آموزش متلب

آموزش منحنی چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد در متلب

منحنی و در سایت سیم پاور چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد

آموزش منحنی چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد در متلب

به مثال داده شده در قسمت ۱-۱۲-۵ برمی گردیم و ثابت حساسیت شکاف q را در بازه مقادیر    رسم می کنیم. برای ایجاد اسکریپت ساده تر ، یک تابع برای داده هایی که باید برازش شوند ایجاد می کنیم.

اسکریپت زیر شامل دو قسمت است .قسمت اول مقادیر ضرایب چند جمله ای مرتبه چهار مورد استفاده برای برازش؟ داده ها را می دهد و سپس نقاط داده ها و چندجمله ای را که این نقاط را برازش می کند، نمایش می دهد.

قسمت ؟ چندجمله ای را برای ایجاد مجموعه منحنی و در سایت سیم پاور های حساسیت شکاف q در مقابل شعاع شکاف برای چند مقدار استحکام نهایی فولاد ، Su بکار می برد. نتایج اجرای این اسکریپت در شکل ۳۵-۶ الف و

۳۵-۶ ب نشان داده شده است.

۴۱

آموزش منحنی چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد در متلب

تابع meshgrid دو آرایه (80×6) ایجاد می کند که سطرها مقادیر rو ستون ها مقادیر Sy را دارند از آنجا که عبارات تابعinline با استفاده از نقطه (dot) نوشته می شوند، می توان این آرایه ها را برای آرگومان های مناسب آنها وارد

نمود. قرار دادن خطوط مشخص کننده منحنی و در سایت سیم پاور ها توسط آخرین تابع plot انجام می شود . قبلا از روش مشابهی برای رسم مجموعه ای از خطوط مستقیم بدون اتصال استفاده می کردیم، توجه کنید که می

بایستncs(:,1)  از یک بردار ستونی به یک بردار سطحی تغییر دهیم . برای قرار دادن متن در کنار انتهای این خطوط ، یک بردار برای مختصات xو yبا متن داده شده توسط تبدیل ستون اول ncs(:,1)   به یک رشته با استفاده از

num2strایجاد می کنیم. هر عضو دیگر ncsرا می توان با جمع کردن زیر نویس ابتدای آن با۲ انتخاب کرد.

آموزش منحنی چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد در متلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *