آموزش متلب

آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب

سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی

آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب

می بایست سطح تقریبی یک مثلث را با استفاده از مختصات های ایجاد شده تصادفی تعیین کنیم و سطح اشغال شده مثلث را تنها با نمایش آن نقاطی را که در میان این ناحیه قرار دارد ، پر می کنیم . اعداد تصادفی بصورت زیر تولید می شوند:

یک آرایه عددی (n×m) که دارای یک احتمال یکسان و یکنواخت فرضی هر مقدار، در میان فاصله مشخص??? ایجاد می کند.

مثلث نشان داده شده در شکل ۳۷-۶ را در نظر بگیرید . مساحت آن   است . سطح تقریبی آن کسری از نقاط ایجاد شده بصورت تصادفی است که در میان مرزهای افزایش یافته درسطح احتمالی ، bc ، قرار می گیرند. اگر ؟؟؟  باشد و 3,000 جفت نقطه را امتحان کنیم، آنگاه فایل اسکریپت ، عملیات زیر را اجرا می کند:

آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب

۴۵

شکل ۳۸-۶ نتیجه اجرای این فایل اسکریپت است.

تمرین ها

نکته:رسم واقعی تمام تمرین ها وی تواند با استفاده از بردار و عملیات نقطه ای و دستور meshgrid انجام شود.از ساختار حلقه ای for تنها برای افزایش در بازه ای از پارامترها استفاده کنید.

؟؟؟ نیروی وارد بر فنر Belleville)شکل ۳۹-۵ را ببینید) متناسب با c1است ، که

آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب

و  میزان جابجایی فنر است. C1را بعنوان تابعی از dtوقتی htمقادیر متغیر از ۱تا ۳ را تا میزان افزایش 0.25 و dtمقادیر گوناگون از 0تا 5 را دارد رسم کنید. منحنی و در سایت سیم پاور ها را برچسب گذاری کنید و محور y ها تا مقدار 8محدود شود. نتایج می بایست مانند شکل ۳۹-۶ باشد.

۴۶

؟؟؟ دندانه چرخ دنده نشان داده شده در شکل ۴۰-۶ را در نظر بگیرید. اگر چرخ دنده n دندانه داشته باشد، آنگاه هر   رادیان یک دندانه داریم .Rb شعاع دایره اصلی ، Rtشعاع دایره سر دندانه و R ،   شعاع نقطه روی برش مقطعی دندانه است.

مختصات قطبی برش مقطعی دندانه چرخ دنده ، شامل فضای بین دندانه مجاور ، در جدول ۳-۶ داده شده است. در جدول ۳-۶   ، زاویه فشار چرخ دنده که 14.50، 200 یا 250 است و Rs=nm/2 شعاع فاصله استاندارد ، mمدول چرخ دنده و tsضخامت دندانه چرخ دنده در Rsاست.

آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب

اگر چرخ دنده ۲۴ دندانه داشته باشد و زاویه فشار 20 درجه، مدول 10mm ، ضخامت دندانه 14.022 ، شعاع دایره ؟ 90.21mmو شعاع سر دندانه 106mmباشد ، آمگاه چرخ دنده را از دو روش رسم کنید :با استفاده از polarو؟؟

تعریف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *