آموزش متلب

شرح و توضیح کامل خطوط سه بعد در متلب

شرح و توضیح کامل خطوط سه بعد در متلب خطوط در سه بعد ؟؟سه بعدی plot عبارت است از: ؟،uj،  vj ، wjبه ترتیب مختصات (x,y,z)یک نقطه یا مجموعه ای از نقاط هستند. همچنین یک سه تایی اعداد ، بردارهایی با طول یکسان ، ماتریس های هم بعد ، یا عباراتی که پس از محاسبه […]

آموزش متلب

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب

تمرین و پاسخ اسکریپت نویسی در متلب اسکریپتی  بنویسید که 3 یا تعداد بیشتری دایره در اطراف یک دایره مرکزی به شعاعrb=1.5 برای n=5دایره مطابق شکل 6-43 ایجاد کند . شعاعrsدوایر خارجی عبارت است از: اسکریپت می بایست از کاربر تعداد دوایر را بپرسد . اسکریپت را می توان بدون کاربرد حلقه forنوشت. ؟؟ در […]

آموزش متلب

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب

تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب منحنی و در سایت سیم پاور های زیر را رسم کنید ، همگی به دستور axis equalاحتیاج دارند. سیکلوئیدی منحنی و در سایت سیم پاور lemniscate تمرین رسم منحنی با دستور های خاص در متلب حلزونی   ۴۸ ۱. ارشمیدس ۲. لگاریتمی(k=0.1) منحنی و در سایت […]

آموزش متلب

توضیحات کامل کارایی پیچ قدرت در متلب

توضیحات کامل کارایی پیچ قدرت در متلب کارایی پیچ قدرت ، به درصد، هنگامیکه اصطکاک نادیده گرفته شود،عبارت است از : که   ضریب اصطکاک ،  زاویه لید پیچ و α زاویه پیچ است. توضیحات کامل کارایی پیچ قدرت در متلب کارایی را بعنوان تابعی از   برای  و  0.25 و  برای دو زاویه پیچ: α=70،14.50  رسم […]

آموزش متلب

آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب

سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی آموزش و نحوه استفاده از سطح پر شده با استفاده از اعداد تصادفی در متلب می بایست سطح تقریبی یک مثلث را با استفاده از مختصات های ایجاد شده تصادفی تعیین کنیم و سطح اشغال شده مثلث را تنها با نمایش آن نقاطی را که در میان […]

آموزش متلب

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها در متلب

آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها: ginput آموزش خواندن مقادیر عددی از روی نمودارها در متلب سایت سیم پاورقابلیت ثبت مختصات (x,y)را بطور مستقیم از یک نمودار با دستور ginputفراهم می کند. این تابع می تواند به طور مستقیم در پنجره فرمان سایت سیم پاوریا در یک فایل اسکریپت نوشته شود.کاربرد این دستور را […]

آموزش متلب

آموزش منحنی های چندگانه با محورهای های متفاوت

منحنی و در سایت سیم پاور های چندگانه با محورهای y متفاوت :plotyy آموزش منحنی های چندگانه با محورهای های متفاوت ؟کمیت بی بعد را که یکی ضریب پواسون و دیگری ضریب گرمایی می باشدو هر کدام یک تابع از نسبت ارتفاع h/hL هستند را در نظر بگیرید . فرض کنید که این نسبت ها […]

آموزش متلب

آموزش منحنی چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد در متلب

منحنی و در سایت سیم پاور چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد آموزش منحنی چند گانه :حساسیت شکاف(ترک)برای فولاد در متلب به مثال داده شده در قسمت ۱-۱۲-۵ برمی گردیم و ثابت حساسیت شکاف q را در بازه مقادیر    رسم می کنیم. برای ایجاد اسکریپت ساده تر ، یک تابع برای داده هایی که باید برازش […]

آموزش متلب

شرح شکل های چندگانه و نمودار های طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده

شکل های چندگانه : نمودار طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده شرح شکل های چندگانه و نمودار های طیف یک قطار پالس متناوب و یک پالس ساده  ؟؟؟ پریودیک پالس های مستطیلی را که در شکل۶-۳۳ الف نشان داده شده است در نظر بگیرید که مدت پالس d تناوب آنT  است . […]

آموزش متلب

آموزش کامل رسم منحنی های قطبی در سایت پاور سیم

رسم منحنی و در سایت سیم پاور های قطبی :طرح میدان رادیویی وسیع یک منبع صوتی؟؟؟ صوتی نرمالیزه شده در فاصله زیاد از مرکز یک پیستون دایروی که با فرکانس fارتعاش می کند، عبارت است از: آموزش کامل رسم منحنی های قطبی در سایت پاور سیم که r فاصله شعاعی از مرکز پیستون ،θ زاویهrنسبت […]