آموزش متلب

آموزش منحنی های چندگانه با محورهای های متفاوت

منحنی و در سایت سیم پاور های چندگانه با محورهای y متفاوت :plotyy

آموزش منحنی های چندگانه با محورهای های متفاوت

؟کمیت بی بعد را که یکی ضریب پواسون و دیگری ضریب گرمایی می باشدو هر کدام یک تابع از نسبت ارتفاع h/hL هستند را در نظر بگیرید . فرض کنید که این نسبت ها بدین صورت داده شده است:

۴۲

آموزش منحنی های چندگانه با محورهای های متفاوت

اسکریپت زیر نشان می دهد که چطور این نسبت ها در بازه  روی یک نمودار با دستور plotyyرسم می شود.بعد از اینکه این فایل اسکریپت اجرا شود ، شکل ۳۶-۶ حاصل می گردد.

تابع plotyyهریک از منحنی و در سایت سیم پاور ها را رسم می کند و مقادیر مقیاس مناسبی را برای هرکدام از آنها می دهد . این کار با تخصیص محور عمودی سمت چپ برای جفت متغیر اول در آرگومان های plotyyو تخصیص مقادیر محور عمودی سمت راست مطابق جفت متغیر دوم انجام می دهد. با ylable فقط می توان محور عمودی سمت چپ را چسب گذاری کرد. همچنین plotyyنمیگذارد که نوع خطوط را برای هریک از منحنی و در سایت سیم پاور ها تعیین کنیم.

بنابراین جهت برچسب گذاری محور عمودی سمت راست وتعیین مشخصات خطوط هر منحنی و در سایت سیم پاور ، از فرم plotyyذکر شده در اسکریپت استفاده می کنیم. کمیت ax(1)و ax(2)مربوط به محورهای سمت چپ و راست می باشند. کمیت h1 و h2ترتیب مربوط به منحنی و در سایت سیم پاور های اول و دوم که با plotyyمشاهده می شود، می باشند. تابع setبرای تعیین ویژگی

آموزش منحنی های چندگانه با محورهای های متفاوت

۴۳

؟ قرارگرفته در آرگومان اول تابع setاستفاده می شود. در اولین دستور set ، هرکدام از نقاط رسم شده بصورت یک مربع تعیین می شوند و در دستور setدوم، بصورت مثلث تعیین می شوند. ویژگی rotationدر عبارت؟ textمتن را 90 درجه مانند شکل میچرخاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *