای ایجاد فایل اسکریپت ساده تر ، یک تابع اضافی ایجاد می کنیم که میله ای به طول 2L2 را تولید کند.

فایل اسکریپت عبارت است از :

 

آموزش کامل ایجاد جعبه در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *