موتورهای الکتریکی

سرعت در موتورهای القایی

سرعت در موتورهای القایی یکی از مزایای موتورهای القایی در مقایسه با موتورهای سنکرون قابلیت تغییر سرعتآنهاست. موتورهای القایی قابلیت تغییر سرعت از صفر تا سرعت سنکرون (سرعتچرخش میدان دوار در فاصله هوایی) را دارا میباشند. لیکن با در نظر گرفتن ملاحظاتعملی و اقتصادی تغییر سرعت در این محدوده وسیع میسر نیست. این بدان دلیل […]

موتورهای الکتریکی

مدیریت مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی در سطح جهان

نگاهی به فعالیتهای انجام شده در زمینه مدیریت مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی در سطح جهان   – انگلستان . وزارت محیطزیست این کشور از ماه ژوئیه سال 1991 میلادی پروژهای را در زمینه افزایش بازده موتورهای الکتریکی القایی آغاز نمود. هدف اصلی این پـروژه کاهش مبلغ 6 میلیارد دلاری است که همه ساله صنایع […]

موتورهای الکتریکی

دسته بندی انواع موتورهای القایی

دسته بندی انواع موتورهای القایی معمولاًموتورهای القایی در انواع زیر ساخته میشوند : NEMA design B: Normal torques, normal slip, normal locked amperes NEMA design A: High torques, low slip, high locked amperes NEMA design C: High torques, normal slip, normal locked amperes NEMA design D: High locked rotor torques, high slip Wound rotor : […]

موتورهای الکتریکی

مروری بر موتورهای الکتریکی

مروری بر موتورهای الکتریکی موتورهای الکتریکی دارای انواع بسیار گسترده بوده و با توجه به توان خروجی، سرعت،گشتاور و سایر مشخصهها در کاربردهای متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند .در میان این موتورها، موتورهای الکتریکی القایی معمولترین نوع بوده به طوری کهاغلب موتورهای مورد استفاده در کاربردهای صنعتی از این نوع میباشند. انواع دیگر موتورهای الکتریکی […]